Fullmakt att sköta kontakt med myndigheter bortsett från domstol Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Fullmakt att sköta kontakt med myndigheter (bortsett från domstol)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-13
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-13

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

En fullmakt att företräda en person inför myndigheter ger en person behörighet att företa handlingar med myndigheter, t.ex. ingå avtal eller föra talan i ett visst ärende, för fullmaktsgivarens räkning. Fullmaktsgivare är den som har upprättat fullmakten, detta ska vara en fysisk person. Även den som fullmakten ställs ut till, d.v.s. fullmaktstagaren, ska vara en fysisk person.

Fullmakten bestämmer omfattningen av fullmaktstagarens befogenhet att agera. Det kan t.ex. anges att fullmaktstagaren endast får företräda fullmaktsgivaren inför en viss myndighet eller så kan befogenheten vara mindre inskränkt och t.ex. omfatta samtliga myndigheter. Vidare kan det regleras vilka ärenden som omfattas. Fullmakten kan antingen vara av mer generell art och omfatta alla olika typer av ärenden eller mer specifik och omfatta ett visst ärende.

Denna fullmakt kan inte upprättas för att ge en person behörighet att företräda annan i domstol. Vid en sådan situagtion ska i stället en rättegångsfullmakt upprättas. Denna fullmakt gäller alltså fullmakt att företräda en person inför myndigheter som inte hör till Sveriges Domstolar. Ska fullmakten omfatta någonting annat än behörighet att företräda en person inför domstol eller myndighet ska en generell fullmakt upprättas. En sådan kan t.ex. omfatta privata eller ekonomiska angelägenheter.

Är syftet med fullmakten slutligen att den ska bli giltig först då den som upprättat den inte längre kan sköta sina angelägenheter själv ska en framtidsfullmakt upprättas.


Hur fungerar det?

Fullmakten upprättas ensidigt av fullmaktsgivaren. Den kan antingen upprättas för att omfatta ett enskilt uppdrag, ett flertal uppdrag eller för samtlig kontakt med myndigheter under en längre period.

Av fullmakten ska det tydligt framgå dess omfattning samt vem som upprättat fullmakten och vem fullmakten ställts ut till. Det ska alltså framgå personuppgifter tilll både fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. Utöver detta ska det preciseras för vilken period fullmakten ska vara giltig. Även då en period fastställs i fullmakten kan den återkallas när som helst, detta är helt upp till fullmaktsgivaren. Fullmakten kan antingen återkallas genom att den förstörs eller genom att den tas tillbaka.

När fullmakten är upprättad ska den signeras av fullmaktsgivaren. Det ställs inget krav på att fullmakten bevittnas men detta kan göras om så önskas. När fullmakten har signerats ska den överlämnas till fullmaktstagaren som ska visa upp den i original hos den/de myndigheter den ska användas.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen