Överst på sidan
Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy Fyll i mallen

Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-06-28
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 4 till 6 sidor
Betyg 4,6 - 4 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-06-28

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 6 sidor

Betyg: 4,6 - 4 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Arbetsmiljö- och säkerhetspolicy

En arbetsmiljö- och säkerhetspolicy upprättas av en arbetsgivare och utgör interna regler och riktlinjer för hur arbetet kring arbetsmiljö och säkerhet ska skötas på arbetsplatsen. Syftet med att upprätta en sådan typ av policy är dels att säkra en trygg arbetsplats för de som är anställda och dels att försäkra sig om att arbetsmiljölagen följs. Samtliga arbetsgivare ska arbeta för en arbetsmiljö där ingen ska behöva skada sig, bli sjuk eller dö till följd av sitt arbete. Det finns många yttre faktorer som påverkar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och det finns t.ex. regler kring buller, stress, ergonomi och kemiska risker som arbetsgivaren måste följa.

Varje arbetsgivare ska jobba med systematisk arbetsmiljöarbete och tillsammans med skyddsombud och övriga arbetstagare bl.a. undersöka arbetsmiljön, göra en bedömning av vilka risker som finns för att skada kan uppstå, upprätta och följa en åtgärdsplan samt följa upp om utförda åtgärder gett önskad effekt. Att upprätta en arbetsmiljöpolicy omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet och det är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter krav på att samtliga arbetsgivare gör det. Finns det minst tio stycken arbetstagare på arbetsplatsen ska arbetsmiljöpolicyn upprättas skriftligen.

Med säkerhet avses här endast personlig säkerhet och denna policy tar därför inte sikte på IT-säkerhet. Önskas IT-säkerhet regleras är det en informationssäkerhetspolicy som ska upprättas.

Denna policy tar heller inte sikte på krissituationer som t.ex. krig, naturkatastrofer, allvarliga smittspridningar och likande. För sådana fall är det i stället en krishanteringspolicy som ska upprättas. En krishanteringspolicy tar även upp hur t.ex. en olycka ska hanteras men skillnaden från en arbetsmiljöpolicy är att det senare fokuserar på hur olyckor ska undvikas medan en krishanteringspolicy fokuserar på hur uppstådda krissituationer ska lösas.


Hur fungerar det?

En arbetsgivare upprättar ensidigt samtliga policys som ska gälla på arbetsplatsen. Det faller under arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarna är därför skyldiga att följa vad som framgår. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal föreligger dock ofta en skyldighet att förhandla med aktuellt fackförbund innan en policy införs, förändras eller tas bort.

Av policyn ska det framgå vad den omfattar, i detta fall arbetsmiljö och säkerhet. Vidare ska det framgå vilket ansvar och vilka skyldigheter som läggs på arbetsgivaren respektive arbetstagarna i arbetet mot en god arbetsmiljö och säkerhet.

Olika ansvar och skyldigheter läggs på olika parter. Arbetsgivaren kommer t.ex. bära ett betydligt större ansvar och bl.a. ha hand om att uppdatera policyn och kanske hålla utbildningar för sina anställda. För arbetstagarna kan ansvaret t.ex. bestå i att följa vad som framgår i policyn och alltså utföra sitt arbete i linje med detta. I och med att det finns regler kring arbetsmiljö i lagen kan det vara bra att ha någon typ av kontrollfunktion som ser till att lagen följs, det kan t.ex. vara att någon på arbetsplatsen utses för att kontrollera detta.

När policyn är upprättad ska den finnas lättillgänglig på arbetsplatsen och samtliga som omfattas av den bör informeras om att en ny policy införts. Hur sådan information ska tilldelas arbetstagarna ska framgå av policyn, det kan t.ex. ske via e-post eller via en notis på arbetsplatsens intranät.

Policyn blir gällande direkt och i samband med detta även skyldigheten att följa den.


Tillämplig lag

Det ställs inte upp något krav i lag på att någon säkerhets- och arbetsmiljöpolicy upprättas men en arbetsgivare har en laglig skyldighet och ansvar att se till att arbetsplatsen följer de regler som finns gällande arbetsmiljö och säkerhet. Att upprätta en policy skapar struktur och trygghet på arbetsplatsen och det ger även klarhet kring hur situationer som berör säkerhet ska behandlas.

Regler kring arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen (1977:1160).

Arbetsmiljöverket har upprättat föreskrifter som förtydligar vad både arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som samtliga arbetsgivare är skyldiga att bedriva.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen