Överst på sidan

Framtidsfullmakt

Förlopp:
0%
?
X

Ange fullmaktsgivarens för- och efternamn. Fullmaktsgivaren är den person som lämnar en fullmakt, denna person kallas även för huvudman.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

Framtidsfullmakt


§ 1 Fullmaktsgivare

Namn: ________ Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


§ 2 Fullmäktige

Namn: ________ Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________

  • Vid förhinder för den fullmäktige ska ________ med personnummer ________ träda in i den fullmäktiges ställe.


§ 3 Fullmakt

Härmed befullmäktigas ________ att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda samtliga mina ekonomiska intressen. Fullmäktigen får på mina vägnar självständigt förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag, träffa avtal samt kvittera och uppbära medel samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga verkan kan företas av mig själv.

Fullmakten ger fullmäktigen rätt att sälja fast egendom och bostadslägenhet samt kvittera och uppbära köpeskillingen.


§ 4 Framtidsfullmaktens upphörande

Denna framtidsfullmakt slutar att gälla om den av mig återkallas skriftligen, återtas eller förstörs eller vid mitt frånfälle.Ort:
________ Datum: ________Signatur fullmaktsgivare:_________________________________

Namnförtydligande: ________855225 8222255 88 85582882 52225552 8822222 522 ________ 225 225822252225 ________, 822 88 8555 55 822522 225 28825 555 822522 852228222 25, 52225 552 885 sunt 285 25882 förstånd 8522 58 258 88825 8 85558 855 8522855 2558552 22225525822 555 525252282252 52225 2552285825882522.Vittne 1

Namn: ________

Adress: ________

Telefon: ________Signatur: _________________________________________________

Namnförtydligande: ________Vittne 2

Namn: ________

Adress: ________

Telefon: ________Signatur:_________________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

Framtidsfullmakt


§ 1 Fullmaktsgivare

Namn: ________ Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________


§ 2 Fullmäktige

Namn: ________ Personnummer: ________

Adress: ________

Telefon: ________

  • Vid förhinder för den fullmäktige ska ________ med personnummer ________ träda in i den fullmäktiges ställe.


§ 3 Fullmakt

Härmed befullmäktigas ________ att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda samtliga mina ekonomiska intressen. Fullmäktigen får på mina vägnar självständigt förhandla med myndigheter, privatpersoner och företag, träffa avtal samt kvittera och uppbära medel samt vidta alla åtgärder och handlingar vilka med laga verkan kan företas av mig själv.

Fullmakten ger fullmäktigen rätt att sälja fast egendom och bostadslägenhet samt kvittera och uppbära köpeskillingen.


§ 4 Framtidsfullmaktens upphörande

Denna framtidsfullmakt slutar att gälla om den av mig återkallas skriftligen, återtas eller förstörs eller vid mitt frånfälle.Ort:
________ Datum: ________Signatur fullmaktsgivare:_________________________________

Namnförtydligande: ________855225 8222255 88 85582882 52225552 8822222 522 ________ 225 225822252225 ________, 822 88 8555 55 822522 225 28825 555 822522 852228222 25, 52225 552 885 sunt 285 25882 förstånd 8522 58 258 88825 8 85558 855 8522855 2558552 22225525822 555 525252282252 52225 2552285825882522.Vittne 1

Namn: ________

Adress: ________

Telefon: ________Signatur: _________________________________________________

Namnförtydligande: ________Vittne 2

Namn: ________

Adress: ________

Telefon: ________Signatur:_________________________________________________

Namnförtydligande: ________