Stadgar för ideell förening Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Stadgar för ideell förening

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-26
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 5 sidor
4,4 - 34 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-26

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 5 sidor

Betyg: 4,4 - 34 röster

Fyll i mallen

Alla ideella föreningar ska upprätta stadgar, d.v.s. interna regler. Att stadgar antas/godkännas är ett krav för att en ideell förening ska kunna bildas.


Vad är en ideell förening?

En ideell förening består av en sammansättning av personer som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. En ideell förening får inte ha till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen utan måste ha ett ideellt ändamål eller bedriva ideell verksamhet. Exempel på ideella syften är allmännyttiga ändamål och att verka för medlemmarnas intressen eller rättigheter. Syftar föreningen till att främja sina medelmmars ekonomiska intressen utgör föreningen en ekonomisk förening och specifika stadgar för detta ska i stället upprättas.

En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och namn. Vidare är en ideell förening även alltid öppen för nya medlemmar, förutsatt att de delar föreningens målsättning.


Varför är det viktigt med stadgar?

För att kunna kontrollera en ideell förening och dess medlemmar är upprättande av stadgar viktigt. Bryter en medlem mot vad som står föreskrivet i stadgarna kan det resultera i uteslutning, det kan därför sägas vara en skyddsåtgärd för att hålla föreningen i skick.


Hur fungerar det?

För att en förening ska klassas som en juridisk person krävs att stadgar antas. Det är föreningsstämman, d.v.s. föreningens högsta beslutande organ, som beslutar om stadgarna. Av stadgarna ska det bl.a. framgå föreningens namn, ändamål, hur beslut gällande föreningens angelägenheter ska fattas och regler för medlemsskap och uteslutning.

Detta dokument kan antingen användas vi antagande av helt nya stadgar för en ny förening eller vid ändring av redan existerande stadgar. Stadgarna ska skrivas på ett sätt att de inte ska behövas uppdateras alltför ofta men det finns ingenting som hindrar att en uppdatering genomförs. Önskas en ändring genomföras bör det av stadgarna framgå hur en sådan kan genomföras.

Det ställs inte upp något krav på att en ideell förening ska registreras hos någon myndighet men önskas t.ex. ett organisationsnummer ska registrering ske hos Skatteverket. Ska den ideella föreningen vidare driva näringsverksamhet ska registrering även ske hos Bolagsverket. Vid sådana registreringar ska stadgarna skickas med.


Tillämplig lag

Det finns ingen direkt lag som är tillämplig på ideella föreningar utan gällande regler är grundade på praxis. Vidare finns även vägledning att hämta ur lag (2018:672) om ekonomiska föreningar.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen