Marknadsföringsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Marknadsföringsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-26
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek5 till 7 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-26

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 5 till 7 sidor

Fyll i mallen

Ett marknadsföringsavtal upprättas för att fastställa villkoren för hur ett företags marknadsföring ska gå till. Med marknadsföring förstås de aktiviteter som ett företag vidtar för att locka kunder och bygga starka kundrelationer.

Marknadsföring är viktigt då det ger ett företag möjlighet att både växa och behålla befintliga kunder. Det är genom marknadsföring som ett företag kan nå ut och kommunicera med sina kunder och det finns många olika sätt att göra detta på. Ofta används flera olika marknadsföringssätt. Några exempel på olika metoder är marknadsföring i sociala medier, via e-post och direktmarknadsföring.

Detta avtal används för att bestämma vilken handlingsplan som ska användas, det är oftast uppdragstagarens ansvar att analysera verksamheten i fråga och därefter utarbeta en passande plan.

Detta dokument kan användas för att antingen reglera ett enstaka eller ett pågående marknadsföringsuppdrag. Genom att upprätta ett marknadsföringsavtal kan oklarheter, framtida meningsskiljaktigheter och långdragna tvister undvikas.


Hur fungerar det?

Ett marknadsföringsavtal upprättas oftast mellan juridiska personer, d.v.s. företag, men även privatpersoner och konsulter kan vara avtalspart i ett marknadsföringsavtal. Avtalet upprättas mellan en part som önskar marknadsföra en viss produkt, tjänst eller sitt företag generellt och en part som ska genomföra marknadsföringen i fråga. Ett marknadsföringsavtal är en typ av serviceavtal. Är det en annan typ av service som ska genomföras ska i stället ett allmänt serviceavtal upprättas.

Är det en fysisk person som ska genomföra marknadsföringen är det viktigt att denne person kollar upp skatterättsliga regler, då hen är skyldig att betala skatt på denna typ av inkomst. Vidare är en fysisk person som utför denna typ av uppdrag inte skyddad av arbetsrättsliga regler då detta inte är att likställas med ett anställningsavtal .

Vad som ska ingå i ett marknadsföringsavtal är bl.a. uppgifter till avtalsparterna, avtalsperiod och den ersättning som ska utgå. Vidare är det viktigt att fastställa vad som förväntas av parterna samt ta ställning till eventuella immaterialrättsliga frågor (om t.ex. upphovsrätt).

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Det finns ingen lag som direkt reglerar hur ett marknadsföringsavtal ska se ut, utan det är mer allmänna regler i avtalslagen och distansavtalslagen som blir tillämpliga. Det finns vidare regler för hur marknadsföring får gå till i främst marknadsföringslagen. Mer specifika regler finns även i t.ex. prisinformationslagen och e-handelslagen.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Marknadsföringslag (2008:486)

Prisinformationslag (2004:347)

Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen