Överst på sidan
Servitutsavtal Fyll i mallen

Servitutsavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2019-10-16
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2019-10-16

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Servitutsavtal

Ett servitut är en rätt för en fastighet att nyttja en annan fastighets mark, byggnader eller annan anläggning. Ett servitut är knutet till fastigheten och inte till viss person och är alltså gällande oavsett vem som står som ägare. Den fastighet som ställer ut en nyttjanderätt kallas för den tjänande och den som ges nyttjanderätten kallas för den härskande fastigheten. Ett servitut ska omfatta rättigheter som är nödvändiga för att den härskande fastigheten ska kunna fungera på ett bra sätt. Det finns både positiva och negativa substitut, ett exempel på ett positivt servitut är en rätt att ta väg över fastighet. Ett negativt servitut kan till exempel vara ett förbud att plantera träd för grannens utsikt.

Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastighetsägare medan officialservitut bildas genom myndighetsbeslut, det är alltså det förra som är aktuellt här.


Hur fungerar det?

Ett avtalsservitut är ett formalavtal, vilket innebär att det finns vissa regler som måste vara uppfyllda för att avtalet ska bli gällande. Till att börja med ställs det i lagen upp ett krav på skriftlighet. Vidare måste det av avtalet framgå vilken roll respektive fastighet ska ha, dvs. vilken som utgör den tjänande och vilken som utgör den härskande fastigheten. Även avsikten med avtalet ska framgå, alltså vad servitutet faktiskt avser. Ska ersättning utgå ska även detta framgå, betalas detta inte inom en månad från förfallodatum kan den tjänande fastighetsägaren säga upp servitutet.

Avtalet upprättas mellan två fastighetsägare, i god vilja, till fördel för användning av den ena fastigheten. Servitutet behöver inte vara en nödvändighet för att den härskande fastigheten ska vara användbar utan det räcker att de flesta ägare eller brukare av fastigheten skulle uppskatta den nyttjanderätt som servitutet innebär.

När avtalsservitutet är upprättat ska det signeras av båda fastighetsägarna innan det med fördel registreras hos Lantmäteriet. Det är inget krav på inskrivning i fastighetsregistret för att servitutet ska bli giltigt, men i och med att ett servitut i regel gäller tills vidare, utan slutdatum och oavsett om någon av fastigheterna överlåts till ny ägare, kan en registrering säkerställa att servitutet fortsätter att gälla även i framtiden. Inskrivning sker genom en skriftlig ansökan hos Lantmäteriet.


Tillämplig lag

Den lag som är tillämplig för servitut är 14 kap. jordabalken.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen