Överst på sidan
Avtal om överlåtelse av verksamhet Fyll i mallen

Avtal om överlåtelse av verksamhet

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-07-27
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Betyg 4,5 - 5 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-07-27

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 4,5 - 5 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om överlåtelse av verksamhet

Detta avtal kan användas då en eller flera ägare i ett företag önskar överlåta verksamheten, antingen till viss eller full del, genom försäljning. Detta avtal kan användas oavsett företagsform. Både fysiska och juridiska personer kan stå som ägare till ett företag och detta dokument kan användas i båda fall. En överlåtelse kan antingen ske till en eller flera personer. Överlåts det till flera blir förvärvarna delägare.


Olika typer av överlåtelser

Ett företag kan antingen överlåtas genom aktieförsäljning, andelsförsäljning eller inkråmsförsäljning. Detta avtal kan användas i samtliga fall.

Aktieförsäljning

Som framgår av namnet kan en aktieförsäljning kan endast bli aktuell i ett aktiebolag. Är aktiebolaget som ska överlåtas noterat, d.v.s. finns på börsen, ska priset som det ligger ute för på börsen betalas. Är aktiebolaget å andra sidan privat, d.v.s. onoterat, är det upp till parterna att komma överens om pris för aktierna.

Överlåts samtliga aktier i ett aktiebolag till en ny ägare överlåts hela rörelsen, d.v.s. även samtliga tillgångar, skulder, personal, avtal o.s.v.

Överlåtare föredrar ofta att en överlåtelse sker genom aktieförsäljning i stället för inkråmsförsäljning p.g.a. skatterättsliga skäl.

Andelsförsäljning

En andelsförsäljning motsvarar en aktieförsäljning men gäller för överlåtelse av andra typer av bolag som är juridiska personer, som t.ex. handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Det är upp till parterna att komma överens om ett pris för andelarna och precis som för aktiebolag överlåts hela rörelsen om samtliga andelar säljs.

Inkråmsförsäljning

En inkråmsförsäljning innebär att rörelsen i sig överlåts. Försäljningen avser bl.a. ett företags tillgångar, immateriella rättigheter och liknande. Företagets firma överlåts dock inte per automatik i samband med en inkråmsförsäljning, men om hela eller större delen av rörelsen köps är det möjligt att även överta firman och därmed företagets namn.

Parterna får själva komma överens om pris. I många fall finns skulder i företaget som ska säljas som kan tas över som en del av betalningen.

En inkråmsförsäljning är möjlig oavsett företagsform och är det enda alternativet för en enskild firma, då det inte utgör en juridisk person.

Förvärvare föredrar ofta att en överlåtelse sker genom inkråmsförsäljning i stället för aktie- eller andelsförsäljning p.g.a. skatterättsliga skäl.


Hur funderar det?

Detta avtal upprättas mellan den/de personer som ska överlåta ett företag och den/de personer som ska förvärva antingen aktierna, andelarna eller inkråmet.

Av avtalet ska det bl.a. framgå information kring parterna, vilket företag som överlåts, till vilket pris, eventuella skulder som överlåts i samband med företaget, hur sekretess ska regleras, eventuellt konkurrensförbud och vad som händer vid avtalsbrott och tvist.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part bör behålla var sitt exemplar.

Rör det sin om en inkråmsförsäljning måste samtliga avtalsparter hos överlåtaren lämna sitt godkännande innan en försäljning kan ske. Gällande aktieförsäljning kan det finnas vissa förbehåll att ta hänsyn till som kan påverka en försäljning.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Årsredovisningslag (1995:1554)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen