Avtal för bostadsarrende Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal för bostadsarrende

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-24
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 sidor
4,3 - 3 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-24

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Betyg: 4,3 - 3 röster

Fyll i mallen

Ett bostadsarrende är en typ av nyttjanderätt som en fastighetsägare upplåter till annan. Denna typ av nyttjanderätt är alltså en rätt att aktivt använda en fastighet, eller del av den. Ett arrende är en total nyttjanderätt och innebär att nyttjanderättshavaren ges en total besittning till det som upplåts.

Det som utmärker ett bostadsarrende är att parterna ingått ett avtal om jord med annat syfte än jordbruk. Arrendatorn har vidare rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten. Gällande syftet med arrendet ska det inte vara uppenbart att det huvudsakligen är något annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hens närstående att bo på arrendestället. Arrendatorn ska slutligen ersätta fastighetsägaren.

Är syftet att berdriva jordbruk på den arrenderade marken ska ett avtal om jordbruksarrende upprättas i stället. Är syftet med arrendet att bedriva någon annan typ av verksamhet ska ett avtal om anläggningsarrende upprättas.

Hur fungerar det?

Ett bostadsarrende uppkommer genom att en/flera jordägare och en/flera arrendatorer ingår ett skriftligt avtal. Ett bostadsarrende kan i princip endast upplåtas till fysiska personer, upplåts ett arrende med bostadssyfte till en juridisk person räknas det normalt som ett lägenhetsarrende.

Av arrendeavtalet ska det förutom parternas namn och kontaktavgifter framgå arrendeområdets omfattning och vad som ingår i upplåtelsen. Det ska även fastställas hur arrendatorn får använda arrendeområdet, arrendetid, eventuell uppsägningstid och förlängningstid vid utebliven sådan. Slutligen ska avtalet reglera den avgift, eller annan motprestation, som arrendatorn har att erlägga.

Gällande arrendetiden ska avtalet ingås på bestämd tid, avtalet måste minst sträcka sig över fem år. Ett arrende kan som längst sträcka sig över 50 år eller alternativt 25 år om området där arrendeområdet är beläget har en detaljplan. Önskas arrendet löpa under en längre tid måste slutdatum väljas, anges att arrendet ska löpa på tillsvidare anses det endast bindande i fem år.

Enligt huvudregeln har en arrendator besittningsrätt, vilket innebär att hen kan ha rätt till en förlängning av arrendeavtalet trots att fastighetsägaren har sagt upp arrendatorn för avflyttning. Arrendatorn har rätt att få förlängningsfrågan prövad i arrendenämnden.

När avtalet är upprättat ska det skrivas ut och signeras av alla parter, därefter ska var part behålla var sitt exemplar. Om parterna i avtalet kommit överens om att arrendet tillåts skivas in i fastighetsregistret kan arrendatorn/arrendatorerna göra det hos Lantmäteriet om så önskas. Genom att skriva in arrendet i fastighetsregistret kan rättigheten garanteras gälla mot en framtida ny ägare till fastigheten.


Tillämplig lag

Jordabalk (1970:994) - bestämmelser om jordbruksarrende återfinns i kapitel 7,8 och 9.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen