Överst på sidan
Köpekontrakt - Fastighet Fyll i mallen

Köpekontrakt - Fastighet

Senast ändrat
Senast ändrat För 3 dagar sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Betyg 4,6 - 24 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: För 3 dagar sedan

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 4,6 - 24 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Köpekontrakt - Fastighet

När en fastighet säljs ska ett köpekontrakt upprättas mellan köpare och säljare. Detta kontrakt är ett bevis på att köpet ägt rum och är ett krav för att ett fastighetsköp ska anses juridiskt bindande.


Vad är det för något?

Reglerna kring ett fastighetsköp skiljer sig från reglerna kring köp av lös egendom, det är därför viktigt att förstå vad som faktiskt faller in under begreppet "fastighet". En fastighet definieras som ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör, såsom byggnader och växtligheter. Viktigt att komma ihåg är att en fastighet klassas som fast egendom och dit hör till exempel villor och hus. Bostadslägenheter klassas å andra sidan som lös egendom i och med att det inte utgör jord. För lägenhetsköp ska ett överlåtelseavtal upprättas och detta dokument kan alltså inte användas.

För att ett fastighetsköp ska vara giltigt krävs att det upprättas ett skriftligt avtal. Ett avtal om fastighetsköp är ett formalavtal vilket innebär att det finns diverse formkrav som måste vara uppfyllda för att avtalet ska anses giltigt. Köpekontraktet är det viktigaste dokumentet i en fastighetsaffär då det innehåller alla villkor kring köpet. Parter ska vara överens om samtliga villkor som framgår av avtalet.


Hur fungerar det?

För att ett köpekontrakt gällande en fastighet ska anses giltigt krävs, förutom att det ska vara skriftligt, att både köpare och säljare signerar köpehandlingen. Är säljaren/en säljare gift måste även dennes make samtycka till försäljningen och därmed signera handlingen, detsamma gäller om säljaren/en säljare lever i ett samboförhållande och fastigheten utgör sambornas gemensamma bostad.

Kontraktet ska vidare vara daterat med datumet då det ingås samt med datum för tillträde. Att tillträdesdatum framgår är viktigt i ansvarshänseende då det ofta är i samband med det som ansvaret för fastigheten övergår från den ena parten till den andra. Det finns visserligen inget krav på när det ska ske, utan det är upp till parterna själva att avtala om. Vanligtvis läggs dock ansvaret på säljaren/säljarna fram tills tillträdet.

Något ytterligare som tydligt ska framgå är den överenskomna köpeskillingen (d.v.s. pris), vilken fastighet det gäller samt en överlåtelseförklaring. Det ställs inget krav på vittnen för avtalets giltighet men för att senare kunna ansöka om lagfart hos Lantmäteriet krävs att säljarens/säljarnas underskrift/-er har bevittnats av två personer. Det finns ingen inskränkning i vem som kan agera vittne och det krävs heller inte att vittnena är införstådda med vad som står i avtalet, syftet är endast att intyga att signeringen är korrekt. Handpenning, d.v.s. en förskottsbetalning på ett delbelopp, är inte heller krav men det är vanligt att det avtalas om en handpenning om 10 % av köpeskillingen. Handpenningen ska fungera som en säkerhet för att köpet ska gå igenom.

Det är viktigt att samtliga parter är väl införstådda med vad som står i kontraktet och att alla överenskommelser framgår. Har parterna kommit överens om något som inte framgår av avtalet kan den delen senare ogiltighetsförklaras. Är något formkrav inte uppfyllt blir köpekontraktet per automatik ogiltigt. Har alla formkrav uppfyllts blir avtalet bindande för båda parter i och med signeringen.

För att kunna frånträda avtalet efter signering ägt rum krävs att någon av parterna har begått avtalsbrott, d.v.s. brutit mot någon bestämmelse som överenskommits, alternativt att köparen/köparna inte har fått igenom något lånelöfte och det finns bestämmelse om detta i köpekontraktet. Den kanske vanligaste anledningen till att ett fastighetsköp inte går igenom, eller går åter, är att det upptäcks något fel i fastigheten. Köparen/Köparna har dock en omfattande undersökningsplikt och kan såsom fel inte åberopa någonting som borde upptäckts vid en undersökning av fastigheten innan köpet. För köparens egen/köparnas egna del är det därför att föredra om en besiktning görs av en auktoriserad besiktningsman innan signering sker.


Tillämplig lag

4 kap. jordabalken (1970:994)

7 kap. äktenskapsbalken (1987:230)

Sambolag (2003:376)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen