Samexistensavtal mellan varumärken Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samexistensavtal (mellan varumärken)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-16
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-16

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Ett samexistensavtal kan upprättas mellan två eller flera företag som verkar inom samma branch med liknande varumärken. Med liknande varumärken förstås varumärken med liknande eller identisk karaktär som kan göra det svårt för kunder att särskilja dem. Det kan t.ex. gälla utformningen av varumärkernas produkter, varumärkernas namn eller logotyp.

Genom att upprätta ett samexistensavtal kan liknande varumärken reglera hur de kan koexistera på samma marknad utan att förvilla konsumenterna. Erbjuder två eller flera företag liknande varor eller tjänster kan ett samexistensavtal upprättas för att undvika konkurrenskonflikter.

Har två eller flera företag intresse av att samarbeta och jobba mot ett gemensamt mål, och kan göra detta utan konflikter, ska ett samarbetsavtal upprättas i stället för ett samexistensavtal.

Skillnaden mellan ett samexistensavtal och ett samarbetsavtal är dess syften och innebörd. Syftet med ett samexistensavtal är att reglera hur ett/flera varumärken kan koexistera på samma marknad utan att störa varande eller orsaka förväxling mellan konsumeterna medan ett samarbetsavtal handlar om att fastställa villkor och förpliktelser som avtalsparterna har gentemot varanda samt klargöra hur de ska samarbeta för att uppnå gemensamma mål.

Hur fungerar det?

Ett samexistensavtal är frivilligt att upprätta och ingås vanligvis då två eller fler företag önskar undvika eventuella tvister eller konkurrenskonflikter kopplade till deras varumärken. Samtliga parter ska vara ense om innehållet och när avtalet är upprättat ska de signeras av samtliga.

Av avtalet ska det tydligt framgå vilka parterna är samt uppgifter till dem. Vidare ska en tydlig definition av de varumärkena, samt övriga eventuella immateriella rättigheter, som omfattas inkluderas samt hur dessa får användas och eventuella begränsningar i användningen. Finns risk att konsumenter förväxlar varumärkena som omfattas av avtalet med varandra bör detta utvärderas och bestämmelser för att minimera detta bör inkluderas. Vidare bör parternas skyldigheter och förpliktelser gentemot varandra regleras samt hur en situation där en konflikt uppstått dem emellan ska hanteras.

Utöver vad som anvigits ovan är det en god idé att reglera sekretess för att undvika att konfidentiell information sprids till obehöriga. Även avtalsperiod ska inkluderas samt under vilka omständigheter avtalet kan upphöra eller förlängas.

Det är viktigt att avtalet är tydligt för att undvika framtida missförstånd och tvister mellan parterna. Parterna ska vidare vara medvetna om att avtal som syftar till att begränsa, hindra eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt enligt huvudregeln är förbjudna enligt lag.

Tillämplig lag

Konkurrenslag (2008:579)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Varumärkeslag (2010:1877)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen