Aktieägaravtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Aktieägaravtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-11
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek6 till 8 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-11

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 6 till 8 sidor

Fyll i mallen

Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal reglerar rättigheter och skyldigheter mellan aktieägare och bör främst upprättas då ett privat aktiebolag, d.v.s. ett onoterat aktiebolag vars aktier inte finns att handla på börsen, ägs av fler än en person. Ett aktieägaravtal kan upprättas i samband med uppstarten av ett aktiebolag, under tidens gång eller då ett aktiebolag delvis säljs till en ny aktieägare.

I publika, d.v.s. noterade, aktiebolag ägs aktierna av en bredare och mer odefinierad grupp och aktieägaravtal är därför inte alltid aktuellt. Styrningen av ett publikt aktiebolag regleras vidare i hög grad av lag medan styrningen av ett privat aktiebolag är mer fritt.


Vad är skillnaden ett aktieägaravtal och ett aktiebolags bolagsordning?

Ett aktieägaravtal ska inte förväxlas med bolagsordningen, även om liknande information tas upp i båda. Skillnaden dem emellan är främst att bolagsordningen är en offentlig handling, d.v.s. finns tillgänglig för allmänheten, medan ett aktieägaravtal inte är det. Aktieägare som önskar hålla viss information inom bolaget bör därför komplettera bolagsordningen med ett aktieägaravtal.


Måste ett aktieägaravtal upprättas?

Nej, det ställs inget krav på att ett aktieägaravtal upprättas men för att undvika eventuella tvister i framtiden är det att föredra. På detta sätt kan aktieägarna i förväg komma överens hur olika situationer ska regleras och det blir tydligt vilka skyldigheter och rättigheter som var aktieägare har.


Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, äga saker och ha anställda. Bolaget är fristående och aktieägarna är alltså inte själva ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har. Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt och skillnaden dem emellan är att ett publikt aktiebolag kan sälja aktier på den öppna marknaden, d.v.s. börsen, medan ett privat aktiebolag inte kan det.


Vad ska inte inkluderas i ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal får inte strida mot vad som framgår av lag eller aktiebolagets bolagsordning, d.v.s. bolagets interna regler.


Vem kan upprätta ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal upprättas gemensamt mellan ett aktiebolags aktieägare och blir bindande dem emellan, aktiebolaget i sig blir alltså inte bundet. Fattas t.ex. ett beslut under bolagsstämman, d.v.s. ett aktiebolags högst beslutfattande organ, i strid med gällande aktieägaravtal är det gällande ändå.

Det krävs att samtliga aktieägare som ska vara bundna av avtalet signerar det. Tillkommer nya aktieägare bör alltså aktieavtalet uppdateras.


Vem kan inte upprätta ett aktieägaravtal?

Det är inte möjligt för andra än ett aktiebolags ägare att upprätta ett aktieägaravtal.


Hur lång period kan ett aktieägaravtal vara gällande?

Ett aktieägaravtal kan upprättas på bestämd tid, tillsvidare eller fram tills ägarna kommer överens om annat. Ett avtal som upprättas på bestämd tid upphör att gälla per automatik vid ett i förväg bestämt datum medan ett avtal som löper tillsvidare måste sägas upp för att upphöra att gälla.


Vad ska göras efter ett aktieägaravtal upprättats?

När ett aktieägaravtal har upprättats ska det signeras av samtliga parter. Var part bör därefter behålla var sitt exemplar. Upprättas aktieägaravtalet till följd av att aktier sålts till en ny aktieägare ska detta, efter transaktionen, även föras in i aktieboken och den nya aktieägaren bör tillhandahållas ett aktiebrev som kvitto på sitt köp.


Är det nödvändigt med notarisering av ett aktieägaravtal för att de ska anses giltigt?

Nej, det ställs inget krav på notarisering av ett aktieägaravtal.


Ska ett aktieägaravtal registreras någonstans?

Nej, ett aktieägaravtal ska inte registreras någonstans.


Ska ett aktieägaravtal bevittnas?

Nej, det ställs inget krav på att ett aktieägaravtal bevittnas.


Vad ska ett aktieägaravtal innehålla?

Det råder avtalsfrihet vid upprättande av ett aktieägaravtal, det är alltså upp till aktieägarna i fråga att avgöra vad som ska ingå. De kan antingen upprättas mer allmänt eller mer detaljerat.

Av ett aktieägaravtal bör följande information framgå:

  • Uppgifter till parterna
  • Vilket aktiebolag som omfattas
  • Hur aktiebolaget ska förvaltas
  • Hur vinst ska fördelas
  • Hur utlösen ska ske vid en aktieägares eventuella dödsfall
  • Regler kring bodelning vid ett äktenskaps upplösande (om en aktieägare gifter sig kan det vara bra att ställa upp krav på äktenskapsförord för att undvika att aktieägarens make/maka ska få rätt till del av företaget vid en bodelning)
  • Regler kring aktieöverlåtelser (regleras ofta av bolagsordningen men kan specificeras ytterligare i ett aktieägaravtal)
  • Regler kring tvisthantering


Vilka lagar är tillämpliga på aktieägaravtal?

Det finns ingen lag som reglerar hur ett aktieavtal ska utformas utan det är upp till aktieägarna att själva bestämma. Vad som avtalas får dock inte strida mot aktiebolagslagen (2005:551) eller aktiebolagets bolagsordning. Vidare finns allmänna avtalsrättsliga regler i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen