Agentavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Agentavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-22
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 6 sidor
4,9 - 7 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-22

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 6 sidor

Betyg: 4,9 - 7 röster

Fyll i mallen

Ett agentavtal upprättas mellan en huvudman och en så kallad agent. Agenten ska förmedla produkter och/eller tjänster i huvudmannens namn och ett agentavtal upprättas för att bestämma villkoren för hur detta ska gå till.


Vad är det för något?

Ett agentavtal fastställer villkoren för ett affärsförhållande mellan en huvudman, d.v.s. det företag som har rättigheterna till den/de produkter/tjänster som ska säljas, och en agent, d.v.s. ett företag som ska förmedla produkterna/tjänsterna vidare till slutkund.

En agent handlar i huvudmannens namn, denna typ av avtal skiljer sig därför från ett återförsäljaravtal då en återförsäljare handlar i eget namn. En agent ingår inte själv några avtal utan fungerar som en mellanhand mellan köpare och säljare (huvudmannen). Då agenten inte har något produktansvar tar hen heller ingen finansiell risk.

Agenten får ersättning i form av provision som bestäms av huvudmannen.


Hur fungerar det?

Ett agentavtal upprättas mellan en huvudman och en agent. Av avtalet ska det framgå villkoren för hur affärsförhållandet ska se ut. Avtalet kan vara utformat på olika sätt men det finns vissa tvingande regler i lag som måste tas hänsyn till. Avtalsvillkor som inskränker på agentens rättigheter enligt lag är ogiltiga.

Den lagtext som finns är inte heltäckande och det är därför viktigt att komma fram till detaljerna i ett avtal. Det bör t.ex. framgå hur stor provision som ska utgå, betalningsvillkor, storlek på avgångsvederlag, konkurrensbestämmelser o.s.v.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter, var part ska därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1991:351) om handelsagentur


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen