Överst på sidan
Borgensavtal Fyll i mallen

Borgensavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-10-11
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-10-11

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Borgensavtal

Ett borgensavtal innebär att en fysisk person, d.v.s. privatperson, eller en juridisk person, d.v.s. företag, åtar sig att betala en annan persons skuld vid en situation där denne inte längre kan betala själv. Ett borgensåtagande innebär alltså en säkerhet för återbetalning av en skuld.

Att åta sig att betala annans skuld då denne inte kan betala tillbaka själv kallas att gå i borgen och den som går i borgen kallas för borgensman. Borgensmannen blir först betalningsskyldig då det är konstaterat att låntagaren inte kan betala själv. En borgensman ökar kreditvärdigheten av den som ska ta ett lån och medför därför bättre lånevillkor. I vissa fall är det vidare ett borgensåtagande som medför att ett lån blir beviljat.

Även om ett borgensåtagande medför positiva konsekvenser för låntagaren bör det noga tänkas över av borgensmannen då det innebär en stor risk. Kan låntagaren inte betala tillbaka är borgensmannen skyldig att betala som om det vore sin egen skuld.


Olika typer av borgen

Det finns två olika typer av borgen, enkel borgen och proprieborgen. Dessa skiljer sig gällande när borgensmannen blir betalningsskyldig. Vid en enkel borgen blir borgensmannen först betalningsskyldig när låntagaren inte har någon utmätningsbar egendom kvar. Innan borgensmannen blir betalningsskyldig ska alltså långivaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.

Vid en proprieborgen kan långivaren vända sig direkt till borgensmannen så fort låntagaren inte sköter sin återbetalning.


Hur fungerar det?

Ett borgensavtal upprättas mellan en låntagare, en borgensman och en långivare. Av avtalet ska information kring samtliga parter framgå.

Vidare ska det vara tydligt att avtalet avser ett borgensåtagande, vilken typ av borgen som avtalet avser samt vilken skuld som borgensmannen går i borgen för. När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter och var part ska behålla var sitt exemplar.

Tillämplig lag

Handelsbalk (1736:0123 2)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen