Överst på sidan
Kallelse till föreningsstämma Fyll i mallen

Kallelse till föreningsstämma

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-07-13
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-07-13

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Kallelse till föreningsstämma

Alla föreningar måste en gång om året hålla en föreningsstämma. Där fattas viktiga beslut såsom vilka som ska sitta i styrelsen följande år. Detta dokument används för att kalla, d.v.s. bjuda in, föreningsmedlemmarna till utsatt föreningsstämma.

Detta dokument kan endast användas för att kalla till en ordinarie föreningsstämma, d.v.s. årsstämma. Ska kallelse skickas ut till en extra föreningsstämma, d.v.s. stämma utöver de som ska hållas enligt föreningens stadgar, ska en specifik kallelse för detta upprättas. En förenings stadgar kan förklaras som ett internt regelverk. Är det vidare ett aktiebolag som ska hålla en årsstämma ska en kallelse till bolagsstämma upprättas och i de fall kallelsen ska avse en extra bolagsstämma ska en specifik kallelse för detta upprättas.


Vad är det för något?

En kallelse till föreningsstämma kan förklaras som en inbjudan. Det är medlemmarna i en förening som ska kallas och kallelsen ska utfärdas på det sätt som framgår av stadgarna. I vissa fall krävs dock att kallelse även sker via post, så är fallet t.ex. om:

 • en ordinarie föreningsstämma ska hållas vid ett annat tillfälle än vad som framgår av stadgarna,
 • föreningsstämman ska behandla en fråga om ändring av stadgarna som innebär att en medlems:
  • skyldighet att betala avgifter/insatser utökas,
  • rätt till vinst inskränks,
  • rätt till tillgångar vid föreningens upplösning inskränks,
  • rätt att få ut sina medlemsinsatser vid utträde ur föreniningen inskränks, eller
  • rätt att gå ut föreningen försämras.
 • föreningsstämman ska ta ställning om föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion, gå i likvidation eller upplösas genom enkel avveckling.

Föreningsstämman är en förenings högst beslutfattande organ och en ordinarie sådan ska genomföras inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Ett räkenskapsår löper under tolv månader. Normalt påbörjas ett räkenskapsår den 1 januari och löper fram tills den 31 december. Ett räkenskapsår kan dock vara brutet vilket innebär att det påbörjas en annan månad och löper tolv månader fram. Vilken typ av räkenskapsår en förening har ska framgå av dess stadgar.


Hur fungerar det?

Samtliga medlemmar i en förening ska kallas till en föreningsstämma och samtliga har vidare rätt att närvara, yttra sig och rösta under stämman, förutsatt att ingenting annat framgår av lag. I stadgarna kan det vidare bestämmas att en medlem som sagt upp sitt medlemskap förlorar rätten att medverka vid en föreningsstämma. En medlem som uteslutits, d.v.s. avstängts, förlorar i samband med detta sin rätt att delta.

Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas mellan sex och fyra veckor före utsatt datum. Det får i stadgarna föreskrivas att kallelse får utfärdas senare än så, dock senast två veckor innan utsatt datum för föreningsstämman.

En kallelse till förenignsstämma ska innehålla tid och plats för stämman samt förslag på dagordning. Om en fråga om ändring av stadgarna ska behandlas under stämman ska det huvudsakliga förslaget till ändring framgå av kallelsen. Gällande plats för stämman ska den normalt hållas där styrelsen har sitt säte, d.v.s. sin registrerade hemhörighet.

På en ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om:

 • fastställelse av resultat- och balansräkning,
 • hur vinst eller förlust ska fördelas,
 • eventuell ansvarsfrihet för styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör (VD),
 • andra ärenden som ska behandlas enligt stadgarna, samt
 • eventuella ärenden som anmälts av föreningens medlemmar.

Det är styrelsen som bär ansvaret för att medlemmarna i föreningen kallas till samtliga föreningsstämmor.

Skulle kallelse ske på fel sätt får föreningsstämman inte besluta i frågor som rör de medlemmar som påverkas av felet utan samtycke från samtliga av dem.


Tillämplig lag

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen