Överst på sidan
Framtidsfullmakt Fyll i mallen

Framtidsfullmakt

Senast ändrat
Senast ändrat Föregående vecka
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Betyg 4,5 - 169 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: Föregående vecka

Storlek: 1 till 2 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Betyg: 4,5 - 169 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt kan användas av en person som önskar bestämma vem som ska ha behörighet att ta hand om personliga och/eller ekonomiska angelägenheter i framtiden då det inte kan göras av personen själv. Framtidsfullmakten träder alltså i kraft först då fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina angelägenheter på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande. En framtidsfullmakt kan bl.a. ge en person rätt att fatta beslut kring vård, betala löpande räkningar och ta hand om elavtal. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller förvaltare som annars utses av tingsrätten. Genom att upprätta en framtidsfullmakt ges den enskilda personen i fråga en större integritet och självbestämmande kring sina angelägenheter.


Hur fungerar det?

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs att en del formkrav är uppfyllda. Till att börja med kan endast en myndig person, det vill säga en person över 18 år, upprätta en framtidsfullmakt. Vidare är det krav på skriftlighet samt att det tydligt ska framgå att det rör sig om en framtidsfullmakt. Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktstagare och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar. Är framtidsfullmakten utställd till mer än en person är det viktigt att det klargörs hur förhållandet ser ut dem emellan. Finns ytterligare villkor som önskas appliceras på fullmaktsförhållandet ska även dessa framgå. Det kan även vara bra att skriva in vem som ska ersätta fullmaktshavaren/fullmaktshavarna vid tillfälliga förhinder som kan uppstå vid t.ex. resor.

För att fullmakten ska anses giltig måste efter att den är upprättad både fullmaktsgivaren och två vittnen signera handlingen. Gällande vittnen finns en rekommendation att samma regler som gäller för testamentsvittnen bör följas. Detta innebär att vittnena, förutom att signera, borde anteckna adressuppgifter, tidpunkten för bevittning och eventuellt andra omständigheter. Vittnena får rollen som kontrollanter av att fullmaktsgivaren är frisk, det vill säga förstår att hen upprättar en framtidsfullmakt och förstår innebörden av det, vid behov kan det även vara bra att vittnena antecknar fullmaktsgivarens hälsotillstånd vid signeringstillfället. Den som fullmakten utställs till får inte agera som vittne, vidare bör inte make/maka, sambo, syskon, barn, föräldrar eller annan i rätt upp- eller nedstigande släktskap agera vittne. Svärföräldrar, styvföräldrar och styvbarn till både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren/fullmaktstagarna bör inte heller vittna en framtidsfullmakt, däremot går det bra med svåger och svägerska.


Tillämplig lag

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen