Överst på sidan
Skriftlig varning angående störande hyresgäst Fyll i mallen

Skriftlig varning angående störande hyresgäst

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-05-11
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-05-11

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Skriftlig varning angående störande hyresgäst

Det ställs på en hyresgäst krav på att följa de regler som föreningen meddelar. Vidare ska hyresgästen vid användning av bostaden göra det på ett sätt så att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska även iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

Upprepade störningar som går över gränsen för vad som anses normalt utgör en grund för uppsägning av hyreskontraktet. Innan en uppsägning kan bli aktuell krävs dock att hyresgästen delges en varning och får möjlighet att rätta sig och sitt beteende. Sker rättelse har hyresgästen rätt att behålla bostaden men om störningarna inte upphör kan hyresgästen bli tvungen att flytta. Detta dokument utgör alltså endast en varning, har situationen sträckt sig så pass långt att uppsägning ligger inför handen är det i stället ett uppsägningsbrev som ska skickas.


Hur fungerar det?

För att kunna säga upp en hyresgäst på grund av störningar krävs att avtalsbrott kan bevisas. Det kan t.ex. göras genom att tillkalla och prata med eventuell störningsjour eller genom att dokumentera grannarnas klagomål. Sker upprepade störningar och det är uppenbart att det rör sig om en störning kan hyresvärden skicka ett varningsbrev till hyresgästen med en uppmaning att vidta rättelse.

Det finns inga direkta formkrav för hur ett sådant varningsbrev ska se ut men lämpligt är att den störande hyresgästens personuppgifter framgår samt en beskrivning av de störningar som har lett fram till att varningsbrevet skickas. Det är viktigt att de störningar som har skett beskrivs på ett utförligt sätt så att hyresgästen får möjlighet att ändra sitt beteende. Detta är även viktigt utifrån hyresvärdens synvinkel då det endast är vad som framgår av varningen som kan ligga till grund för en vidare eventuell uppsägning.

Av varningsbrevet bör det även framgå att hyreskontraktet kommer sägas upp om rättelse inte vidtas. Om hyresvärden vill försäkra sig om att hyresgästen faktiskt tagit emot varningsbrevet kan det skickas med rekommenderat brev.

Innan en uppsägning på grund av störning kan ske måste även socialnämnden underrättas, bortsätt från om det rör sig om en allvarlig störning såsom våld och allvarligare hot.


Tillämplig lag

12 kap. jordabalk (1970:994) (Hyreslagen)

Bostadsrättslag (1991:614)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen