Överst på sidan
Jordbruksarrende Fyll i mallen

Jordbruksarrende

Senast ändrat
Senast ändrat 2019-10-26
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2019-10-26

Storlek: 3 till 4 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Jordbruksarrende

Ett jordbruksarrende är en typ av nyttjanderätt som en fastighetsägare upplåter till annan. En nyttjanderätt är alltså en rätt att aktivt använda en fastighet, eller del av den. Ett arrende är en total nyttjanderätt och innebär att nyttjanderättshavaren ges en total besittning till det som upplåts.

Det som utmärker ett arrende är att parterna ingått ett avtal om jord, arrendatorn (dvs. den som tilldelas arrendet) ska ha rätt att aktivt använda jorden, arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet samt arrendatorn har egen besittning till det upplåtna området. Avsikten med upplåtelsen ska vidare vara att jorden ska användas enligt de metoder som kännetecknar jordbruket som näring, exempel på jordbruksarrenden är upplåtelse av åkermark och betesmark.


Hur fungerar det?

För att en upplåtelse ska klassas som en nyttjanderätt krävs att ett avtal uppkommit mellan en fastighetsägare och en fysisk eller juridisk person, samt att nyttjanderätten är knuten till en viss fastighet. Vid en arrendeupplåtelse är det krav på skriftligt avtal, underlåter parterna att upprätta ett sådant, och det inte beror på arrendatorn, har hen rätt till skadestånd för utebliven vinst om tillträde redan skett.

Ett jordbruksarrende ska ingås på bestämd tid, har ett arrendeavtal ingåtts på obestämd tid gäller det som femåriga avtal. Den totala maxtiden uppgår till 25 år, då maxtiden är uppnådd har parterna rätt att säga upp arrendet. Gårdsarrenden, dvs. när det ingår ett bostadshus i upplåtelsen, har en minsta avtalstid på fem år.

Enligt huvudregeln har en arrendator en besittningsrätt, vilket innebär att hen kan ha rätt till en förlängning av arrendeavtalet trots att fastighetsägaren har sagt upp arrendatorn för avflyttning. Arrendatorn har rätt att få förlängningsfrågan prövad i arrendenämnden.

Ersättningen för ett arrende måste bestämmas i pengar, det fungerar alltså inte att avtala om ersättning i form av arbetskraft t.ex.

När detta dokument är ifyllt ska det skrivas ut och signeras av alla parter, var part bör sedan behålla var sitt exemplar.

 

Tillämplig lag

Jordabalk (1970:994) - bestämmelser om jordbruksarrende återfinns i kapitel 7,8 och 9.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen