Vad är en framtidsfullmakt och varför upprätta en?

Senast ändrat: Senast ändrat:23 juni 2021
Betyg Betyg 4,4 - 12 röster

Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan en person i förväg bestämma vem/vilka som ska ges behörighet att sköta dennes personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när personen i fråga inte längre kan det själv.

1 Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som blir bindande först i framtiden. Bundenheten uppstår när fullmaktsgivaren, d.v.s. den person som upprättat fullmakten, inte längre kan sköta sina personliga och ekonomiska angelägenheter, som t.ex. bankärenden, ärenden som rör bostaden och liknande. Bundenheten uppstår alltså inte vid ett i förväg bestämt datum utan avgörande är i vilket skick fullmaktsgivaren befinner sig mentalt och/eller fysiskt. Det är upp till fullmaktstagaren, d.v.s. den som utsatts som företrädare i fullmakten, att avgöra när fullmakten börjar gälla.

2 Vem kan upprätta en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt kan upprättas av samtliga personer över 18 år som kan ta hand om sina egna angelägenheter. För att en person ska kunna upprätta en giltig framtidsfullmakt måste hen alltså vara vid sitt sinnes fulla bruk.

Exempel 1: Anna upprättar en framtidsfullmakt. Hon är 19 år gammal och fullt frisk vid upprättandet. Kraven som ställs upp i lag är därmed uppfyllda och fullmakten anses giltig.

Exempel 2: Anna upprättar en framtidsfullmakt. Hon är 16 år gammal och fullt frisk vid upprättandet. Enligt lag måste en person som upprättar en framtidsfullmakt vara 18 år fyllda, fullmakten anses därför ogiltig.

Exempel 3: Anna upprättar en framtidsfullmakt. Hon är 79 år gammal och dement vid upprättandet. Fullmakten anses ogiltig då Anna inte varit vid sina sinnens fulla bruk när fullmakten skrevs.

3 Hur upprättas en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ska upprättas skriftligen och signeras av fullmaktsgivaren. När den är upprättad ska den bevittnas av två personer. Dessa behöver inte vara medvetna om det exakta innehållet i fullmakten men ska vara införstådda med att det är en framtidsfullmakt de bevittnar.

Det finns vidare regler om vem som tillåts bevittna en framtidsfullmakt. Till att börja med ska personen i fråga vara över 15 år och vid sitt sinnes fulla bruk. Vidare får inte fullmaktstagaren själv bevittna dokumentet och heller inte fullmaktsgivarens sambo/make, svåger eller släkting i rakt upp- eller nedstigande led.

Av framtidsfullmakten ska samtliga villkor framgå. Det är viktigt att det framgår att det är just en framtidsfullmakt och inte en vanlig fullmakt. Är inte detta tydligt kan det uppstå oklarheter kring när fullmakten ska anses brukbar. Vidare ska det framgå vem/vilka som tilldelas fullmakten samt vilken befogenhet fullmaktstagaren/fullmaktstagarna ges, d.v.s. vilka handlingar de tillåts genomföra för fullmaktsgivaren i framtiden.

Det finns ingen myndighet som registrerar framtidsfullmakter, det är därför extra viktigt att den förvaras på ett säkert ställe efter att den upprättats.

4 Varför upprätta en framtidsfullmakt?

Att upprätta en framtidsfullmakt medför en större kontroll över sin framtid. Möjligheten att upprätta en framtidsfullmakt ger varje individ, som uppfyller lagkraven att upprätta en framtidsfullmakt, en rätt att välja vem/vilka som ska ta hand om dennes personliga och ekonomiska angelägenheter när det inte längre kan göras på egen hand.

Upprättas ingen framtidsfullmakt är det i stället domstolen som utser en god man eller en förvaltare att ta hand om en individs personliga och ekonomiska angelägenheter när personen i fråga inte längre kan göra det själv. Det är alltså stora beslut som kommer fattas av utomstående, integriteten skyddas alltså genom att upprätta en framtidsfullmakt.

5 Sammanfattning

En framtidsfullmakt ska upprättas då en person önskar bestämma vem som ska ta hand om dennes ekonomiska och personliga angelägenheter i framtiden. En framtidsfullmakt skiljer sig från en vanlig fullmakt då den träder i kraft först då fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sig själv p.g.a. exempelvis sjukdom.

Det är upp till fullmaktsgivaren att bestämma hur omfattande framtidsfullmakten ska vara och vem som ska ges vilken befogenhet. Handlingen ska upprättas skriftligen och signeras av fullmaktsgivaren samt två oberoende vittnen.

Upprättas ingen framtidsmakt utser i stället domstolen en person att ta hand om en persons angelägenheter när det inte längre kan göras på egen hand. En framtidsfullmakt ger alltså en individ mer kontroll.

Hämtningsbara mallar och exempel i Word- och PDF-format

Betygsätt den här handledningen