Meddelande om hyreshöjning Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Meddelande om hyreshöjning

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-19
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-19

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Vad innebär ett meddelande om hyreshöjning?

Ett meddelande om hyreshöjning kan förklaras som en förfrågan om att höja hyran för en bostad eller lokal. Ett hyresavtal är bindande och för att ändra i villkoren krävs samtliga parters samtycke. Lämnar motparten sitt samtycke, vilket både kan ske skriftligt, muntligt eller passivt, blir den önskade ändringen bindande mellan parterna och hyresförändringen ses som ett nytt avtalsvillkor.

Har möjligheten till hyreshöjning redan reglerats i hyresavtalet krävs dock inget godkännande och meddelandet fungerar då som en notifikation om att hyran kommer att höjas.


Vad finns det för olika typer av meddelanden om hyreshöjning?

Ett meddelande om hyreshöjning är av allmän karaktär och kan användas för alla typer av bostads- och lokalhyresavtal. En bostad är ett utrymme som används för husrum medan en lokal är ett utrymme som används för att bedriva verksamhet.

Ett meddelande om hyreshöjning kan t.ex. användas för höjning av hyra i följande avtal:


Måste ett meddelande om hyreshöjning upprättas?

Ja, för att förändra ett redan bindande avtalsvillkor i ett hyresavtal måste hyresvärden skriftligen meddela motparten om detta.


Vilka är de rättsliga förutsättningarna för att en hyreshöjning ska kunna genomföras?

För att en hyreshöjning ska kunna genomföras krävs att meddelande om detta skickas senast två månader innan datum för den tänkta höjningen. Har möjligheten till hyreshöjning inte reglerats direkt i hyresavtalet krävs vidare att motparten samtycker till höjningen. Detta kan antingen ske skriftligen, muntligen eller genom passivitet. Med passivitet förstås att hyresgästen inte lämnar något svar. Vid en sådan situation anses hyreshöjning accepterad två månader efter meddelandet skickats.


Vad kan inte inkluderas i ett meddelande om hyreshöjning?

Det är inte möjligt att sätta datum för hyreshöjningen till mindre än två månader från att meddelandet skickats.


Vem kan upprätta ett meddelande om hyreshöjning?

Ett meddelande om hyreshöjning kan endast upprättas av hyresvärden, d.v.s. den som hyr ut bostaden/lokalen i fråga.


Vem kan inte upprätta ett meddelande om hyreshöjning?

Ett meddelande om hyreshöjning kan inte upprättas av annan än hyresvärden, d.v.s. den som hyr ut bostaden/lokalen i fråga.


Hur lång period kan ett meddelande om hyreshöjning vara gällande?

Ett meddelande om hyreshöjning är inte tidsbegränsat utan fungerar endast som en förfrågan/notifikation om förhöjd hyra. Har inte möjligheten till hyra reglerats i hyresavtalet måste hyresgästen lämna sitt samtycke innan någon höjning kan genomföras. Samtycke kan antingen lämnas skriftligen, muntligen eller passivt. Lämnar hyresgästen inget svar anses hyreshöjning accepterad genom passivitet efter två månader.


Vad ska göras efter ett meddelande om hyreshöjning upprättats?

När meddelandet är upprättat ska det signeras av hyresvärden. För att undvika oklarheter i när, eller om, hyresgästen mottagit ett meddelande om hyreshöjning är det att föredra att det skickas med rekommenderat brev.

En hyresgäst som tilldelats ett meddelande om hyreshöjning kan välja att acceptera eller motsätta sig höjningen, förutsatt att ingenting annat framgår av hyresavtalet. Lämnar hyresgästen inget besked blir hyreshöjningen bindande genom passivitet två månader efter meddelandet om hyreshöjning överlämnats.

Om hyresgästen väljer att motsätta sig hyreshöjningen kan hyresnämnden besluta i saken och ändra hyran om det anses skäligt (hyresnämnden är en domstolsliknande nämnd som beslutar i tvister mellan hyresgäst och hyresvärd). Hyresvärden kan tidigast vända sig till hyresnämnden en månad efter meddelandet om hyreshöjning överlämnats till hyresgästen.


Är det nödvändigt med notarisering av ett meddelande om hyreshöjning för att det ska anses giltigt?

Nej, det ställs inget krav på notarisering av meddelanden om hyreshöjning.


Ska ett meddelande om hyreshöjning registreras någonstans?

Ett meddelande om hyreshöjning ska inte registreras någonstans.


Ska ett meddelande om hyreshöjning bevittnas?

Det ställs inget krav på att ett meddelande om hyreshöjning bevittnas.


Vilka kostnader är involverade vid upprättandet av ett meddelande om hyreshöjning?

Skickas meddelandet om hyreshöjning via rekommenderat brev tillkommer en kostnad om ca 100 SEK för detta.

Rekommenderat brev är en särskild typ av postsändning som ger extra säkerhet och bevis för att ett brev har skickats och mottagits. Skickas ett dokument med rekommenderat brev får avsändaren en skriftlig bekräftelse både på att brevet har skickats och att det har mottagits. Ett rekommenderat brev tilldelas även ett spårningsnummer vilket gör det möjligt att följa försändelsen.

Ett rekommenderat brev skickas till ett postombud där mottagaren måste legitimera sig för att hämta ut det.


Vad ska ett meddelande om hyreshöjning innehålla?

Ett meddelande om hyreshöjning ska innehålla följande information:

  • Uppgift om att det rör sig om en hyreshöjning.
  • Belopp som den önskade nya hyran uppgår till.
  • Vilket datum hyreshöjningen ska ske (minst två månader från att meddelandet skickas).


Vilka lagar är tillämpliga på meddelanden om hyreshöjning?

Hur avtalsvillkor kan förändras i ett hyresförhållande regleras i första hand av hyresavtalet. Ytterligare bestämmelser återfinns i 12 kap 55 § jordabalken (1970:994) och 4 § lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen