Köpebrev Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Köpebrev

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-05
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,8 - 18 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-05

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,8 - 18 röster

Fyll i mallen

Ett köpebrev ska upprättas i samband med ett fastighetsköp och i samband med att köpeskillingen erläggs, d.v.s. betalas. Ett köpebrev fungerar som ett kvitto men används även vid lagfartsansökan hos Lantmäteriet, d.v.s. ansökan om officiell registrering av ny ägare.

Köpebrevet är en juridisk bindande handling och ett bevis på att äganderätten har gått över från säljare till köpare.


Hur fungerar det?

Ett köpebrev är endast aktuellt vid köp av fastigheter, d.v.s. fast egendom, och ska uppsättas efter köpeavtalet som en kvittens på fullgjord betalning. Ett köpebrev behöver inte alls vara lika omfattande som själva köpehandlingen utan det räcker med att de minimikrav som finns uppställda i lag gällande en köpehandling är uppfyllda, samt att en kvittens framgår.

Till minimikraven hör att köpeskillingen, en överlåtelseförklaring samt parterna och deras personuppgifter ska framgå. Har köpets fullbordande eller bestånd villkorats i köpeavtalet måste även detta anges i köpebrevet. Underlåter parterna att uppfylla dessa villkor anses köpebrevet som ogiltigt.

När köpebrevet är upprättat ska det signeras av avtalsparterna samt två vittnen. Precis som gällande själva köpeavtalet är inte vittnen en förutsättning för handlingens giltighet, men för att kunna ansöka om Lagfart krävs att både köpeavtalet och köpebrevet bevittnas. Det finns inga regler kring vem som tillåts bevittna ett köpebrev utan det får bestämmas fritt. Vittnena behöver vidare inte vara medvetna om innehållet i köpebrevet utan syftet är endast att de ska bevittna om att namnteckningarna är korrekta.


Tillämplig lag

Jordabalk (1970:994)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen