Barnsäkerhetspolicy Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Barnsäkerhetspolicy

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-06
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 5 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-06

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 5 sidor

Fyll i mallen

En barnsäkerhetspolicy kan upprättas av ett företag eller en förening som på något sätt har kontakt med barn. Det kan t.ex. vara förskolor eller ett företag/förening som håller event för barn.

En policy fungerar som ett internt regelverk för det företag/förening som upprättar den. Med en barnsäkerhetspolicy förstås att ett företag/förening sätter upp regler och riktlinjer för hur barns säkerhet ska garanteras vid deras arbete. Barn har rätt till en trygg och säker uppväxt och det är samhällets ansvar att säkerställa detta. Syftet med en barnsäkerhetspolicy är att undvika att barn utnyttjas eller skadas. Det syftar även till att ge personal hos företaget/föreningen verktyg för hur en situation där ett barn utsatts eller skadats ska hanteras.

Det faller in under ett företags/förenings bestämmanderätt att upprätta policys och samtliga anställda är skyldiga att rätta sig efter dem och följa vad som framgår.

Denna policy kan endast användas för att reglera barnsäkerheten internt i ett företag eller en förening. För att reglera barnsäkerheten online på en webbplats ska en specifik policy för detta upprättas.


Hur fungerar det?

En policy upprättas ensidigt av det företag/förening som den ska gälla för och samtliga på arbetsplatsen blir i samband med att den publiceras bundna till vad som bestämts.

Av en barnsäkerhetspolicy ska det framgå för vilket företag/förnening policyn ska gälla, vilket datum den upprättas samt hur "barn" definieras. Det bör även funderas över vilka potentiella risker som företagets/föreningens arbete kan innebära för barn. Vidare ska det framgå vilka rutiner som ska följas av företagtes/föreningens ledare, personal, vårdnadshavare o.s.v. för att undvika att barn behandlas illa och utnyttjas eller skadas samt vilka rutiner som ska följas om det misstänks eller konstateras att en situation uppstått där ett barn har utnyttjats eller utsatts för skada.

Har företaget/föreningen för avsikt att utbilda sina anställda/användare, i syfte att minska risken för att barn far illa bör det framgå hur sådan utbildning ska gå till.

När policyn är upprättad ska den göras tillgänglig för sina anställda och eventuella användare. Detta kan förslagsvis göras på företagets/föreningens webbplats. Det ställs inget krav på att policyn signeras men kan göras av en behörig företags-/föreningsrepresentant om så önskas. För att i framtiden försäkra sig om att policyn är relevant bör regelbundna uppdateringar genomföras, det kan inkluderas i policyn hur ofta sådan uppdatering ska ske.


Andra riktlinjer som kan vara av intresse att fastställa i en policy

Utöver en barnsäkerhetspolicy är det viktigt att företag/föreningar upprättar en policy om arbetsmiljö och säkerhet för att klargöra hur arbetet kring detta ska skötas hos företaget/föreningen samt en informationssäkerhetspolicy för att reglera hur företaget/föreningen ska jobba för att skydda information och undvika att obehöriga ges åtkomst. Det är även viktigt att upprätta en personuppgiftspolicy för att reglera och klargöra hur arbetstagarnas personuppgifter kommer användas och lagras. Har företaget/föreningen en webbplats ska även en specifik personuppgiftspolicy som gäller för webbplatsen upprättas. En sådan reglerar hur webbplatsens användares personuppgifter behandlas. Utöver detta bör även en cookiepolicy upprättas för ett företag/förening som har en webbplats. En sådan behandlar hur små textfiler som lagrar information på användarens dator behandlas. Cookies räknas många gånger som personuppgifter varför det är extra viktigt att det regleras.

Utöver vad som föreskrivits ovan kan det vara en god idé att upprätta en krishanteringspolicy, en alkohol- och drogpolicy, en jämställdhetspolicy och en diskrimineringspolicy. En krishanteringspolicy reglerar hur en krissituation ska hanteras i företaget/föreningen, t.ex. brand, stöld eller dödsfall. En alkohol- och drogpolicy fastställer hur företaget/föreningen ser på deras anställdas alkohol- och droganvändning. En jämställdhetspolicy syftar till att säkerställa att män och kvinnor behandlas lika på arbetsplatsen och en diskrimineringspolicy till att en person inte missgynnas eller särbehandlas p.g.a. någon av de sju diskrimineringsgrunderna (d.v.s. kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Säljer företaget/föreningen varor eller tjänster är det även viktigt att upprätta en reklamationspolicy för att klargöra för köparen hur denne ska gå tillväga om det uppstår fel i vad som köpts. Säljer ett företag/förening varor i butik kan även en policy gällande öppet köp och bytesrätt upprättas om så önskas. En sådan reglerar kundernas möjligheter att ångra ett köp och antingen få pengarna tillbaka eller byta till en annan vara. Säljer ett företag/förening varor online ska i stället en retur- och återbetalningspolicy upprättas för att behandla detta. Erbjuder företaget/föreningen leverans till sina kunder kan även en leveranspolicy upprättas för att reglera hur detta går till.


Tillämplig lag

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

Att arbetsgivaren har bestämmanderätt är en allmän rättsprincip och ska följas även om den inte uttryckligen framgår av lag.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen