Samarbetsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samarbetsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-19
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
4,4 - 12 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-19

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 4,4 - 12 röster

Fyll i mallen

Ett samarbetsavtal upprättas mellan två eller fler parter som under en period ska samarbeta på något sätt. I avtalet ställs villkoren för detta samarbete upp. Även då konkurrens samt sekretess regleras kort i detta avtal kan det vara en god idé att upprätta ett konkurrens- och ett sekretessavtal parallellt med detta avtal för mer detaljerade villkor.


Vad är det för något?

Ett samarbetsavtal används då företag, föreningar eller enskilda individer har för avsikt att arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål eller utföra gemensamma aktiviteter. Ska parterna starta ett företag tillsammans ska dock ett bolagsavtal eller ett aktieägaravtal upprättas i stället beroende på typ av bolag. Ett bolagsavtal ska upprättas då ett handels- eller kommanditbolag upprättas och ett aktieägaravtal då ett aktiebolag upprättas.

Denna typ av avtal innebär ofta att parterna inte får vända sig till utomstående part för att få samma typ av tjänst, service eller produkt som samarbetsparterna utlovat varandra i avtalet. På så sätt skapas en lojalitet och trygghet mellan parterna och även en fördel i konkurrenshänseende. Vid reglering av konkurrens finns det flertalet regler, på både nationell och EU-nivå, att ta hänsyn till. Ett konkurresbegränsande samarbete mellan företag som t.ex. hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen på ett märkbart sätt är förbjudet. Vid osäkerhet kring vad som gäller är det en god idé att ta juridisk hjälp vid upprättandet av ett samarbetsavtal.

Exempel på samarbeten är avtal för regelbundna köp och avtal om informationsbyten.

Ett samarbetsavtal ska inte förväxlas med ett samexistensavtal. Syftet med ett samarbetsavtal är att två eller flera parter ska arbeta mot samma mål medan ett samexistensavtal ska ställa upp villkoren för hur två eller flera liknande företag kan verka på samma marknad utan att förvilla konsumenterna.


Hur fungerar det?

Ett samarbetsavtal upprättas i de flesta fall mellan företag men det kan även göras mellan privatpersoner. Genom att upprätta ett samarbetsavtal kan det undvikas att någon t.ex. ångrar sig och vill byta bransch eller att någon arbetar betydligt mindre än den/de andra.

Det är inget krav på skriftlighet men det är att föredra då det är enkelt att se vad parterna faktiskt kommit överens om, vilket speciellt får betydelse vid en eventuell tvist.

Det bör av ett samarbetsavtal framgå bakgrund, syfte samt mål med samarbetet. Vidare bör det klargöras hur och när genomförandet ska gå till, samt ansvars- och arbetsfördelningen parterna emellan.

När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter, detta kan antingen ske för hand eller elektroniskt. Avtalet bör upprättas i lika många exemplar som avtalsparter så att var part kan behålla var sitt.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Konkurrenslag (2008:579)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen