Hyresavtal - affärslokal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyresavtal - affärslokal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-21
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
4,7 - 5 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-21

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Betyg: 4,7 - 5 röster

Fyll i mallen

Ett hyresavtal för affärslokal ska upprättas då ett företag, d.v.s. juridisk person, önskar hyra en yta för att bedriva verksamhet. Med affärslokal menas ett företags fasta eller rörliga lokaler som används permanent eller säsongsvis för t.ex. försäljning av varor eller tjänster.

Lokalen kan t.ex. användas som en affär, salong, utställningsgalleri, lokal för hemförsäljning eller liknande. Ska lokalen användas som kontor, d.v.s. ett internt utrymme för arbetstagarna att utföra sitt arbete, är det i stället ett hyresavtal för kontor som ska upprättas.

Detta dokument avser lokalhyra och inte en bostadshyra. Lokalhyresgästen tillåts endast använda lokalen för avsett ändamål, om inte hyresnämnden, d.v.s. den domstolsliknande nämnd som medlar i hyrestvister, lämnar tillstånd till annat. Det är alltså viktigt att ändamålet framgår av avtalet.

Den som hyr ut lokalen kan antingen vara ett annat företag eller en privatperson, d.v.s. fysisk person.


Hur fungerar det?

Ett hyresavtal kan vara antingen muntligt eller skriftligt, för att undvika eventuell framtida tvist om vad som faktiskt överenskommits är dock skriftligt att föredra. Parterna i ett hyresavtal har vidare rätt att kräva att det ska upprättas skriftligen.

Ett hyresavtal upprättas gemensamt av hyresvärden och hyresgästen. I hyreslagen finns vissa tvingande regler till hyresgästens fördel men i stora delar står det parterna fritt att avtala om innehållet i avtalet. Det bör dock framgå uppgifter till parterna, vilken lokal som omfattas, den ersättning som ska utgå, avtalsperiod och uppsägning samt hur avtalsbrott ska hanteras.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

12 kap Jordabalken (hyreslagen)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen