Överst på sidan

Avtal för bostadsarrende

Förlopp:
0%
?
X

Uppge vad det är för typ av arrendeavtal som ska upprättas. Detta avtal kan endast användas för upprättande av bostadsarrende, vilket innebär en nyttjanderätt av fastighet i syfte att använda som bostad. Ska en nyttjanderätt ges till en fastighet i syfte att arrendatorn ska bedriva jordbruk ska ett avtal om jordbruksarrende upprättas. Ska en nyttjanderätt ges till en fastighet i syfte att arrendatorn ska bedriva annan verksamhet än jordbruk ska ett avtal om anläggningsarrende upprättas. Ska en nyttjanderätt ges till en fastighet i annat syfte än jordbruk, bostad eller verksamhet ska ett avtal om lägenhetsarrende upprättas. Är det en bostad i sig eller en lokal som ska hyras och inte en fastighet ska ett hyresavtal som ska upprättas i stället för ett arrendeavtal. Ska en bostad hyras för kortare period än tre månader ska ett avtal om korttidshyra upprättas. Ska en bostad hyras för längre period än tre månader ska antingen ett första- eller andrahandshyresavtal upprättas. Ett förstahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden utgörs av allmännyttan eller är en bostad- eller hyresrättsförening. Ett andrahandshyresavtal ska upprättas då hyresvärden är en förstahandshyresgäst eller en bostadsägare. Ska endast en del i en bostad hyras ut är det ett hyresavtal för inneboende som ska upprättas. Detta kan t.ex. omfatta ett rum i en bostad. Är det en lokal som ska hyras för att antingen användas som kontor eller annan affärsverksamhet ska lokalhyresavtal för detta upprättas. (För kontor ska ett hyresavtal för kontor upprättas) Ska ett utrymme hyras för förvaring ska ett hyresavtal för förråd upprättas. Om en parkeringsplats ska hyras är det ett hyresavtal för parkeringsplats som ska upprättas. Är det ett fordon, t.ex. bil, motorcykel eller liknande som ska hyras ska ett hyresavtal för fordon upprättas.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

________

Avtal om bostadsarrende

§ 1. Fastighetsägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arrendator

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Arrendeområde

Fastighetsägaren upplåter till arrendatorn såsom bostadsarrende del av fastigheten ________, se bilaga för arrendets gränser.

Arrendets yta uppgår till ________ kvadratmeter.


§ 4. Arrendets ändamål

Det upplåtna området ska användas för bostadsändamål.


§ 5. Arrendetid

Upplåtelsen omfattar tiden från den ________ till den ________.


§ 6. Arrendeavgift

Ersättning för upplåtelse av arrendestället utgår med ________ SEK (________) per dag.

Arrendeavgiften ska betalas enligt följande angivelse:

________

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 7. Fastighetsskatt

Arrendatorn ska som tillägg till arrendeavgiften ersätta fastighetsägaren för den fastighetsskatt som belöper på marken för arrendestället. Tillägget ska beräknas på arrendatorns andel av den sammanlagda fastighetsskatten.


§ 8.
El, vatten, avlopp, renhållning, sotning etc.

Följande ingår i arrendeavgiften:

- El

- Vatten

- Avlopp

- Renhållning

- Sotning

- ________


§ 9. Indexjustering av arrendeavgiften

Justering av arrendeavgiften ska ske enligt bilaga.


§ 10. Övriga avgifter m.m.

Fastighetsägaren ska svara för samtliga försäkringspremier och samfällighetsavgifter som belöper på arrendestället, dock inte för premier och avgifter som är hänförliga till byggnader, anläggningar och tillbehör som ägs av arrendatorn.


§ 11. 8288222822 285 585522822

885522822 228852 25522525 825 822 885 58255522. 88552282222 825 2552558 25 822 228822 8 252. 22555858222.


§ 12. Övrigt

Detta avtal får inte inskrivas i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan att först ha inhämtat fastighetsägarens skriftliga tillstånd.

Arrendatorn får inte upplåta arrendestället eller del av det i andra hand utan att först ha inhämtat fastighetsägarens skriftliga tillstånd.


§ 13. Tvist

Tvist rörande detta avtal ska avgöras i skiljeförfarande där arrendenämnden i ________ ska vara skiljedomstol.

Fastighetsägaren äger dock rätt att vid allmän domstol föra talan gällande krav på betalning av arrendeavgift.


§ 14. Underskrifter

Detta avtal har upprättats i ________ likalydande exemplar där var part har tagit var sitt.


Fastighetsägare

Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________Arrendator

Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________

Visa det pågående
dokumentet

________

Avtal om bostadsarrende

§ 1. Fastighetsägare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 2. Arrendator

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________
E-post: ________


§ 3. Arrendeområde

Fastighetsägaren upplåter till arrendatorn såsom bostadsarrende del av fastigheten ________, se bilaga för arrendets gränser.

Arrendets yta uppgår till ________ kvadratmeter.


§ 4. Arrendets ändamål

Det upplåtna området ska användas för bostadsändamål.


§ 5. Arrendetid

Upplåtelsen omfattar tiden från den ________ till den ________.


§ 6. Arrendeavgift

Ersättning för upplåtelse av arrendestället utgår med ________ SEK (________) per dag.

Arrendeavgiften ska betalas enligt följande angivelse:

________

Betalning ska ske genom insättning på bankkonto ________ hos ________.

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta om ________ % utgå. Dröjsmålsräntan beräknas per dag på det obetalda beloppet.


§ 7. Fastighetsskatt

Arrendatorn ska som tillägg till arrendeavgiften ersätta fastighetsägaren för den fastighetsskatt som belöper på marken för arrendestället. Tillägget ska beräknas på arrendatorns andel av den sammanlagda fastighetsskatten.


§ 8.
El, vatten, avlopp, renhållning, sotning etc.

Följande ingår i arrendeavgiften:

- El

- Vatten

- Avlopp

- Renhållning

- Sotning

- ________


§ 9. Indexjustering av arrendeavgiften

Justering av arrendeavgiften ska ske enligt bilaga.


§ 10. Övriga avgifter m.m.

Fastighetsägaren ska svara för samtliga försäkringspremier och samfällighetsavgifter som belöper på arrendestället, dock inte för premier och avgifter som är hänförliga till byggnader, anläggningar och tillbehör som ägs av arrendatorn.


§ 11. 8288222822 285 585522822

885522822 228852 25522525 825 822 885 58255522. 88552282222 825 2552558 25 822 228822 8 252. 22555858222.


§ 12. Övrigt

Detta avtal får inte inskrivas i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan att först ha inhämtat fastighetsägarens skriftliga tillstånd.

Arrendatorn får inte upplåta arrendestället eller del av det i andra hand utan att först ha inhämtat fastighetsägarens skriftliga tillstånd.


§ 13. Tvist

Tvist rörande detta avtal ska avgöras i skiljeförfarande där arrendenämnden i ________ ska vara skiljedomstol.

Fastighetsägaren äger dock rätt att vid allmän domstol föra talan gällande krav på betalning av arrendeavgift.


§ 14. Underskrifter

Detta avtal har upprättats i ________ likalydande exemplar där var part har tagit var sitt.


Fastighetsägare

Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________Arrendator

Ort: _______ Datum: _______________________________________

Namnförtydligande: ________