Stadgar för ekonomisk förening Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Stadgar för ekonomisk förening

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-26
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 6 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-26

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 6 sidor

Fyll i mallen

Alla ekonomiska föreningar ska enligt lag upprätta stadgar, d.v.s. interna regler. Att stadgar antas/godkänns är ett krav för att en förening ska kunna bildas.


Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet och är en företagsform där föreningens medlemmar deltar och drar nytta. Vad som menas med detta är att medlemmarna ska få ett i huvudsak ekonomisk utbyte av att delta i föreningen. Exempel på sådana utbyten är anställning, sänkta kostnader och ett bättre pris. Har föreningen ett ideellt syfte som t.ex. allmännyttigt utgör föreningen en ideell förening och specifika stadgar för detta ska i stället upprättas.


Varför är det viktigt med stadgar?

För att kunna kontrollera en ekonomisk förening och dess medlemmar är upprättande av stadgar viktigt. Bryter en medlem mot vad som står föreskrivit i stadgarna kan det resultera i uteslutning, det kan därför sägas vara en skyddsåtgärd för att hålla föreningen i skick.


Hur fungerar det?

Det är föreningsstämman, d.v.s. föreningens högsta beslutande organ, som beslutar om stadgarna. Stadgarna utgör en förenings grundläggande interna regler och där ska bl.a. framgå föreningens namn, ändamål, säte, medlemskap, medlemsavgift och styrelse.

Detta dokument kan antingen användas vid antagande av helt nya stadgar för en ny föreningen eller vid ändring av redan existerande stadgar. Stadgarna ska skrivas på ett sätt så att de inte ska behövas uppdateras alltför ofta men det finns ingenting som hindrar att det görs. Önskas en ändring genomföras bör det av stadgarna framgå hur en sådan kan genomföras.

När stadgarna är upprättade ska de registreras hos Bolagsverket, detta gäller även vid ändring av stadgar. Registrering kan antingen ske digitalt hos verksamt.se (de svenska myndigheternas gemensamma webbplats för information och tjänster till företag) där stadgarna kan laddas upp som en PDF, eller genom att skicka en papperskopia.

Skickas stadgarna via post ska det skickas till följande adress:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

I samband med registreringen ska även en avgift betalas. Vid registrering av en ny förening uppgår avgiften till 1 300 SEK om registrering sker via e-tjänst och 1 600 SEK om registrering sker via blankett. Är det en ändring i stadgarna som ska registreras varierar avgiften beroende på typ av ändring, mer information finns att hitta på Bolagsverkets webbplats.


Tillämplig lag

Regler kring stadgar i en ekonomisk förening finns i 3 kap. lag (2018:672) om ekonomiska föreningar


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen