Leveransavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Leveransavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-22
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
4,5 - 1 röst
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-22

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Betyg: 4,5 - 1 röst

Fyll i mallen

Ett leveransavtal reglerar villkoren för hur antingen en specifik leverans eller återkommande leveranser av varor ska gå till.

Leveransavtal som upprättas för enskilda leveranser liknar till stor del ett köpeavtal men skiljer sig på så sätt att det innehåller mer information. Leveransavtal som i stället upprättas för återkommande leveranser skapar en varaktig affärsrelation mellan parterna vilket är fördelaktigt för framtida köp då separata köpeavtal inte behöver upprättas. Ett långvarigt leveransavtal fungerar på så sätt att beställaren, d.v.s. den som varorna ska levereras till, kontaktar leverantören då hen önskar en ny leverans. I stället för att upprätta ett fullständigt avtal räcker det då med att lämna tilläggsinformation som t.ex. antal produkter som vill beställas. Resterande information, som t.ex. pris, kvalité och andra villkor, finns då redan reglerat i leveransavtalet.


Hur fungerar det?

Ett leveransavtal upprättas mellan en beställare och en leverantör. Båda parter kan vara antingen privatpersoner, d.v.s. fysiska personer, eller företag, d.v.s. juridiska personer, även om det hör till vanligheten att en leverantör är en juridisk person.

Ett leveransavtal ska generellt sätt innehålla information kring parterna, vilka varor som omfattas, vilket pris som ska utgå samt eventuella mängdrabatter, betalningsvillkor samt hur eventuellt avtalsbrott ska hanteras. Med avtalsbrott förstås en situation där någon av parterna har brutit mot någon bestämmelse i avtalet.

Innehållet i ett leveransavtal påminner vidare om ett köpeavtal gällande leveransbestämmelser och bestämmelser om garanti. Ett leveransavtal är dock mer specifik på området och kan ofta innehålla villkor kring bl.a. sekretess, konkurrens och leveransprov. Det är möjligt att antingen utforma avtalet för en enskild leverans eller som ett ramavtal, d.v.s. en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida avtal. Det senare blir aktuellt då avtalet ska upprättas för en längre affärsrelation.

Genom att upprätta ett leveransavtal kan eventuella framtida tvister undvikas vilket annars kan bli både tidskrävande och kostsamt. När avtalet är upprättas ska det signeras av båda parter. Var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Det finns ingen speciallag som reglerar leveransavtal utan det är allmänna regler i avtalslagen, distansavtalslagen, köplagen och konsumentköplagen som blir gällande.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Köplag (1990:931)

Konsumentköplag (1990:932)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen