Hävning av avtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Hävning av avtal

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,5 - 2 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,5 - 2 röster

Fyll i mallen

Har en avtalspart brutit mot sina skyldigheter enligt ett avtal kan hävning bli aktuellt. En hävning innebär att ett avtal upphör att gälla direkt efter att en hävningsförklaring har skickats till den/de andra avtalsparterna. En hävningsförklaring är ett skriftligt eller muntligt meddelande om att ett avtal önskas hävas och alltså återgå.


Vad är det för något?

Om en part i ett avtal begår ett väsentligt avtalsbrott kan avtalet hävas, d.v.s. sägas upp till omedelbart upphörande. Någon hänsyn tas alltså inte till eventuell uppsägningstid eller bindningstid. Vid en hävning ska resultatet, om möjligt, bli densamma som om avtalet i fråga aldrig träffats. Avtalsprestationerna som parterna tidigare kommit överens om ska alltså inte fullgöras. Har detta redan skett, antingen helt eller delvis, ska avtalsprestationerna återgå, förutsatt att det är möjligt.

För att hävning ska kunna bli aktuellt krävs som nämnt att avtalsbrottet är av väsentlig art. Med det förstås att avtalsbrottet ska ha en stor betydelse för den drabbade avtalsparten. Om så är fallet ska avgöras subjektivt i varje enskild situation men som regel krävs att den part som handlat i strid med avtalet insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet var av stor betydelse för motparten. Ett väsentligt avtalsbrott kan t.ex. vara att en köpare av en vara eller tjänst dröjer med betalningen.


Hur fungerar det?

Önskar en avtalspart häva avtalet måste motparten meddelas genom en hävningsförklaring. Det finns inga formkrav på hur detta ska ske, det kan alltså göras både skriftligt och muntligt. En skriftlig hävningsförklaring är dock att föredra i bevishänseende. När motparten meddelas ska det tydligt framgå att det rör sig om en hävning samt på vilken grund. Hävningsförklaringen kan vidare innehålla en förklaring om att eventuellt skadestånd kommer krävas.

Att häva ett avtal utan rättslig grund ses som ett avtalsbrott, eller i vart fall ett meddelande om att avtalsbrott kommer att begås. Väljer en part att inte fullfölja sina åtaganden som parterna har kommit överens om i avtalet p.g.a. felaktig hävning ges i stället motparten rätt att häva avtalet och kräva skadestånd.

När hävningsförklaringen är upprättad ska den signeras av den part som vill häva avtalet, därefter ska den skickas till motparten. Detta kan antingen göras via e-post eller post. Om så önskas kan den skickas med rekommenderat brev, på så sätt kan det bevisas när motparten delgivits förklaringen.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen