Överst på sidan
Återkallelse av fullmakt Fyll i mallen

Återkallelse av fullmakt

Senast ändrat
Senast ändrat För 2 veckor sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,5 - 2 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: För 2 veckor sedan

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,5 - 2 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Återkallelse av fullmakt

En person som upprättat en fullmakt kan närhelst välja att återkalla den. En återkallad fullmakt förlorar sin giltighet och kan inte längre användas av de som angivits som fullmaktstagare.

En fullmakt är giltig fram tills den är fullgjord, förstörd eller återkallad. Att återkalla en fullmakt innebär att den person som ställt ut den ångrar sig och vill dra in den. Följden av detta blir då att fullmakten förlorar sin rättsliga verkan.

Hur återkallas en fullmakt?

Olika fullmakter ska återkallas på olika sätt, gemensamt är dock att de ska återkallas på samma sätt som de meddelats. Har en fullmakt meddelats på flera olika sätt ska den återkallas på samtliga sätt för att upphöra att gälla.

- Har en fullmakt endast meddelats en fullmaktstagare ska den återkallas även av denna person.

- En fullmakt som har meddelats både fullmaktstagaren och tredje man, d.v.s. utomstående part där fullmakten ska användas, ska den återkallas hos båda dessa parter.

- Har fullmakten meddelats genom annonsering i tidning ska den återtas på samma sätt. Detta dokument kan inte användas i detta fall.


Återkallelse av olika typer av fullmakter

Muntlig fullmakt

En muntlig fullmakt återkallas genom meddelande. Detta kan ske muntligen eller skriftligen. Detta dokument kan alltså användas för att skriftligen återkalla en muntlig fullmakt. När meddelandet är upprättat ska det skickas/överlämnas till den/de som meddelats fullmakten, d.v.s. fullmaktstagarna och eventuellt tredje man.

Skriftlig fullmakt

En skriftlig fullmakt kan återkallas antingen genom att handlingen förstörs eller genom att den återtas. Det räcker alltså inte med ett meddelande. Om så önskas kan dock tredje man meddelas för att sätta hen i ond tro, d.v.s. att hen görs medveten om att fullmaktsgivaren inte vill att fullmakten ska gälla länge, vilket innebär att fullmaktsgivaren inte blir bunden av eventuell handling som företas. Även då tredje man har meddelats bör fullmakten även återtas för att vara säker på att den inte används i framtiden.

Detta dokument kan även användas för att skriftligen meddela en fullmaktstagare om att återtagande kommer ske. Även om det inte får någon rättslig konsekvens så följer de flesta huvudmannens, d.v.s. den som ställt ut fullmaktens, vilja.


Hur fungerar det?

Detta dokument kan antingen användas för att återkalla muntliga fullmakter eller för att skriftligen meddela en fullmaktstagare om att en skriftlig fullmakt kommer att återtas. Av dokumentet ska det framgå vilken fullmakt som återkallas samt vilka parterna är, d.v.s. vem som är fullmaktsgivare och vem/vilka som är fullmaktstagare. Ska återkallelsen skickas till en tredje man ska även uppgifter till denne framgå.

Vidare ska det tydligt anges att det rör sig om ett återkallande samt från vilket datum återkallelsen ska gälla från, d.v.s. datum för då fullmakten ska förlora sin giltighet. När dokumentet är upprättat ska det signeras av fullmaktsgivaren, d.v.s. den som ställt ut fullmakten. Signering kan antingen ske för hand eller elektroniskt. Signeras återkallelsen för hand och den skickas i original via post bör fullmaktsgivaren behålla en kopia för att kunna bevisa när återkallesle skett. För att vara säker på att fullmaktstagaren, eller tredje man, tagit emot återkallelsen kan den skickas med rekommenderat brev. Om så önskas kan återkallelsen i stället skickas digitalt via e-post.


Tillämplig lag

Regler kring fullmakt finns i 2 kap. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen