När krävs notarisering av dokument och hur går det till?

15 november 2023 - Kategori: Allmänna affärsdokument

Notarisering innebär ett bestyrkande av ett dokument och utfärdas bl.a. [...]

Hur startar man ett företag?

26 oktober 2023 - Kategori: Allmänna affärsdokument

När en eller flera personer har bestämt sig för att starta ett företag är det första steget att välja bolagsform, d.v. [...]

Hur ska ett brev skickas?

25 oktober 2023 - Kategori: Allmänna affärsdokument

När ett brev har upprättats ska det skickas till mottagaren. Detta kan ske på olika sätt och vilket som är mest fördelaktigt i det enskilda fallet varierar. [...]

Vad ska göras efter ett dokument upprättats?

24 oktober 2023 - Kategori: Allmänna affärsdokument

När ett dokument är färdigställt finns det ett antal viktiga steg som bör vidtas. I vissa fall ställs det upp krav på åtgärder som måste vidtas för att innehållet i ett visst dokumentet ska gälla mellan parterna som upprättat det. [...]

Vad är ett aktieägaravtal, när bör det upprättas och hur skiljer det sig från en bolagsordning?

13 januari 2023 - Kategori: Allmänna affärsdokument

Ett aktieägaravtal är ett internt dokument som upprättas mellan aktieägare i ett aktiebolag. Denna typ av avtal reglerar aktieägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och är för privata aktiebolag, d. [...]

Skillnaden mellan agentavtal, återförsäljaravtal och kommissionsavtal

19 juli 2022 - Kategori: Affärsverksamhet

Agentavtal, återförsäljaravtal och kommissionsavtal utgör alla olika typer av distributionsavtal. Ett distributionsavtal ingås oftast mellan två parter där de samarbetar i att distribuera produkter och/eller tjänster, det är ett sätt för en säljare, t. [...]

Skillnaden mellan att hyra, leasa och köpa

6 juli 2022 - Kategori: Vardagslivet

När egendom som t.ex. [...]

Skillnaden mellan bostadshyra och bostadsarrende

27 juni 2022 - Kategori: Bostad, fastighet

Hyra och arrende är två olika sorters nyttjanderätter. De är i många hänseenden lika varandra, vilket kan göra gränsdragningen svår även om det är olika lagar som är gällande. [...]

Skillnaden mellan skuldebrev och regressavtal

20 juni 2022 - Kategori: Allmänna affärsdokument

I samband med att ett lån tas kan avtal som regressavtal och skuldebrev behövas upprättas för att skriftligen fastställa skulden. Dessa fungerar sedan som bevis för att en skuld föreligger samt till vilket belopp. [...]

En konsuments rättsliga skydd vid köp

13 april 2022 - Kategori: Konsumtionsärenden

Konsumenter har ett starkare skydd vid köp jämfört med t.ex. [...]

Skillnaden mellan köpekontrakt och köpebrev vid fastighetsköp

13 april 2022 - Kategori: Bostad, fastighet

Vid en fastighetsaffär bör både ett köpekontrakt och ett köpebrev upprättas. Dessa dokument skiljer sig åt på så sätt att köpekontraktet fastställer villkoren för ett köp medan ett köpebrev fungerar som ett kvitto. [...]

Vad innebär det förstärkta laglottsskyddet?

13 april 2022 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Bröstarvingar, d.v. [...]

Hur fungerar det med jämkning av testamente?

13 april 2022 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Om en person har inskränkt sina bröstarvingars rätt till laglott genom att upprätta ett testamente kan dessa jämka testamentet och då få ut sin laglott trots att det inte är vad den avlidne önskat. Jämkning av testamente innebär att en person som enligt lag har rätt till laglott, oavsett vad som står i ett testamente, begär att få ut det i arv. [...]

Skillnaden mellan uppsägning och avskedande

13 april 2022 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

Både en uppsägning och ett avskedande medför att en anställning avslutas. Omständigheterna kring hur detta ska/kan gå till ser dock väldigt annorlunda ut. [...]

Skillnaden mellan arvs- och laglott.

13 april 2022 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

När en person avlider ska kvarlåtenskapen, d.v. [...]

Skillnaden mellan bostadshyra och lokalhyra

13 april 2022 - Kategori: Bostad, fastighet

Ett hyresavtal enligt hyreslagen (d.v. [...]

Innebörden av ett äktenskapsförord - Varför upprätta ett?

13 april 2022 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Ett äktenskapsförord upprättas gemensamt mellan makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan egendom ändra karaktär och göras till enskild. [...]

Varför upprätta testamente?

12 april 2022 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Med ett testamente kan en person själv bestämma hur dennes egendom ska fördelas i arv när hen avlider. Upprättas inget testamente kommer arvet i stället fördelas enligt lag, vilken är uppbyggd mot bakgrund att skydda kärnfamiljen. [...]

Varför det är en bra idé att upprätta ett samboavtal.

12 april 2022 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Ett samboavtal upprättas mellan sambor i syfte att undanta all eller viss samboegendom från en eventuell framtida bodelning om samboförhållandet upphör. Upprättas inget samboavtal är det den gemensamma bostaden samt det gemensamma bohaget, d. [...]

Rättsliga skillnaden med att vara gift eller sambo.

12 april 2022 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

Ett samboförhållande uppstår då två personer stadigvarande lever tillsammans i en kärleksrelation med gemensamt hushåll. Vidare är det krav på att ingen av dessa redan är gift. [...]

Hur går en skilsmässa till?

12 april 2022 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

En skilsmässa är ett upplösande av ett äktenskap på initiativ av båda eller ena maken. Alla personer som är gifta har i Sverige en rätt att skilja sig. [...]

Skillnaden mellan en arbetstagare och en uppdragstagaren

12 april 2022 - Kategori: Personalärenden, arbetsrätt

När ett företag är i behov av arbetskraft löses det antingen genom att anställa personal eller genom att anlita en uppdragstagare. Det som ofta är avgörande för vilken väg som väljs att gå är hur behovet faktiskt ser ut. [...]

Vad innebär jämkning av bodelning och när är det möjligt?

9 augusti 2021 - Kategori: Familjeförhållanden, giftemål, skilsmässor

En bodelning ska göras vid upplösande av äktenskap eller samboskap och innebär att makarnas egendom/sambornas samboegendom ska fördelas. Det finns regler för hur detta ska ske men i vissa fall kan dessa regler jämkas, d. [...]

Vad är en framtidsfullmakt och varför upprätta en?

23 juni 2021 - Kategori: Äldrevård, medicin och hälsa

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan en person i förväg bestämma vem/vilka som ska ges behörighet att sköta dennes personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när personen i fråga inte längre kan det själv. En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som blir bindande först i framtiden. [...]