Fullmakt Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Fullmakt

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-01
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 sidor
4,4 - 62 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-01

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Betyg: 4,4 - 62 röster

Fyll i mallen

Vad är en fullmakt?

En fullmakt ger en fullmaktstagare rätt att handla för en fullmaktsgivares räkning.

Fullmaktsgivare: Den som upprättar en fullmakt.
Fullmaktstagare: Den som en fullmakt ställs ut till.

Fullmakten bestämmer omfattningen av fullmaktstagarens behörighet att agera. Fullmakten visas upp för utomstående personer som då kan få information om vilka handlingar fullmaktstagaren har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn och för fullmaktsgivarens räkning.


Vad finns det för olika typer av fullmakter?

En fullmakt kan antingen vara generell eller specifik.

En generalfullmakt låter fullmaktstagaren agera i fullmaktsgivarens namn generellt i alla situationer. Detta kan innefatta bland annat rätt att företräda fullmaktsgivaren i ett avtal eller köpa en vara eller fastighet. Alla handlingar som fullmaktsgivaren själv kan utföra juridiskt kan även fullmaktstagaren i en generalfullmakt utföra, förutsatt att den inte begränsats på något sätt.

En specifik fullmakt gäller för specifika handlingar såsom att företräda någon i ett visst avtal, köpa en viss egendom eller hämta ut en specifik försändelse.


Vilken är den vanligaste typen av fullmakt?

Den vanligaste typen av fullmakt är specifik och gäller för en eller flera specifika handlingar. En specifik fullmakt används t.ex. då en person inte har möjlighet att utföra en handling p.g.a. att den befinner sig på annan plats eller inte har tid. Det kan t.ex. handla om att sälja en bostad på annan ort eller hämta ut ett paket från posten till följd av förhinder.


Vad är skillnaden på en allmän fullmakt, rättegångsfullmakt och en framtidsfullmakt?

En vanlig fullmakt upprättas då en person önskar att annan person företräder denne i dagsläget och blir alltså giltig direkt, medan en framtidsfullmakt blir giltig först i framtiden. En framtidsfullmakt börjar gälla då den som upprättat den, d.v.s. fullmaktsgivaren, inte längre kan ta hand om sina egna angelägenheter på grund av t.ex. ålder, fysisk sjukdom eller psykisk störning. En vanlig fullmakt behöver nödvändigtvis inte vara kopplad till en persons hälsa utan upprättas med syfte att underlätta vardagen, det kan t.ex. röra sid om att hämta ut paket från posten när en person är bortrest eller sälja egendom som finns på annan ort.

En vanlig fullmakt är vidare av allmän karaktär medan en rättegångsfullmakt endast kan ge en person behörighet att företräda annan i tvist inför domstol.


Måste en fullmakt upprättas?

Ja, ska en person utföra uppdrag eller ingå avtal för annans räkning krävs att en fullmakt upprättas.


Vilka är de rättsliga förutsättningarna för att en fullmakt ska kunna upprättas?

För att en fullmakt ska kunna upprättas krävs att den som upprättar den, d.v.s. fullmaktsgivaren, gör det frivilligt och är vid sinna sinnes fulla bruk. Med sina sinnes fulla bruk förstås att en person är medveten och förstår vad hen gör.


Vem kan upprätta en fullmakt?

En fullmakt kan både upprättas och ställas ut till en fysisk person, d.v.s. privatperson, och en juridisk person, d.v.s. företag.

För att en fysisk person ska kunna utgöra del av en fullmakt krävs att myndig ålder är uppnådd, d.v.s. minst 18 år.

Ska en juridisk person ställa ut en fullmakt ska en behörig person göra det för företagets räkning. Detta kan t.ex. vara en firmatecknare, företagets verkställande direktör eller företagets styrelse.


Vem kan inte upprätta en fullmakt?

En fullmakt kan inte upprättas av en person som inte är vid sina sinnes fulla bruk och till följd av t.ex. ålder eller sjukdom inte förstår innebörden. Det är vidare inte möjligt för personer under 18 år att upprätta en fullmakt eller agera fullmaktstagare.

Gällande juridiska personer, d.v.s. företag, är det inte möjligt för obehöriga personer att upprätta en fullmakt för företagets räkning. Som behörig person anses t.ex. firmatecknare, verkställande direktör eller styrelsen.


Hur lång period kan en fullmakt vara gällande?

En generalfullmakt, d.v.s. en fullmakt av allmän karaktär, gäller tillsvidare eller fram tills eventuellt datum som anges i fullmakten.

En specifik fullmakt gäller fram tills den/de handling/-ar som omfattas av fullmakten är slutförda.

En fullmakt kan dock, oavsett typ, alltid återkallas och/eller förstöras och upphör då att gälla i samband med sådan återkallelse/förstörelse.


Vad ska göras efter en fullmakt upprättats?

När en fullmakt har upprättats ska den signeras av fullmaktsgivaren. Signering kan antingen ske för hand eller elektroniskt.

Omfattar fullmakten köp av fast egendom eller bostadsrätt ska den vidare bevittnas av två utomstående personer. Den som agerar vittne måste vara minst 15 år fyllda och får inte lida av någon psykisk störning. Det ställs inte krav på bevittning för att fullmakten i sig ska vara giltig enligt lag men i många fall krävs det av den bank som beviljat eventuellt lån för köpet. Vidare krävs bevittning vid lagfartsansökan hos Lantmäteriet.

Varken den som fullmakten ställs ut till eller dennes make/maka, sambo, syskon, barn, förälder eller annan i rätt upp- eller nedstigande släktskap får agera vittne. Svärföräldrar, styvföräldrar och styvbarn till både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren bör inte heller bevittna fullmakten, däremot går det bra med svåger och svägerska.

Efter signering och eventuell bevittning ska fullmakten därefter överlämnas till fullmaktstagaren.


Är det nödvändigt med notarisering för att en fullmakt ska vara giltig?

Nej, det ställs inget krav notarisering av fullmakter.


Ska en fullmakt registreras någonstans?

Nej, en fullmakt ska inte registreras någonstans.


Ska en fullmakt bevittnas?

Om fullmakten omfattar köp av fast egendom eller bostadsrätt ska den bevittnas av två utomstående personer innan överlämning sker till fullmaktstagaren. Den som agerar vittne måste vara minst 15 år fyllda och får inte lida av någon psykisk störning. Det ställs inte krav på bevittning för att fullmakten i sig ska vara giltig enligt lag men i många fall krävs det av banken som beviljat eventuellt lån för köpet. Vidare krävs bevittning vid lagfartsansökan gällande fastighet.


Vad ska en fullmakt innehålla?

En fullmakt ska innehålla följande information:

  • Plats och datum då fullmakten träder i kraft.
  • Identifiering av den eller de personer som beviljar fullmakten (fullmaktsgivare).
  • Identifiering av den eller de personer som mottar fullmakten (fullmaktstagare/fullmäktig).
  • Typ av befogenhet som beviljas genom fullmakten (åtgärder som kan utföras av fullmaktstagaren och de tillgångar som fullmakten hänvisar till).
  • Fullmakten kan vidare innehålla ett utgångsdatum gällande dess giltighet.


Vilka lagar är tillämpliga på fullmakter?

Fullmakter regleras av lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen