Framtidsfullmakt

Förlopp:
0%
?
X

Uppge om det är en framtidsfullmakt eller en vanlig fullmakt som ska upprättas.

Detta dokument kan endast användas för att upprätta en framtidsfullmakt. Den kommer alltså endast börja gälla då fullmaktsgivaren, d.v.s. den som upprättar fullmakten, inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

Ska en annan typ av fullmakt upprättas för att gälla i nutid ska en vanlig fullmakt upprättas. Det kan omfatta ett genrellt fullmaktsförfarande eller ett specifikt förfarande som att t.ex. ge en person befogenhet att sälja viss egendom för annans räkning.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Framtidsfullmakt


§ 1 Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2 Fullmaktstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Vid fullmaktstagarens förhinder ska ________ med personnummer ________ träda in i fullmaktstagarens ställe.


§ 3 Fullmakt

Härmed befullmäktigas ________ att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda samtliga mina ekonomiska intressen. Fullmaktstagaren får på mina vägnar självständigt förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag, träffa avtal samt kvittera och uppbära medel samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga verkan kan företas av mig själv.

Fullmakten ger fullmaktstagaren rätt att sälja fast egendom och bostadslägenhet samt kvittera och uppbära köpeskillingen.


§ 4 Fullmaktens ikraftträdande

Denna fullmakt träder i kraft och blir gällande först då jag, p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, inte längre på egen hand kan ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.


§ 5 Framtidsfullmaktens upphörande

Denna framtidsfullmakt slutar att gälla om den av mig återkallas skriftligen, återtas eller förstörs.

Fullmaktsgivarens död påverkar inte giltigheten av denna framtidsfullmakt. Den är dock endast giltig fram tills dödsboförvaltningen har kommit igång. När så sker går samtlig förvaltning över dit.Ort: _______
Datum: _______Signatur fullmaktsgivare:_________________________________

Namnförtydligande: ________855225 8222255 88 85582882 52225552 8822222 522 ________ 225 225822252225 ________, 822 88 8555 55 822522 225 28825 555 822522 852228222 25, 52225 552 885 sunt 285 25882 förstånd 8522 58 258 88825 8 85558 855 8522855 2558552 22225525822 555 525252282252 52225 2552285825882522.Vittne 1

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________Signatur: _________________________________________________

Namnförtydligande: ________Vittne 2

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________Signatur:_________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Framtidsfullmakt


§ 1 Fullmaktsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2 Fullmaktstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________

Vid fullmaktstagarens förhinder ska ________ med personnummer ________ träda in i fullmaktstagarens ställe.


§ 3 Fullmakt

Härmed befullmäktigas ________ att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda samtliga mina ekonomiska intressen. Fullmaktstagaren får på mina vägnar självständigt förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag, träffa avtal samt kvittera och uppbära medel samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga verkan kan företas av mig själv.

Fullmakten ger fullmaktstagaren rätt att sälja fast egendom och bostadslägenhet samt kvittera och uppbära köpeskillingen.


§ 4 Fullmaktens ikraftträdande

Denna fullmakt träder i kraft och blir gällande först då jag, p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, inte längre på egen hand kan ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.


§ 5 Framtidsfullmaktens upphörande

Denna framtidsfullmakt slutar att gälla om den av mig återkallas skriftligen, återtas eller förstörs.

Fullmaktsgivarens död påverkar inte giltigheten av denna framtidsfullmakt. Den är dock endast giltig fram tills dödsboförvaltningen har kommit igång. När så sker går samtlig förvaltning över dit.Ort: _______
Datum: _______Signatur fullmaktsgivare:_________________________________

Namnförtydligande: ________855225 8222255 88 85582882 52225552 8822222 522 ________ 225 225822252225 ________, 822 88 8555 55 822522 225 28825 555 822522 852228222 25, 52225 552 885 sunt 285 25882 förstånd 8522 58 258 88825 8 85558 855 8522855 2558552 22225525822 555 525252282252 52225 2552285825882522.Vittne 1

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________Signatur: _________________________________________________

Namnförtydligande: ________Vittne 2

Namn: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________Signatur:_________________________________________________

Namnförtydligande: ________