Överst på sidan

Hyresavtal - korttidshyra

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vad det är för typ av hyresavtal som ska upprättas. Detta avtal kan endast användas för hyra av bostad för en period om max tre månader. Utgör hyresperioden längre än tre månader ska antingen ett första- eller andrahandshyresavtal upprättas. Ett förstahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden utgörs av allmännyttan eller är en bostad- eller hyresrättsförening. Ett andrahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden är en förstahandshyresgäst eller en bostadsägare. Ska endast en del i en bostad hyras ut är det ett hyresavtal för inneboende som ska upprättas. Detta kan t.ex. omfatta ett rum i en bostad. Är det en lokal som ska hyras för att antingen användas som kontor eller annan affärsverksamhet ska lokalhyresavtal för detta upprättas. (För kontor ska ett hyresavtal för kontor upprättas) Ska ett utrymme hyras för förvaring ska ett hyresavtal för förråd upprättas. Om en parkeringsplats ska hyras är det ett hyresavtal för parkeringsplats som ska upprättas. Är det ett fordon, t.ex. bil, motorcykel eller liknande som ska hyras ska ett hyresavtal för fordon upprättas. Ska nyttjanderätt ges till en fastighet, d.v.s. jord/mark, och inte huvudsakligen till en byggnad är det ett arrendeavtal som ska upprättas. Det kan finnas bostadshus på arrendemarken som den som tilldelas nyttjanderätten får tillgång till men upplåtelsen ska avse själva marken. Det finns fyra olika sorters arrenden, vilket typ av avtal som ska upprättas beror på syftet med upplåtelsen. - Avtal om jordbruksarrende ska upprättas om syftet är att bedriva jordbruk (kan finnas bostadshus på marken också). - Avtal om bostadsarrende ska upprättas om syftet är att ge bostad åt den som tilldelas nyttjanderätten. - Avtal om anläggningsarrende ska upprättas om syftet är att bedriva annan verksamhet än jordbruk. - Avtal om lägenhetsarrende ska upprättas om mark upplåts till nyttjande och inget av de ovan nämnda arrendena omfattar situationen i fråga.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om korttidshyra av bostad/semesterbostad

§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: Lägenhet
Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________
Våning: ________
Yta: ________ kvadratmeter
Antal rum och kök : ________ rum och kök
Antal badrum/WC: ________ st
Antal personer som ska bo i bostaden: ________ st


§ 4. Ändamål

Hyresobjektet får endast användas som bostad, det är alltså inte tillåtet att bedriva verksamhet i hyresobjektet.


§ 5. Bostadens skick

Bostaden upplåts i nyskick.

Hyresvärden har rapporterat om följande fel/brister:

________


§ 6.
Inventarier

Samtliga inventarier, möbler och liknande som finns i bostaden ska framgå av bilaga till detta avtal.

Bilagan utgör del av avtalet och ska signeras av parterna.


§ 7. Parkering

Hyresgästen får genom hyra av bostaden tillgång till ________ parkeringsplatser.


§ 8. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


§ 9. Wi-Fi

Wi-Fi ingår i hyran.


§ 10. Hyresperiod

Bostaden uthyres på bestämd tid mellan den ________ och den ________. Avtalet löper ut per automatik vid det angivna datumet.


§ 11. Nycklar

Hyresgästen tilldelas till bostaden. överlämnas till hyresgästen på tillträdesdagen (________).

ska tilldelas hyresgästen på följande sätt:

________

När avtalsperioden är slut ska återlämnas på följande sätt:

________


§ 12. Hyra

Hyran ska betalas som en engångsavgift och hyresbeloppet uppgår till ________ SEK (________).


§ 13. Handpenning

Hyresgästen ska betala en handpenning om ________ procent av hyresbeloppet i förskott.

Handpenningen uppgår till ________ SEK (________) och ska senast vara betald den ________. Sker betalning inte i utsatt tid fallerar avtalet.

Kan avtalet inte fullföljas och det beror på någon omständighet på hyresvärdens sida ska handpenningen till fullo återbetalas.

Kan avtalet inte fullföljas, och det beror på någon omständighet på hyresgästens sida kan erlagd handpenning endast återbetalas om avbokning sker inom från att handpenningen erlagts.


§ 14. Betalningsvillkor

Betalning av hyra, handpenning, och eventuella avgifter ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning av hyran ska senast ske den ________.

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 15. Ändringspolicy

Hyresgästen har rätt att innan den ________ flytta hyresperioden till nya datum.

Vid ändring av hyresperioden tillkommer en avgift om ________ SEK (________). Först då betalningen har kommit hyresvärden tillhanda anses ändringen genomförd.

Önskar hyresgästen flytta hyresperioden ska hyresvärden kontaktas och parterna ska därefter komma överens om nya datum. När ändringen är slutförd ska en skriftlig bekräftelse skickas till hyresgästen.


§ 16. Avbokningspolicy

Avbokar hyresgästen sin reservation innan handpenning erlagts kan det göras utan kostnad. Sker avbokning efter handpenningen erlagts kan den återbetalas om avbokning sker inom från denna tidpunkt.

Sker avbokning inte i utsatt tid återbetalas handpenningen inte.

Avbokar hyresvärden reservationen kan det ske kostnadsfritt innan den ________ därefter tillkommer av avbokningsavgift om ________ SEK (________). Har hyresgästen redan erlagt handpenning ska den återbetalas.


§ 17. Ordningsregler

- Det ska vara tyst i lägenheten mellan klockan ________ och klockan ________ varje dag.

- Det är tillåtet att ha husdjur i bostaden.

- Detta avtal hindrar inte hyresgästen från att röka i bostaden.

- Detta avtal hindrar inte hyresgästen från att ha fest i bostaden, förutsatt att övriga villkor i detta avtal respekteras.


§ 18.
Hyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av bostaden

a) Hyresgästen ska under hyresperioden väl vårda bostaden, dess inventarier samt.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler som förmedlas av hyresvärden.

c) Uppstår skada i bostaden genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta. Detta gäller även om någon som hyresgästen inrymt i bostaden vållar skada genom uppsåt eller vårdslöshet.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 19. Hyresvärdens skyldigheter och ansvar

Hyresvärden ska hålla bostaden i avtalat skick under hyresperioden. Avviker bostaden från vad som avtalats och det inte beror på någon omständighet på hyresgästens sida ska hyresvärden avhjälpa felet.

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran under den period bostaden inte är i avtalat skick. Förutsatt att det inte beror på hyresgästen själv.


§ 20. Andra hand

Hyresgästen tillåts inte hyra ut bostaden i andra hand.


§ 21. Städning

Städning vid utflytt ingår i hyran.


§ 22. 585 52528225825228 8852

82528258222 825 885 582588225825228 8852 282585225 82825522 8 2225525552, 28825 58 52528855522 2252522, 82882. 8252582 8882522 552258 822 2225525552 82882.

82825522 825 8555 525225 822582 522 552 55 5825822 82225 52 285 85228825 2282855 2888 82825522 825 5822 822582 52225 552 2825852258 2888 52528855522.


§ 23. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 24. Bostadens förverkande

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid om:

 • hyresgästen dröjer mer än en vecka med att betala hyran, om inget annat följer av lag,
 • hyresgästen överlåter bostaden, sätter annan i sitt ställe eller upplåter bostaden i andra hand,
 • hyresgästen genom vårdslöshet är vållande till ohyra i bostaden eller genom att inte underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids,
 • hyresgästen vanvårdar bostaden på annat sätt,
 • hyresgästen vägrar ge hyresvärden sådant tillträde till bostaden som den enligt lag har rätt till,
 • hyresgästen bryter mot någon bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för hyresvärden,
 • hyresgästen använder bostaden helt eller delvist för näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.


§ 25. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 26. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för parterna godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Lag

Detta avtal omfattas av svensk lag.


§ 28. Underskrifter


Hyresvärd


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om korttidshyra av bostad/semesterbostad

§ 1. Hyresvärd

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Hyresgäst

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Hyresobjekt

Typ: Lägenhet
Adress: ________
Lägenhetsnummer: ________
Våning: ________
Yta: ________ kvadratmeter
Antal rum och kök : ________ rum och kök
Antal badrum/WC: ________ st
Antal personer som ska bo i bostaden: ________ st


§ 4. Ändamål

Hyresobjektet får endast användas som bostad, det är alltså inte tillåtet att bedriva verksamhet i hyresobjektet.


§ 5. Bostadens skick

Bostaden upplåts i nyskick.

Hyresvärden har rapporterat om följande fel/brister:

________


§ 6.
Inventarier

Samtliga inventarier, möbler och liknande som finns i bostaden ska framgå av bilaga till detta avtal.

Bilagan utgör del av avtalet och ska signeras av parterna.


§ 7. Parkering

Hyresgästen får genom hyra av bostaden tillgång till ________ parkeringsplatser.


§ 8. El och vatten

El och vatten ingår i hyran.


§ 9. Wi-Fi

Wi-Fi ingår i hyran.


§ 10. Hyresperiod

Bostaden uthyres på bestämd tid mellan den ________ och den ________. Avtalet löper ut per automatik vid det angivna datumet.


§ 11. Nycklar

Hyresgästen tilldelas till bostaden. överlämnas till hyresgästen på tillträdesdagen (________).

ska tilldelas hyresgästen på följande sätt:

________

När avtalsperioden är slut ska återlämnas på följande sätt:

________


§ 12. Hyra

Hyran ska betalas som en engångsavgift och hyresbeloppet uppgår till ________ SEK (________).


§ 13. Handpenning

Hyresgästen ska betala en handpenning om ________ procent av hyresbeloppet i förskott.

Handpenningen uppgår till ________ SEK (________) och ska senast vara betald den ________. Sker betalning inte i utsatt tid fallerar avtalet.

Kan avtalet inte fullföljas och det beror på någon omständighet på hyresvärdens sida ska handpenningen till fullo återbetalas.

Kan avtalet inte fullföljas, och det beror på någon omständighet på hyresgästens sida kan erlagd handpenning endast återbetalas om avbokning sker inom från att handpenningen erlagts.


§ 14. Betalningsvillkor

Betalning av hyra, handpenning, och eventuella avgifter ska betalas via banköverföring till kontonummer ________ hos ________.

Betalning av hyran ska senast ske den ________.

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå.


§ 15. Ändringspolicy

Hyresgästen har rätt att innan den ________ flytta hyresperioden till nya datum.

Vid ändring av hyresperioden tillkommer en avgift om ________ SEK (________). Först då betalningen har kommit hyresvärden tillhanda anses ändringen genomförd.

Önskar hyresgästen flytta hyresperioden ska hyresvärden kontaktas och parterna ska därefter komma överens om nya datum. När ändringen är slutförd ska en skriftlig bekräftelse skickas till hyresgästen.


§ 16. Avbokningspolicy

Avbokar hyresgästen sin reservation innan handpenning erlagts kan det göras utan kostnad. Sker avbokning efter handpenningen erlagts kan den återbetalas om avbokning sker inom från denna tidpunkt.

Sker avbokning inte i utsatt tid återbetalas handpenningen inte.

Avbokar hyresvärden reservationen kan det ske kostnadsfritt innan den ________ därefter tillkommer av avbokningsavgift om ________ SEK (________). Har hyresgästen redan erlagt handpenning ska den återbetalas.


§ 17. Ordningsregler

- Det ska vara tyst i lägenheten mellan klockan ________ och klockan ________ varje dag.

- Det är tillåtet att ha husdjur i bostaden.

- Detta avtal hindrar inte hyresgästen från att röka i bostaden.

- Detta avtal hindrar inte hyresgästen från att ha fest i bostaden, förutsatt att övriga villkor i detta avtal respekteras.


§ 18.
Hyresgästens skyldigheter och ansvar vid användning av bostaden

a) Hyresgästen ska under hyresperioden väl vårda bostaden, dess inventarier samt.

b) Hyresgästen förbinder sig att respektera de ordningsregler som förmedlas av hyresvärden.

c) Uppstår skada i bostaden genom hyresgästens vållande, vårdslöst handlande eller försummelse är hyresgästen skyldig att ersätta detta. Detta gäller även om någon som hyresgästen inrymt i bostaden vållar skada genom uppsåt eller vårdslöshet.

d) Uppstår skada är hyresgästen utan dröjsmål skyldig att meddela hyresvärden om detta.

e) Hyresgästen är inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden tillåten att överlåta detta avtal till tredje man.


§ 19. Hyresvärdens skyldigheter och ansvar

Hyresvärden ska hålla bostaden i avtalat skick under hyresperioden. Avviker bostaden från vad som avtalats och det inte beror på någon omständighet på hyresgästens sida ska hyresvärden avhjälpa felet.

Hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran under den period bostaden inte är i avtalat skick. Förutsatt att det inte beror på hyresgästen själv.


§ 20. Andra hand

Hyresgästen tillåts inte hyra ut bostaden i andra hand.


§ 21. Städning

Städning vid utflytt ingår i hyran.


§ 22. 585 52528225825228 8852

82528258222 825 885 582588225825228 8852 282585225 82825522 8 2225525552, 28825 58 52528855522 2252522, 82882. 8252582 8882522 552258 822 2225525552 82882.

82825522 825 8555 525225 822582 522 552 55 5825822 82225 52 285 85228825 2282855 2888 82825522 825 5822 822582 52225 552 2825852258 2888 52528855522.


§ 23. Force majeure

Om en part är förhindrad eller endast till oskäligt hög kostnad kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal p.g.a. exempelvis krig, upplopp. blockad, eldsvåda, naturkatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som de inte råder över eller kunnat förutse är de befriade från att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal och från skyldighet att erlägga skadestånd.

Parterna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om en situation som klassas som force majeure sträcker sig över en längre tid.

Med en längre period förstås följande: ________.


§ 24. Bostadens förverkande

Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet att upphöra i förtid om:

 • hyresgästen dröjer mer än en vecka med att betala hyran, om inget annat följer av lag,
 • hyresgästen överlåter bostaden, sätter annan i sitt ställe eller upplåter bostaden i andra hand,
 • hyresgästen genom vårdslöshet är vållande till ohyra i bostaden eller genom att inte underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids,
 • hyresgästen vanvårdar bostaden på annat sätt,
 • hyresgästen vägrar ge hyresvärden sådant tillträde till bostaden som den enligt lag har rätt till,
 • hyresgästen bryter mot någon bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för hyresvärden,
 • hyresgästen använder bostaden helt eller delvist för näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.


§ 25. Ändring

Eventuell ändring i detta avtal ska upprättas skriftligen och signeras av parterna.


§ 26. Tvist

Tvist angående tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling. Om förhandling inte leder till ett för parterna godtagbart resultat ska tvisten avgöras i allmän domstol med tingsrätten som första instans.


§ 27. Lag

Detta avtal omfattas av svensk lag.


§ 28. Underskrifter


Hyresvärd


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________


Hyresgäst


Ort: __________ Datum: __________________________________________

Namnförtydligande: ________