Avtal om transportservice Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om transportservice

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-09
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-09

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om transportservice upprättas för att bestämma villkoren för en transport av gods. Avtalet upprättas mellan en transportör och en person som önskar få sitt gods transporterat.

Det finns flera olika typer av transporter, som t.ex. cykelbud eller längre lastbilstransporter. Detta dokument kan användas i samtliga fall.


Hur fungerar det?

Både fysiska, d.v.s. privatpersoner, och juridiska personer, d.v.s. företag, kan vara avtalspart i ett transportserviceavtal. Avtalet upprättas för att fastställa hur en transport av visst gods ska gå till. Avtalet kan antingen upprättas direkt mellan kunden och den faktiska leverantören eller mellan kunden och en mellanhand som i sin tur anlitar en leverantör. Det är t.ex. vanligt att en kund anlitar ett företag som har kontakt med flertalet transportföretag och att kunden på så sätt kan paras ihop med en transportör som matchar dennes behov.

Av ett transportserviceavtal bör det bl.a. framgå vilka parterna är, vad som ska transporteras, när transporten ska ske, hur transporten ska ske, vem som bär risken för godset, pris samt hur eventuella avtalsbrott ska hanteras. För att undvika framtida tvister bör avtalet vara så omfattande som möjligt.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter, de bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Det finns ingen speciallag som reglerar hur transporter ska gå till utan de mer generella reglerna i avtalslagen och distansavtalslagen som blir tillämpliga. Är det som ska transporteras någonting som köpts av säljaren i fråga blir även köplagen eller konsumentköplagen, beroende på om det rör ett konsumentköp eller inte, tillämplig. Är det en konsument som anlitar ett transportföretag blir vidare konsumenttjänstlagen tillämplig.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumettjänstlag (1985:716)

Köplag (1990:931)


Är det bohag, d.v.s. möbler och liknande som ska transporteras, och det är ett företag som ska genomföra en transport åt en privatperson finns allmänna riktlinjer att hämta i Bohag 2010. Detta gäller förutsatt att företaget är medlem i Sveriges Åkeriföretag eller Sveriges Möbeltransportörers Förbund. Bohag 2010 är en branschöverenskommelse som tagits fram i samråd med Konsumentverket.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen