Överst på sidan
Återkallelse av fullmakt Fyll i mallen

Återkallelse av fullmakt

Senast ändrat
Senast ändrat 2022-11-09
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,5 - 2 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2022-11-09

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Betyg: 4,5 - 2 röster

Fyll i mallen

Återkallelse av fullmakt

En person som upprättat en fullmakt kan närhelst välja att återkalla den. En återkallad fullmakt förlorar sin giltighet och kan inte längre användas av de som angivits som fullmaktshavare.

Vad är det för något?

En fullmakt är giltig fram tills den är fullgjord, förstörd eller återkallad. Att återkalla en fullmakt innebär att den person som ställt ut den ångrar sig och vill dra in den. Följden av detta blir då att fullmakten förlorar sin rättsliga verkan.

Hur fungerar det?

Olika fullmakter ska återkallas på olika sätt, gemensamt är dock att de ska återkallas på samma sätt som de meddelats. Har en fullmakt meddelats på flera olika sätt ska den återkallas på samtliga sätt för att upphöra att gälla.

- Har en fullmakt meddelats den fullmäktige, d.v.s. den person som getts behörighet att handla enligt fullmakten, ska den återkallas även av denna person.

- En fullmakt som har meddelats både den fullmäktige och tredje man, d.v.s. utomstående part där fullmakten ska användas, ska återkallas hos båda dessa parter.

- Har fullmakten meddelats genom annonsering i tidning ska den återtas på samma sätt. (Detta dokument kan inte användas i detta fall)


Återkallelse av olika typer av fullmakter

Muntlig

En muntlig fullmakt återkallas genom meddelande. Detta kan ske muntligen eller skriftligen. Detta dokument kan alltså användas för att skriftligen återkalla en muntlig fullmakt. När meddelandet är upprättat ska skickas/överlämnas till den/de som meddelats fullmakten, d.v.s. fullmäktige och eventuellt tredje man.

Skriftlig

En skriftlig fullmakt kan återkallas antingen genom att handlingen förstörs eller genom att den återtas. Det räcker alltså inte med ett meddelande. Om så önskas kan dock tredje man meddelas för att sätta hen i ond tro, d.v.s. hen görs medveten om att fullmaktsgivaren inte vill att fullmakten ska gälla länge, vilket innebär att fullmaktsgivaren inte blir bunden av eventuell handling som företas. Även då tredje man har meddelats bör fullmakten även återtas för att vara säker på att den inte används i framtiden.

Detta dokument kan även användas för att skriftligen meddela en fullmäktige om att återtagande kommer ske. Även om det inte får någon rättslig konsekvens så följer de flesta huvudmannens, d.v.s. den som ställt ut fullmaktens, vilja.


Tillämplig lag

Regler kring fullmakt finns i 2 kap. lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen