Hyresavtal - parkeringsplats Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hyresavtal - parkeringsplats

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-25
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
4,5 - 3 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-25

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 4,5 - 3 röster

Fyll i mallen

Ett hyresavtal om parkeringsplats ger en person rätt att utnyttja en utsedd plats för parkering av fordon i utbyte mot betalning.


Vad är det för något?

En parkeringsplats som hyrs ut innebär en upplåtelse av en nyttjanderätt. Ett hyresavtal gällande en parkeringsplats utgör med andra ord ett lägenhetsarrende. Till lägenhetsarrenden hör alla arrenden som inte klassas som anläggnings-, bostads- eller jordbruksarrende. Innebörden av ett arrende är att en markägare ger en fysisk eller juridisk person en rätt att använda dennes mark eller jord mot en viss avgift.


Hur fungerar det?

Ett hyresavtal om parkeringsplats ska upprättas skriftligt om inget annat är överenskommet. För att undvika eventuell tvist om vad parterna faktiskt kommit överens om är ett skriftligt avtal att föredra.

Ett avtal om parkeringsplats kan upplåtas på bestämd tid, tillsvidare eller på livstid. Ett avtal som löper på bestämd tid upphör att gälla vid ett i förväg bestämt datum, ett avtal som löper tillsvidare måste sägas upp för att upphöra att gälla och ett avtal som löper på livstid upphör att gälla vid hyresgästens död.

Av avtalet bör det framgå vilken parkeringsplats som omfattas, d.v.s. vart den är belägen samt eventuell beteckning för den. Vidare ska uppgifter kring avtalsparterna inkluderas. Ska vederlag utgå, vilket är det vanliga, ska belopp samt villkor för betalning framgå.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna, detta kan antingen ske elektroniskt eller i person. När avtalet är upprättat bör var part behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Bestämmelser för allmänna arrenden återfinns i 8 kap. Jordabalk (1970:994) , vilket blir aktuellt då en parkeringsplats som hyrs ut klassas som ett lägenhetsarrende.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen