Hur fungerar det med jämkning av testamente?

Senast ändrat: Senast ändrat:13 april 2022
Betyg Betyg 4,5 - 2 röster

Om en person har inskränkt sina bröstarvingars rätt till laglott genom att upprätta ett testamente kan dessa jämka testamentet och då få ut sin laglott trots att det inte är vad den avlidne önskat.

1 Definition

Jämkning av testamente innebär att en person som enligt lag har rätt till laglott, oavsett vad som står i ett testamente, begär att få ut det i arv.

2 När kan jämkning av testamente bli aktuellt?

Ett testamente kan jämkas om innehållet inskränker en bröstarvinges laglott. Laglotten utgörs av hälften av arvslotten, vilket innebär att en bröstarvinge kan få ut hälften av vad hen skulle fått ut i arv om inget testamente upprättats.

Exempel: En person avlider och efterlämnar kvarlåtenskap till ett värde om 1 000 000 SEK. Personen i fråga har två barn i livet men har upprättat ett testamente där all kvarlåtenskap tilldelas personen i frågas kusin.

Hade inget testamente upprättats hade arvet fördelats lika mellan den avlidens barn, de hade alltså tilldelats 500 000 SEK var vilket utgör arvslotten. Till följd av testamentet har barnen dock endast rätt till sin laglott. Väljer de att jämka testamente får de alltså ut 250 000 SEK var i arv, d.v.s. hälften av arvslotten. Resterande del av arvet kommer tillfalla den avlidens kusin, d.v.s. 500 000 SEK.

3 Vem kan jämka ett testamente?

Ett testamente kan endast jämkas av den avlidnes bröstarvingar, d.v.s. personer från den första arvsklassen. Hit hör den avlidnes eventuella barn och barnbarn. Det är alltså endast bröstarvingar som inte kan göras arvlösa.

Alla bröstarvingar som vill begära ut sin laglott måste jämka testamentet. Det räcker alltså inte att en gör det för samtligas räkning.

Exempel 1: En avliden person har testamenterat samtlig kvarlåtenskap till Röda korset. Personen i fråga har ett barn samt sina två föräldrar i livet. Väljer barnet att jämka testamentet kommer hen få ut sin laglott i arv och resterande del av kvarlåtenskapen kommer tillfalla Röda korset. Den avlidnes föräldrar har ingen talan och heller ingen rätt till arv.

Exempel 2: En avliden person har testamenterat samtlig kvarlåtenskap till Röda korset. Personen i fråga har inga barn men båda föräldrarna är i livet. Då föräldrarna inte räknas som bröstarvingar har de ingen talan och hela arvet kommer tillfalla Röda korset.

4 Hur jämkas ett testamente?

Ett testamente kan antingen jämkas genom att den som önskar jämka meddelar testamentstagaren/testamentstagarna detta, eller genom att väcka talan hos tingsrätten. Det senare alternativet bör endast aktualiseras vid en situation där det uppstår tvist mellan arvtagarna.

Jämkning av testamente måste ske inom sex månader från att bröstarvingarna delgivits testamentet.

5 Sammanfattande punkter

  • Ett testamente kan endast jämkas av en bröstarvinge om det inskränker på hens laglott,
  • Laglotten utgör hälften av arvslotten,
  • Ett testamente jämkas i första hand genom att meddela testamentstagarna,
  • Uppstår tvist kan ett testamente jämkas genom att väcka talan hos tingsrätten,
  • Jämkning av testamente måste ske inom sex månader från att bröstarvingarna delgivits testamentet.

Hämtningsbara mallar och exempel i Word- och PDF-format

Betygsätt den här handledningen
4.5 - mycket bra