Uppsägning av hyresgäst Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Uppsägning av hyresgäst

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-05
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,4 - 49 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-05

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,4 - 49 röster

Fyll i mallen

De flesta hyresavtal måste sägas upp för att de ska upphöra att gälla. För att undvika eventuell konflikt om när så skett eller om det överhuvudtaget skett är en skriftlig uppsägning att föredra.


Vad är det för något?

De flesta hyresavtal, bortsett från hyresavtal på bestämd tid som löper upp till nio månader, måste sägas upp för att de ska upphöra att gälla. Från uppsägningen ska sedan enligt huvudregeln en uppsägningstid beaktas. Hur lång denna uppsägningstid är beror på hyrestid, om det rör sig om en bostad eller lokal och vad som framgår av hyresavtalet.

Rör det sig om ett hyresavtal på obestämd tid sträcker sig uppsägningstiden till tre månader gällande en bostad och nio månader gällande en lokal, om inte längre uppsägningstid avtalats. Rör det sig i stället om ett hyresavtal på bestämd tid gäller uppsägningstider enligt följande (om inte länge uppsägningstid avtalats):

- en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,

- en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,

- tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet,

- tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader men längst nio månader och det är fråga om en lokal,

- nio månader i förväg om hyrestiden är längre än nio månader och det är fråga om en lokal.

Har någon av parterna begått kontraktsbrott, d.v.s. agerat i strid med vad som avtalats, kan hyresavtalet sägas upp utan att hänsyn tas till någon uppsägningstid. Så kan vara fallet om hyran inte betalas, om hyresobjektet vanvårdas eller vid upprepade störningar (fullständig lista med grunder för förverkande återfinns i 12 kap. 42 § jordabalken).


Hur fungerar det?

En uppsägning från hyresvärdens sida ska, om hyresförhållandet varat i mer än tre månader, vara skriftlig. I uppsägningsbrevet bör det framgå vilka parterna är (d.v.s. vem som är hyresvärd respektive hyresgäst), vilket hyresobjekt det gäller samt anledning till uppsägningen. Vid en uppsägning som inte beror på avtalsbrott behövs dock ingen förklaring om hyresgästen i hyresavtalet inte getts möjlighet till förlängning av avtal.

Gällande uppsägning på grund av störning måste, innan ett uppsägningsbrev skickas, först hyresgästen skriftligen varnas samt socialnämnden underrättas. Detta gäller dock inte om det rör sig om en särskilt allvarlig störning, då räcker det med att en kopia på uppsägningen skickas till socialnämnden i efterhand. Ska ett hyreskontrakt sägas upp till följd av ett kontraktsbrott bör det kunna bevisas, varför hyresvärden exempelvis bör föra protokoll vid upprepade störningar samt spara kopia på eventuellt skriftliga varningar.

När uppsägningsbrevet är upprättat ska det signeras av samtliga hyresvärdar innan det överlämnas/skickas till hyresgästen/hyresgästerna. Uppsägningsbrevet kan antingen överlämnas i person eller skickas via post eller e-post. Överlämnas uppsägningsbrevet i person eller skickas via post bör en kopia av detta dokument sparas av hyresvärden. För att kunna bevisa att uppsägning skett är det dock att föredra om uppsägningsbrevet antingen skickas via e-post eller med rekommenderat brev.


Tillämplig lag

Jordabalk (1970:994)

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen