Avtal om överlåtelse av verksamhet Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om överlåtelse av verksamhet

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-30
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-30

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Vad innebär ett avtal om överlåtelse av verksamhet?

Ett avtal om överlåtelse av verksamhet ska upprättas då en eller flera ägare i ett företag önskar överlåta sin verksamhet, antingen till viss eller full del, genom försäljning. Avtalet ska ställa upp villkoren för sådan försäljning och fungerar som ett bevis på att äganderätten helt eller delvis gått över.

Överlåts endast en del av verksamheten kommer den/de personer som står som köpare gå in som delägare tillsammans med kvarstående ägare/delägare.

Ett avtal om överlåtselse av verksamhet kan upprättas för samtliga bolagsformer. Ett företag kan antingen överlåtas genom aktieförsäljning, andelsförsäljning eller inkråmsförsäljning.


Vad finns det för olika typer av verksamhetsöverlåtelser?

En verksamhet kan överlåtas genom:

 • Aktieförsäljning
  Aktieförsäljning kan endast bli aktuellt i aktiebolag. Är bolaget som ska överlåtas noterat, d.v.s. finns på börsen, ska priset som det ligger ute för där betalas. Är aktiebolaget å andra sidan privat, d.v.s. onoterat, är det upp till parterna att komma överens om pris för aktierna. Överlåts samtliga aktier i ett aktiebolag överlåts hela rörelsen, d.v.s. även tillgångar, skulder, personal, avtal o.s.v. Säljare föredrar ofta att en överlåtelse sker genom aktieförsäljning i stället för inkråmsförsäljning p.g.a. skatterättsliga skäl.
 • Andelsförsäljning
  En andelsförsäljning motsvarar en aktieförsäljning men gäller för överlåtelse av andra typer av bolag som är juridiska personer, som t.ex. handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar. Det är upp till parterna att komma överens om ett pris.
 • Inkråmsförsäljning
  En inkråmsförsäljning innebär att rörelsen i sig överlåts. Försäljningen avser bl.a. ett företags tillgångar, immateriella rättigheter och liknande. Företagets firma överlåts dock inte per automatik i samband med en inkråmsförsäljning, men om hela, eller större delen av rörelsen, köps är det möjligt att även överta firman och därmed företagets namn. Parterna får själva komma överens om pris. I många fall finns skulder i företaget som kan tas över som en del av betalningen. En inkråmsförsäljning är möjlig oavsett företagsform och är det enda alternativet för en enskild firma, då det inte utgör en juridisk person. Köpare föredrar ofta att en överlåtelse sker genom inkråmsförsäljning i stället för aktie- eller andelsförsäljning p.g.a. skatterättsliga skäl.


Måste ett avtal upprättas vid överlåtelse av verksamhet?

Nej, det ställs inte upp något krav på att ett skriftligt avtal upprättas vid överlåtelse av verksamhet men det är att föredra för att undvika eventuell framtida tvist om vad som överenskommits. Utan ett skriftligt avtal är det svårt att bevisa att en överlåtelse ens skett vilket sätter köparen i en osäker situation.


Vad kan inte inkluderas i ett avtal om överlåtelse av verksamhet?

Ett avtal om överlåtelse av verksamhet behöver inte omfatta interna regler för förvaltning av bolaget samt parternas skyldigheter och ansvar gentemot varandra. Det bör dock regleras i ett separat avtal.

Är det ett aktiebolag som överlåts bör delägarna upprätta ett aktieägaravtal och är det ett handels- eller kommanditbolag som överlåts bör ett bolagsavtal upprättas i samband med överlåtelsen.


Vilka är de rättsliga förutsättningarna för att kunna upprätta ett avtal om överlåtelse av verksamhet?

Beroende på vilken bolagsform som överlåts kan det finnas rättliga förutsättningar som måste vara uppfyllda.

 • Aktieförsäljning: Vid överlåtelser av aktier kan det finnas förbehåll i gällande aktieägaravtal eller bolagsordningen som måste tas hänsyn till vid försäljning. Förköpsförbehåll och hembudsförbehåll är två vanliga typer av förbehåll.
 • Andelsförsäljning: Vid överlåtelse av ett handels- eller kommanditbolag krävs att samtliga bolagsmän är överens om överlåtelsen förutsatt att inte annat framgår av bolagsavtal.

Ett förköpsförbehåll innebär att aktier endast får säljas till nya ägare, d.v.s. utomstående personer, om befintliga ägare nekar erbjudande att utöka sitt innehav. Ett hembudsförbehåll innebär att befintliga aktieägare ska meddelas om aktier sålts till ny person och ges möjlighet att köpa tillbaka dem.


Vem kan upprätta ett avtal om överlåtelse av verksamhet?

Ett avtal om överlåtelse av verksamhet ska upprättas gemensamt av säljare och köpare. Både fysiska personer, d.v.s. privatpersoner, och juridiska personer, d.v.s. företag, kan vara part i ett överlåtelseavtal och stå som ägare till ett företag. En överlåtelse kan antingen ske till en eller flera personer. Överlåts en verksamhet till flera personer blir de delägare.

Det kan finnas begränsningar i hur en verksamhet får överlåtas i eventuellt aktieägaravtal eller bolagsordning för aktiebolag, bolagsavtal för handels- och kommanditbolag eller föreningsstadgar för en ekonomisk eller ideell förening.


Vem kan inte upprätta ett avtal om överlåtelse av verksamhet?

Finns det ett aktieägaravtal, bolagsordning, bolagsavtal eller föreningsstadgar som reglerar hur eller till vem en överlåtelse kan ske är detta bindande. Finns t.ex. ett samtyckesförbehåll som innebär att aktier endast får överlåtas efter samtycke från styrelsen eller beslut från bolagsstämman är det inte möjligt för t.ex. en enskild aktieägare att överlåta sina aktier och ingå överlåtelseavtal.


Hur lång period kan ett avtal om överlåtelse av verksamhet vara gällande?

Ett avtal om överlåtelse av verksamhet blir bindande i och med signeringen och innebär att äganderätten för en verksamhet, helt eller delvis, går över från en person till en annan. Avtelet är giltigt mellan parterna utan någon begränsning i tid, förutsatt att det inte finns något förbehåll eller villkor i aktieägaravtal, bolagsordning, bolagsavtal eller föreningsstadgar som säger annat och som gör att avtalet går åter.


Vad ska göras efter ett avtal om överlåtelse av verksamhet har upprättats?

När ett avtal om överlåtelse av verksamhet har upprättats ska det signeras av samtliga parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.

Är det aktier som ska överlåtas och styrelsen i aktiebolaget ändras i och med överlåtelsen ska en ändringsanmälan göras hos Bolagsverket. De nya ägarna ska vidare antecknas i aktiebolagets aktiebok. Är aktiebolaget som överlåts ett fåmansbolag ska även de ändrade ägarförhållandena registreras hos Skatteverket.

Som fåmansaktiebolag räknas ett aktiebolag där fyra eller färre personer äger aktier som motsvarar mer än 50 % av rösterna i bolaget.

Överlåts andelar i ett handels- eller kommanditbolag ska ändring av bolagsmän anmälas till Bolagsverket.

Följer det någon fastighet med överlåtelsen ska den/de nya ägarna ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Överlåts något varumärke eller patent i samband med att en verksamhet överlåts ska även, på begäras, registrering ske hos Patent- och registreringsverket.


Vilka dokument ska bifogas ett avtal om överlåtesle av verksamhet?

Samtliga avtal som följer med en verksamhetsöverlåtelse ska bifogas. Det kan t.ex. röra sig om hyresavtal, anställningsavtal (om personal följer med överlåtelsen), återförsäljaravtal eller leveransavtal. Är det ett aktiebolag som överlåts bör vidare bolagsordningen bifogas, d.v.s. bolagets interna regler, och är det en förening som överlåts bör föreningens stadgar bifogas.


Är det nödvändigt med notarisering för att ett avtal om överlåtelse av verksamhet ska vara giltigt?

Nej, det ställs inget krav på notarisering av ett avtal om överlåtelse av verksamhet.


Ska ett avtal om överlåtelse av verksamhet registreras någonstans?

Är det aktier som ska överlåtas och styrelsen i bolaget ändras i och med överlåtelsen ska en ändringsanmälan göras hos Bolagsverket, via e-tjänst eller blankett som skickas per post. De nya ägarna ska vidare antecknas i aktiebolagets aktiebok. Är aktiebolaget som överlåts ett fåmansbolag ska även de ändrade ägarförhållandena registreras hos Skatteverket. Sådan registrering kan antingen ske via e-tjänst eller blankett som skickas per post.

Som fåmansaktiebolag räknas ett aktiebolag där fyra eller färre personer äger aktier som motsvarar mer än 50 % av rösterna i bolaget.

Överlåts andelar i ett handel- eller kommanditbolag ska ändring av bolagsmän anmälas till Bolagsverket, via e-tjänst eller blankett (för handelsbolag eller kommanditbolag) som skickas per post.

Följer någon fastighet med överlåtelsen ska den/de nya ägarna ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Ansökan kan antingen göras via Lantmäteriets e-tjänst eller via blankett som skickas per post.

Överlåts något varumärke eller patent i samband med att en verksamhet överlåts ska även, på begäran, detta antecknas i varumärkes- respektive patentregistret hos Patent- och registreringsverket.


Ska ett avtal om överlåtelse av verksamhet bevittnas?

Nej, det ställs inget krav på att ett avtal om överlåtelse av verksamhet bevittnas men följer någon fastighet med överlåtelsen ska den/de nya delägarna ansöka om lagfart, d.v.s. registrera sig som ägare, hos Lantmäteriet. Den handling som styrker ägarskapet ska bevittnas av två personer och bifogas lagfartsansökan. Regleras fastighetsköpet direkt i avtalet om överlåtelse av verksamhet, och denna handling ska användas vid ansökan av lagfart, krävs alltså bevittning. Parterna kan dock välja att upprätta ett köpeavtal separat eller bifoga köpebrev, d.v.s. kvittensen, med lagfartsansökan.

Den som agerar vittne får inte part i avtalet, ska vidare vara minst 15 år fyllda och inte lida av någon psykisk sjukdom. Det ställs inget krav på att vittnena är införstådda med vad som står i avtalet utan syftet är endast att intyga att signeringen är korrekt.


Vilka kostnader är involverade vid upprättandet av ett avtal om överlåtelse av verksamhet?

Vid en överlåtelse av aktier som innebär att bolagets styrelse ändras ska anmälan göras hos Bolagsverket. Sker anmälan online tillkommer en kostnad om 800 SEK och sker den via post tillkommer en kostnad om 1 000 SEK.

Är det ett handels- eller kommanditbolag som överlåts ska ändring av bolagsmän anmälas till Bolagsverket. Med detta tillkommer en kostnad om 600 SEK för anmälan online och 800 SEK för anmälan via post.

Överlåts något varumärke eller patent i samband med att en verksamhet överlåts ska detta på begäran antecknas i varumärkes- respektive patentregistret hos Patent- och registreringsverket vilket medför kostnader.

Följer någon fastighet med verksamhetsöverlåtelsen ska köparen/köparna ansöka om lagfart hos Lantmäteriet och registrera sig som ägare. Med sådan ansökan tillkommer en expeditionsavgift om 825 SEK till Lantmäteriet samt en skyldighet att betala stämpelskatt till staten. Stämpelskatten beräknas på de högsta beloppet av taxeringsvärdet för föregående år och köpeskillingen. För juridiska personer, d.v.s. företag, uppgår stämpelskatten till 4,25 %.

Köpeskillingen är det belopp som fastigheten sålts för.

Taxeringsvärde utgörs av 75 % av det beräknade marknadsvärdet, d.v.s. beräknade faktiska värde.

Exempel:
En fastighet var föregående år värderad till 1000 000 SEK, taxeringsvärdet uppgick alltså till 750 000 SEK (75%). Fastigheten såldes i år för 1 200 000 SEK (köpeskilling) vilket innebär att stämpelskatten beräknas på köpeskillingen då den överstiger taxeringsvärdet.

För en juridisk person uppgår då stämpelskatten till 51 000 SEK (4,12 % av 1 200 000).


Vad ska ett avtal om överlåtselse av verksamhet innehålla?

Av ett avtal om överlåtelse av verksamhet ska följande information framgå:

 • Uppgifter till parterna
 • Vilken verksamhet som överlåts samt till hur stor del
 • Pris samt betalningsvillkor
 • Vad som händer vid avtalsbrott (d.v.s. en situation där någon av parterna bryter mot vad som överenskommits)


Vilka lagar är tillämpliga på avtal om överlåtelse av verksamhet?

Allmänna avtalsrättsliga regler återfinns i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Regler kring handels- och kommanditbolag återfinns i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.

Sker verksamhetsöverlåtelsen via inkråmsförsäljning, d.v.s. försäljning av tillgångar, blir köplagen (1990:931) tillämplig.

Följer någon fastighetsöverlåtelse med verksamhetsöverlåtelsen ska reglerna i jordabalken (1970:994) följas.

Överlåts något varumärke eller patent i samband med en verksamhet fastställs i 6 kap varumärkeslagen (2010:1877) och i 6 kap patentlagen (1967:837) att detta på begäran ska antecknas i varumärkes- respektive patentregistret hos Patent- och registreringsverket.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen