Fullmakt att företräda bolag Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Fullmakt att företräda bolag

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

En fullmakt ger en person rätt att företräda annan och vidta rättsliga handlingar för annans räkning. Fullmaken bestämmer omfattningen av fullmaktstagarens, d.v.s. den som fullmakten ställts ut till, behörighet att agera.

Ett aktiebolag kan företrädas av dess styrelse, bolagets VD eller särkilt utsedda firmatecknare. Särskilt utsedda firmatecknare utses av styrelsen och ska registreras hos Bolagsverket. Firmatecknare är enskilt utsedda personer som ges behörighet att ingå avtal för företagets räkning.

I handels- och kommanditbolag är det delägarna som kan företräda bolaget. Ska endast vissa delägare ges denna behörighet ska de registreras som särskilda firmatecknare hos Bolagsverket. I en enskild firma är det en enskild personen som företräder firman och i ekonomiska och ideella föreningar kan styrelsen eller särksilt utsedda firmatecknare företräda föreningen.

De som enligt lag har rätt att företräda ett bolag kan delegera sitt ansvar genom att upprätta en fullmakt och på så sätt ge annan person rätt att företräda bolaget.

Detta dokument kan användas för att ge en fysisk person rätt att företräda ett företag i andra fall än inför domstol, ska fullmakten användas i domstol ska i stället en rättegångsfullmakt upprättas. Ska en fullmakt upprättas av en fysisk person ska i stället en allmän fullmakt upprättas. Ska fullmakten vidare upprättas för att ge en person behöroghet att företräda en fysisk person inför en myndighet ska en specifik fullmakt upprättas för detta. Är syftet med fullmakten slutligen att den ska bli giltig först då den som upprättat den inte längre kan sköta sina angelägenheter själv ska en framtidsfullmakt upprättas.


Hur fungerar det?

Fullmakten upprättas enskilt av någon som enligt lag har behörighet att företräda bolaget. Genom att upprätta en fullmakt kan ansvaret delegeras. Fullmakten kan antingen upprättas för att gälla för ett visst uppdrag eller för en längre period och omfatta flera olika uppdrag.

Av fullmakten ska det tydligt framgå dess omfattning samt vem som upprättat fullmakten och vem fullmakten ställts ut till. Det ska alltså framgå personuppgifter tilll både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. Utöver detta ska det preciseras för vilken period fullmakten ska vara giltig. Även då en period fastställs i fullmakten kan den återkallas när som helst, detta är helt upp till fullmaktsgivaren. Fullmakten kan antingen återkallas genom att den förstörs eller genom att den tas tillbaka.

När fullmakten är upprättad ska den signeras av fullmaktsgivaren. Det ställs inget krav på att fullmakten bevittnas men detta kan göras om så önskas. När fullmakten har signerats ska den överlämnas till fullmaktstagaren som ska visa upp den i original när den ska användas.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Aktiebolagslag (2005:551)

Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

Lag (2018:672) om ekonmiska föreningar


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen