Hyresavtal - korttidshyra bostad/semesterboende Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyresavtal - korttidshyra (bostad/semesterboende)

Senast ändrat Senast ändrat 2023-12-01
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 5 sidor
4,8 - 2 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-12-01

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 5 sidor

Betyg: 4,8 - 2 röster

Fyll i mallen

Ett avtal om korttidshyra ska upprättas då en bostad ska hyras ut för en period om max tre månader. Det kan röra sig om enstaka dagar eller en sammanhängande period om t.ex. några veckor. Det är vanligt att upprätta denna typ av hyresavtal för semesterboenden då detta oftast utgör en kortare period.

Detta avtal kan användas för hyra av både stuga, hus och lägenhet.


Hur fungerar det?

Ett hyresavtal om korttidshyra för bostad ska upprättas gemensamt av hyresvärden/hyresvärdarna, d.v.s. den/de som äger/redan hyr bostaden, och hyresgästen/hyresgästerna, d.v.s. den/de som ska ges tillträde till bostaden under en kort period. Parterna kan antingen vara privatpersoner, d.v.s. fysiska personer, eller företag, d.v.s. juridiska personer. I hyreslagen finns vissa tvingande regler till hyresgästens fördel men i stora delar står det parterna fritt att avtala om innehållet i avtalet.

Även om det i stora delar råder avtalsfrihet bör det av avtalet framgå uppgifter till parterna, uppgifter till hyresobjektet, den ersättning för hyra som ska utgå, eventuell deposition eller handpenning som ska erläggas innan tillträde (d.v.s. säkerhet i form av pengar), avtalsperiod, regler kring avbokning, samt hur avtalsbrott ska hanteras. Ska parterna omfattas av sekretess bör en sekretessklausul inkluderas, detta innebär att parterna inte får sprida konfidentiell information om varandra till utomstående.

Att ställa krav på deposition eller handpenning är en säkerhet för hyresvärden/hyresvärdarna. Deposition är en summa pengar som vanligtvis betalas tillbaka till hyresvärden/hyresvärdarna vid hyresavtalets utgång, förutsatt att bostaden återges i avtalat skick. Har hyresgästen/hyresgästerna skadat bostaden eller underlåtit att betala hyra har hyresvärden/hyresvärdarna rätt att ta täckning ur depositionen. Handpenning innebär att en del av hyran betalas i förväg som en säkerhet för att hyresperioden faktiskt kommer bli av. Hur stor handpenningen ska vara är upp till parterna, det kan t.ex. röra sig om halva beloppet eller en fast summa på t.ex. 1 000 SEK. Om avtalet av någon anledning inte fullföljs, d.v.s. om hyresgästen/hyresgästerna inte vill hyra bostaden efter handpenning erlagts går den förlorad, den tillfaller alltså hyresvärden/hyresvärdarna. Beroende på hur nära inpå den utsatta hyresperioden en avbokning sker kan hyresgästen/hyresgästerna bli skyldiga att betala fullt belopp ändå, detta beror på vad som överenskommits i avtalet kring avbokning.

Avtalet ska upprättas på bestämd tid, d.v.s. mellan förbestämda datum. Ett avtal som löper på bestämd tid är bindande och kan alltså normalt inte sägas upp i förtid. Är hyresrätten förverkad på grund av att hyresgästen/hyresgästerna t.ex. inte betalat hyra eller grovt misskött bostaden kan dock avtalet frånträdas i förtid. Detsamma gäller även då parterna på annat sätt inte uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet och rättelse inte skett inom utsatt tid.

Ett hyresavtal för korttidshyra av bostad kan vara antingen muntligt eller skriftligt, för att undvika eventuell framtida tvist om vad som faktiskt överenskommits är dock skriftligt att föredra. Parterna i ett hyresavtal har vidare rätt att kräva att det ska upprättas skriftligen.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Skillnaden mellan korttidshyra och andra hyres- och arrendeavtal

Ska nyttjanderätten avse mark, d.v.s. jord, ska i stället ett arrendeavtal upprättas. Vilken typ av arrendeavtal beror på syftet med upplåtelsen. Ett avtal om jordbruksarrende ska upprättas då syftet är att utföra jordbruk, marken kan omfatta bostad för arrendatorn, d.v.s. den som tilldelas nyttjanderätten, men att ge bostad ska inte vara det huvudsakliga syftet. Ett avtal om bostadsarrende ska upprättas då det huvudsakliga syftet är att ge arrendatorn och eventuellt dennes närstående möjlighet att bo på marken, det ska antingen redan finnas en bostad på marken eller så ska arrendatorn ges rätt att uppställa eget bostadshus där. Ett avtal om anläggningsarrende ska upprättas när syftet är att bedriva näringsverksamhet som inte utgör jordbruk och ett avtal om lägenhetsarrende ska upprättas då mark upplåts för nyttjande och det varken räknas som ett jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Om den tänkta hyresperioden sträcker sig längre än tre månader ska antingen ett andrahandshyresavtal eller ett förstahandshyresavtal upprättas. Ett andrahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden är en hyresgäst eller en bostadsrättsägare medan ett förstahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden är allmännyttan eller en bostads- eller hyresrättsförening. Är det endast en del av en bostad som ska hyras ut är det ett avtal om inneboende som ska upprättas oavsett hur lång hyresperiod som gäller.

Detta dokument kan endast användas för bostadssyften är det i stället en lokal som ska hyras för att bedriva verksamhet eller öppna ett kontor ska specifika hyresavtal för detta upprättas. För kontorsutrymmen ska ett hyresavtal för kontor upprättas och för andra affärssyften ett hyresavtal för affärsverksamhet (t.ex. för att bedriva affär eller salong). Är syftet vidare att hyra ett utrymme för att förvara saker är det ett hyresavtal för förråd som ska upprätts. Detta dokument kan inte användas för hyra av lös egendom, bortsett från lägenheter, är det t.ex. ett fordon som ska hyras ska därför ett hyresavtal för fordon upprättas. För övrig lös egendom ska ett allmänt hyresavtal för detta upprättas.


Tillämplig lag

Hyreslagen - 12 kap jordabalken (1970:994)

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen