Jordbruksarrende

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vad det är för typ av arrendesavtal som ska upprättas.

Detta avtal kan endast användas om syftet med marken som upplåts till nyttjande är att bedriva jordbruk.

Är syftet med arrendet att ge bostad åt den som tilldelas nyttjanderätten ska ett avtal om bostadsarrende upprättas.

Är syftet att bedriva annan verksamhet än jordbruk ska ett avtal om anläggningsarrende upprättas.

Upplåts marken till annat syfte, d.v.s. än vad som framgår ovan, ska ett avtal om lägenhetsarrende upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen
Visa ditt dokument

________

Jordbruksarrende


§ 1. Jordägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arrendator

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Fastighet

Jordägaren äger fastigheten ________ (fortsatt benämnd "fastigheten") som genom detta avtal blir föremål för arrende.


§ 4. Gårdsarrende

Arrendet avser ett gårdsarrende, det omfattar således bostad för arrendatorn i byggnad på fastigheten.


§ 5. Arrendestället och omfattning

Arrendestället utgörs av ett område av fastigheten med en beräknad yta om ca ________ kvadratmeter.

Gränser framgår av bifogade ritningar (se bilaga 1).


Arrendestället fördelar sig på följande sätt:

- Åker ca ________ kvadratmeter

- Tomt ca ________ kvadratmeter

- Ängs/betesmark ca ________ kvadratmeter

- Icke produktiv mark ca ________ kvadratmeter

- Skog ca ________ kvadratmeter

- Övrig mark ca ________ kvadratmeter

I upplåtelsen ingår byggnader, anläggningar och/eller tillbehör.


§ 6. Jakt och fiske

- Jakträtt ingår i arrendet. Denna rätt sträcker sig över hela avtalsperioden.

- Fiskerätt ingår i arrendet. Denna rätt sträcker sig över hela avtalsperioden.


§ 7. Vägar

Arrendatorn ska svara för underhåll och väghållning av vägar av allmän och samfälld natur som betjänar arrendestället.

Jordägaren har rätt att nyttja vägar på arrendestället för transport av skogsprodukter m.m. samt att, efter samråd med arrendatorn, ta tillfällig väg över arrendestället och göra tillfälliga upplag av virke m.m. Uppkommer skada i samband med att jordägaren tar väg över arrendestället svarar denne för detta.


§ 8. 2588252252 2258522582255 2.2.

555 258825 2588252252 2258522582255 25 55522528258822 288852258 82825222882525 8 8 252. 52 § 22555858222. 85522552252 55 8582528 8255228255 2888 2585222822 225 228225525 22288555252 282225288 222822 58 855522 25 25828252222. 555 822 252888 225282588828 258825 5282 225582 55 25522525 8 225852 82582288222 222282 2825228 55522.


§ 9. Arrendatorns skyldigheter

Arrendatorn ska väl vårda och underhålla samtlig mark och uppförda byggnader och anläggningar på arrendestället. Försämras vad som upplåtits genom att arrendatorn eftersätter vad som åligger denne, har jordägaren rätt till ersättning. Avhjälper arrendatorn brist som fanns vid tillträdet har denne rätt till ersättning av jordägaren.

Arrendestället ska vid till- och avträde gemensamt avsynas av parterna för att bedöma dess skick.


§ 10. Brukning m.m.

Arrendatorn har fri brukningsrätt inom ramen för traditionellt jordbruk. För sådant som faller utanför ramen för traditionellt jordbruk krävs skriftligt godkännande från jordägaren.

Arrendatorn äger rätt att anlägga staket runt arrendestället.

Vid arrendetidens utgång ska arrendestället avlämnas i enlighet med tillämpad växtföljd och gällande EU-/myndighetskrav.


§ 11. Arrendeavgift

Ersättning för upplåtelse av arrendestället utgår med ________ SEK (________) per dag.

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Avgiften ska betalas i förskott enligt följande angivelse:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag och ska utgå på det obetalda beloppet.


§ 12. Arrendeavgiftens omfattning

Följande ingår i arrendeavgiften:

- El

- Vatten

- Avlopp

- Renhållning

- Sotning

- ________


§ 13. Indexjustering av arrendeavgiften

Justering av arrendeavgiften ska ske enligt bilaga (se bilaga 2).


§ 14. Övriga avgifter m.m.

Jordägaren ska svara för samtliga försäkringspremier och samfällighetsavgifter som belöper på arrendestället, dock inte för premier och avgifter som är hänförliga till byggnader, anläggningar och tillbehör som ägs av arrendatorn.


§ 15. Avtalstid

Från den ________ till den ________.


§ 16. Uppsägningstid och förlängning

Uppsägning ska ske ett år i förskott, vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med ytterligare en lika lång arrendetid, dock längst fem år, med motsvarande uppsägningstid.


§ 17. Besiktning och avräkning

Avräkning mellan parterna ska ske vid avträdet. Avräkningen ska grundas på syn enligt 9 kap. jordabalken.

Vad som eventuellt har undantagits från arrendatorns underhållsskyldighet enligt detta avtal ska undantas från besiktningen.


§ 18. Övrigt

De till arrendeavtalet bifogade bilagorna utgör del av avtalet.

Detta avtal får inte inskrivas i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan jordägarens skriftliga tillstånd.

Arrendatorn får inte upplåta arrendestället, eller del av det, i andra hand utan jordägarens skriftliga tillstånd.


§ 19. Tvist

Tvist rörande detta avtal ska avgöras enligt svensk lag i skiljeförfarande där Hyres- och arrendenämnden i Göteborg ska vara skiljedomstol.

Jordägaren äger dock rätt att vid allmän domstol i Sverige föra talan gällande krav på betalning av arrendeavgift.


§ 20. Underskrifter

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där var part har tagit var sitt.


Jordägare

Ort: _______ Datum: _______


________________________________

Namnförtydligande: ________Arrendator


Ort: _______ Datum: _______


_______________________________

Namnförtydligande: ________

Visa ditt dokument

________

Jordbruksarrende


§ 1. Jordägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arrendator

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Fastighet

Jordägaren äger fastigheten ________ (fortsatt benämnd "fastigheten") som genom detta avtal blir föremål för arrende.


§ 4. Gårdsarrende

Arrendet avser ett gårdsarrende, det omfattar således bostad för arrendatorn i byggnad på fastigheten.


§ 5. Arrendestället och omfattning

Arrendestället utgörs av ett område av fastigheten med en beräknad yta om ca ________ kvadratmeter.

Gränser framgår av bifogade ritningar (se bilaga 1).


Arrendestället fördelar sig på följande sätt:

- Åker ca ________ kvadratmeter

- Tomt ca ________ kvadratmeter

- Ängs/betesmark ca ________ kvadratmeter

- Icke produktiv mark ca ________ kvadratmeter

- Skog ca ________ kvadratmeter

- Övrig mark ca ________ kvadratmeter

I upplåtelsen ingår byggnader, anläggningar och/eller tillbehör.


§ 6. Jakt och fiske

- Jakträtt ingår i arrendet. Denna rätt sträcker sig över hela avtalsperioden.

- Fiskerätt ingår i arrendet. Denna rätt sträcker sig över hela avtalsperioden.


§ 7. Vägar

Arrendatorn ska svara för underhåll och väghållning av vägar av allmän och samfälld natur som betjänar arrendestället.

Jordägaren har rätt att nyttja vägar på arrendestället för transport av skogsprodukter m.m. samt att, efter samråd med arrendatorn, ta tillfällig väg över arrendestället och göra tillfälliga upplag av virke m.m. Uppkommer skada i samband med att jordägaren tar väg över arrendestället svarar denne för detta.


§ 8. 2588252252 2258522582255 2.2.

555 258825 2588252252 2258522582255 25 55522528258822 288852258 82825222882525 8 8 252. 52 § 22555858222. 85522552252 55 8582528 8255228255 2888 2585222822 225 228225525 22288555252 282225288 222822 58 855522 25 25828252222. 555 822 252888 225282588828 258825 5282 225582 55 25522525 8 225852 82582288222 222282 2825228 55522.


§ 9. Arrendatorns skyldigheter

Arrendatorn ska väl vårda och underhålla samtlig mark och uppförda byggnader och anläggningar på arrendestället. Försämras vad som upplåtits genom att arrendatorn eftersätter vad som åligger denne, har jordägaren rätt till ersättning. Avhjälper arrendatorn brist som fanns vid tillträdet har denne rätt till ersättning av jordägaren.

Arrendestället ska vid till- och avträde gemensamt avsynas av parterna för att bedöma dess skick.


§ 10. Brukning m.m.

Arrendatorn har fri brukningsrätt inom ramen för traditionellt jordbruk. För sådant som faller utanför ramen för traditionellt jordbruk krävs skriftligt godkännande från jordägaren.

Arrendatorn äger rätt att anlägga staket runt arrendestället.

Vid arrendetidens utgång ska arrendestället avlämnas i enlighet med tillämpad växtföljd och gällande EU-/myndighetskrav.


§ 11. Arrendeavgift

Ersättning för upplåtelse av arrendestället utgår med ________ SEK (________) per dag.

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Avgiften ska betalas i förskott enligt följande angivelse:

________

Sker betalning inte i rätt tid ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag och ska utgå på det obetalda beloppet.


§ 12. Arrendeavgiftens omfattning

Följande ingår i arrendeavgiften:

- El

- Vatten

- Avlopp

- Renhållning

- Sotning

- ________


§ 13. Indexjustering av arrendeavgiften

Justering av arrendeavgiften ska ske enligt bilaga (se bilaga 2).


§ 14. Övriga avgifter m.m.

Jordägaren ska svara för samtliga försäkringspremier och samfällighetsavgifter som belöper på arrendestället, dock inte för premier och avgifter som är hänförliga till byggnader, anläggningar och tillbehör som ägs av arrendatorn.


§ 15. Avtalstid

Från den ________ till den ________.


§ 16. Uppsägningstid och förlängning

Uppsägning ska ske ett år i förskott, vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med ytterligare en lika lång arrendetid, dock längst fem år, med motsvarande uppsägningstid.


§ 17. Besiktning och avräkning

Avräkning mellan parterna ska ske vid avträdet. Avräkningen ska grundas på syn enligt 9 kap. jordabalken.

Vad som eventuellt har undantagits från arrendatorns underhållsskyldighet enligt detta avtal ska undantas från besiktningen.


§ 18. Övrigt

De till arrendeavtalet bifogade bilagorna utgör del av avtalet.

Detta avtal får inte inskrivas i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan jordägarens skriftliga tillstånd.

Arrendatorn får inte upplåta arrendestället, eller del av det, i andra hand utan jordägarens skriftliga tillstånd.


§ 19. Tvist

Tvist rörande detta avtal ska avgöras enligt svensk lag i skiljeförfarande där Hyres- och arrendenämnden i Göteborg ska vara skiljedomstol.

Jordägaren äger dock rätt att vid allmän domstol i Sverige föra talan gällande krav på betalning av arrendeavgift.


§ 20. Underskrifter

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar där var part har tagit var sitt.


Jordägare

Ort: _______ Datum: _______


________________________________

Namnförtydligande: ________Arrendator


Ort: _______ Datum: _______


_______________________________

Namnförtydligande: ________