Framtidsfullmakt Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Framtidsfullmakt

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
4,5 - 355 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 4,5 - 355 röster

Fyll i mallen

En framtidsfullmakt kan användas av en person som önskar bestämma vem som ska ha behörighet att ta hand om personliga och/eller ekonomiska angelägenheter i framtiden då det inte kan göras av personen själv. Framtidsfullmakten träder alltså i kraft först då fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina angelägenheter på grund av t.ex. fysisk sjukdom eller psykisk störning. En framtidsfullmakt kan bl.a. ge en person rätt att fatta beslut kring vård, betala löpande räkningar och ta hand om elavtal. Beslut kring medicinska åtgärder omfattas dock inte.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller förvaltare som annars utses av tingsrätten. Genom att upprätta en framtidsfullmakt ges den enskilda personen i fråga en större integritet och självbestämmande kring sina angelägenheter.

En framtidsfullmakt ska inte förväxlas med en vanlig fullmakt. En vanlig fullmakt kan antingen vara generell, d.v.s. att den kan användas i diverse situationer, eller specifik, d.v.s. upprättas för en viss situation (t.ex. ett köp). En vanlig fullmakt upprättas då en person önskar att annan företräder hen i dagsläget, den blir alltså giltig direkt, meden en framtidsfullmakt blir giltig först i framtiden.

En framtidsfullmakt är giltig fram tills den återtas eller förstörs av fullmaktsgivaren. Vid fullmaktsgivarens död fortsätter normalt fullmakten att gälla om inte annat anges i den. En framtidsfullmakt som gäller även efter en fullmaktsgivares död gör det fram tills dödsboförvaltningen har kommit i gång, då övergår samtlig förvaltning dit. Detta dokument kan inte användas för att reglera vem som ska förvalta dödsboet, då är det i stället ett testamente som ska upprättas.


Hur fungerar det?

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs att en del formkrav är uppfyllda. Till att börja med kan endast en myndig person, det vill säga en person över 18 år, upprätta en framtidsfullmakt. Vidare är det krav på skriftlighet samt att det tydligt ska framgå att det rör sig om en framtidsfullmakt. Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktstagare och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar. Är framtidsfullmakten utställd till mer än en person är det viktigt att det klargörs hur förhållandet ser ut dem emellan. Finns ytterligare villkor som önskas appliceras på fullmaktsförhållandet ska även dessa framgå. Det kan även vara bra att skriva in vem som ska ersätta fullmaktstagaren/fullmaktstagarna vid tillfälliga förhinder som kan uppstå vid t.ex. resor.

För att fullmakten ska anses giltig måste, efter att den är upprättad, både fullmaktsgivaren och två vittnen signera handlingen. Gällande vittnen finns en rekommendation att samma regler som gäller för testamentsvittnen bör följas. Detta innebär att vittnena, förutom att signera, borde anteckna adressuppgifter, tidpunkten för bevittning och eventuellt andra omständigheter. Vittnena får rollen som kontrollanter av att fullmaktsgivaren är frisk, det vill säga förstår att hen upprättar en framtidsfullmakt och förstår innebörden av det, vid behov kan det även vara bra att vittnena antecknar fullmaktsgivarens hälsotillstånd vid signeringstillfället. Den som fullmakten utställs till får inte agera som vittne, vidare bör inte make/maka, sambo, syskon, barn, föräldrar eller annan i rätt upp- eller nedstigande släktskap agera vittne. Svärföräldrar, styvföräldrar och styvbarn till både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren/fullmaktstagarna bör inte heller vittna en framtidsfullmakt, däremot går det bra med svåger och svägerska.

När framtidsfullmakten är signerad och bevittnad bör fullmaktsgivaren förvara den på ett säkert ställe. Det kan även vara en god idé att ge fullmaktstagaren/fullmaktstagarna en kopia samt meddela hen/dem vart originalet finns förvarat.


Tillämplig lag

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen