Överst på sidan

Vad innebär det förstärkta laglottsskyddet?

Senast ändrat:
Senast ändrat: 13 april 2022
Betyg 4,7 - 5 röster

Bröstarvingar, d.v.s. en avliden persons barn och/eller eventuella barnbarn, kan inte göras arvslösa utan har alltid rätt till sin laglott. Det förstärkta laglottsskyddet kan bli aktuellt då en person skänkt bort stora delar av sin kvarlåtenskap innan hen avlidit i syfte att minska eller helt utesluta bröstarvingarnas arv.

1 Innebörden av laglott

Laglotten är det en bröstarvinge kan kräva ut i arv oavsett om den avlidne upprättat ett testamente där t.ex. all kvarlåtenskap har testamenterats till annan. Laglotten utgör hälften av arvslotten, d.v.s. vad bröstarvingen hade ärvt om inget testamente upprättats.

Har en person upprättat ett testamente som inskränker på en bröstarvinges laglott kan denne jämka testamentet och då få ut laglotten ändå.

Exempel: Lisa har avlidit och efterlämnar egendom till ett värde om 1 000 000 SEK. Innan Lisa avled upprättade hon ett testamente där hon testamenterade all sin kvarlåtenskap till sin sambo. Lisa har två barn i livet.

Väljer barnen att jämka testamentet tilldelas de 250 000 SEK vardera i arv och sambon 500 000 SEK.

OBS! Varje bröstarvinge måste jämka testamentet för sig, en kan alltså inte jämka för allas räkning.

2 Innebörden av förstärkt laglottsskydd

Det förstärkta laglottsskyddet sträcker sig längre än det "vanliga laglottsskyddet" och kan tillämpas på gåvor som går att likställa med testamente. Vad som menas med detta är att en bröstarvinge kan klandra en gåva, om konsekvensen av den kan jämställas med konsekvensen av ett testamente, och då få ut sin laglott.

Om klander av en gåva godtas blir följden att laglotten uppgår till samma värde som om gåvan aldrig getts. Arvet beräknas alltså först efter gåvans värde lagts åter till den avlidens kvarlåtenskap. Det är gåvans verkliga värde som är av betydelse och inte värdet vid gåvotillfället.

Exempel: Bengt har avlidit och efterlämnar ett barn. Strax innan Bengt avled gav han bort sin fritidsbostad i gåva till sin kusin. Fritidsbostaden är idag värderad till 1 000 000 SEK. I boet efter Bengt finns egendom till ett värde om 200 000 SEK. Det finns inget upprättat testamente.

Om barnet inte klandrar gåvan
Underlåter barnet att klandra gåvan kommer hen tilldelas 200 000 SEK i arv.

Om barnet klandrar gåvan
Väljer barnet att klandra gåvan kommer hen tilldelas 600 000 SEK. (1 000 000 + 200 000 = 1 200 000 (arvslott), 1 200 000 / 2 = 600 000 (laglott)). Kusinen blir i en sådan situation skyldig att ersätta barnet med 400 000 SEK.

3 När kan det bli aktuellt?

Det förstärkta laglottsskyddet kan endast aktualiseras vid en situation där bröstarvingarnas laglott inskränkts på grund av att den avlidna tidigare gett en gåva som går att likställa med ett testamente. En gåva kan likställas med ett testamente om den getts tätt inpå gåvogivarens död och/eller om den inte inneburit någon större uppoffring. Vid bedömningen om det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras tas även hänsyn till den avlidnes ålder.

Exempel 1: Anna, 87 år, har avlidit och efterlämnar ett barn. Strax innan Anna avled gav hon bort samtlig egendom till sin sambo i gåva. Det finns alltså ingen egendom att skifta i arv efter Anna.

I denna situation måste hänsyn tas till Annas ålder och det faktum att hon strax innan hon avled gav bort samtlig egendom till sin sambo, vilket inte påverkade henne under hennes livstid, det har alltså inte varit en större uppoffring.

Det förstärkta laglottsskyddet bör bedömas bli tillämpligt.

Exempel 2: David, 70 år, har avlidit och efterlämnar ett barn. För fem år sedan gav David bort sitt fritidshus, värt 1 000 000 SEK, i gåva till en vän. I boet efter David finns endast egendom till ett värde om 100 000 SEK.

Då gåvan har givits för flera år sedan, samt att fritidshuset bör ha inneburit en stor uppoffring då det var av stort värde, bör gåvan inte kunna jämställas med ett testamente. Barnet kan alltså inte göra anspråk på den och tilldelas därför endast 100 000 SEK i arv.

4 Bröstarvinge måste väcka talan

För att det förstärkta laglottsskyddet ska bli aktuellt krävs att den/de bröstarvingar som önskar kräva ut sin laglott väcker talan om detta hos domstol (tingsrätten). Det räcker alltså inte att vända sig till den som tagit emot gåvan och jämka den, vilket är möjligt om ett testamente inskränker på laglotten.

Klandertalan måste väckas inom ett år från avslutad bouppteckning efter den avlidna personen. Efter ett år har passerat förloras rätten att väcka talan.

5 Sammanfattning

Den förstärkta laglotten kan aktualiseras då en avliden person givit en gåva som inskränkt på hens bröstarvingars laglott. Gåvan måste kunna likställas med ett testamente, d.v.s. konsekvensen ska vara densamma. Så är t.ex. fallet om gåvan givits i nära anslutning till dödsfallet och/eller personen som givit gåvan inte påverkas nämnvärt under dennes livstid, kanske har nyttjanderätten behållits.

För att få ut sin laglott måste den/de bröstarvingar som fått sin laglott kränkt klandra gåvan hos tingsrätten. Det räcker inte med att jämka till den som mottagit gåvan.

Hämtningsbara mallar och exempel i Word- och PDF-format

Betygsätt den här handledningen