Gåvobrev donation av aktier Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Gåvobrev (donation av aktier)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-24
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-24

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Ett gåvobrev är ett dokument som styrker en persons vilja att ge bort någonting till annan. Är gåvan värdefull ger ett gåvobrev en trygghet och gåvogivaren har även en möjlighet att reglera överlåtelsen genom att förelägga den med villkor, såsom att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom eller att den inte får säljas på offentlig auktion.

En donation av aktier innebär att en person, antingen fysisk (privatperson) eller juridisk (företag), överlåter aktier till annan genom gåva. Aktier är en form av värdepapper och utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Att någonting överlåts som gåva innebär att den som mottar gåvan inte är skyldig att motprestera någonting, som t.ex. genom betalning eller arbetskraft. Mottagaren av en donation av aktier kan antingen vara en fysisk person, en juridisk person eller en myndighet. Både noterade och onoterade aktier kan överlåtas genom detta gåvobrev. Skillnaden mellan dessa är att noterade aktier går att handla på öppna marknaden (börsen) medan onoterade aktier inte gör det.

Detta dokument är giltigt för gåva som avser donation av aktier. För andra typer av gåvor ska i stället ett allmänt gåvobrev upprättas.


Hur fungerar det?

Ett gåvobrev upprättas ensidigt av gåvogivaren, d.v.s. den som ska donera aktierna. För upprättande av gåvobrev som rör lös egendom, d.v.s. egendom som inte utgör jord/fastigheter, finns inga formkrav. Aktier utgör lös egendom och det står alltså gåvogivaren fritt att bestämma hur gåvobrevet ska utformas. För att undvika oklarheter och eventuellt framtida tviser bör det dock av gåvobrevet framgå att det rör sig om en gåva, vad som ska överlåtas och till vem.

Önskar gåvogivaren villkora gåvan på något sätt ska detta inkluderas i gåvobrevet. Det kan t.ex. vara en god idé att ange syftet med gåvan, speciellt om gåvogivaren inte avser att äganderätten till egendomen ska gå över till mottagaren. Aktier kan t.ex. överlåtas i gåva i syfte att bilda en stiftelse under mottagarens förvaltande. För att en stiftelse ska anses bildad krävs att gåvogivaren (stiftaren) anger att aktierna ska överlåtas genom gåva för att förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Vid en situation där aktier ska doneras mellan makar krävs att gåvan registreras hos Skatteverket för att den ska bli giltig gentemot gåvogivarens borgenärer. Sker ingen registrering kan gåvogivarens borgenärer göra anspråk på den vid en situation där de behöver kräva in en skuld.

När gåvobrevet är upprättat ska det signeras av gåvogivaren och därefter överlämnas till mottagaren. Om så önskas kan gåvobrevet upprättas i två exemplar så att gåvogivaren kan behålla ett.


Tillämplig lag

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Stiftelselag (1994:1220)

Donationsförordning (1998:140)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen