Krishanteringspolicy Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Krishanteringspolicy

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-16
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 5 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-16

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 5 sidor

Fyll i mallen

Då en svårhanterlig och allvarlig situation uppstår på en arbetsplats föreligger en kris. En krishanteringspolicy upprättas för att fastställa hur en krissituation ska hanteras på arbetsplatsen. Alla personer agerar olika när en kris uppstår varför det är viktigt att ha tydliga riktlinjer.


Vad är det för något?

En krishanteringspolicy fungerar som ett internt regelverk på en arbetsplats och visar hur en krissituation där ska hanteras. Definitionen av en krissituation på en arbetsplats är ganska bred och kan vara allt från olyckor eller rån till mer privata händelser som skilsmässa eller dödsfall i en arbetstagares familj. Arbetstagare har dock ett större ansvar vid krissituationer kopplade till arbetet än till privatlivet


Hur fungerar det?

Ansvaret för att upprätta en krishanteringspolicy ligger på arbetsgivaren. I en krishanteringspolicy ska det tydligt framgå vilket ansvar som vid en krissituation läggs på vem, arbetsgivaren ska fördela ansvaret mellan de personer som anses lämpliga. När policyn är upprättad ska de anställda utbildas innan en kris inträffar för att skapa största beredskap. Det är svårt att i förväg veta hur en person kommer reagera vid en krissituation varför utbildning och tydlighet är mycket viktigt.

När policyn är färdigställd ska den finnas lättillgänglig på arbetsplatsen. Den behöver inte signeras utan börja gälla som rutin och ett internt regelverk direkt.


Andra riktlinjer som kan vara av intresse att fastställa i en policy policy för användning av sociala medier

Utöver en krishanteringspolicy är det viktigt att en arbetsgivare upprättar en policy om arbetsmiljö och säkerhet för att klargöra hur arbetet kring detta ska skötas på arbetsplatsen samt en informationssäkerhetspolicy för att reglera hur arbetet för att skydda information och undvika att obehöriga ges åtkomst ska se ut. I säkerhetssyfte kan det även vara en god idé att upprätta en policy för hur sociala medier får användas. På så sätt kan det motverkas att arbetstagare skadar arbetsgivarens rykte eller liknande genom t.ex. olämpliga inlägg eller kommentarer.

Kommer arbetsgivarens verksamhet på någon sätt i kontakt med barn, t.ex. förskoleverksamhet, ska även en barnsäkerhetspolicy upprättas för att fastställa hur barns säkerhet ska garanteras.

Det är även viktigt att upprätta en personuppgiftspolicy för att reglera och klargöra hur arbetstagarnas personuppgifter kommer användas och lagras. Har arbetsgivaren en webbplats ska även en specifik personuppgiftspolicy som gäller för webbplatsen upprättas. En sådan reglerar hur webbplatsens användares personuppgifter behandlas. Utöver detta bör även en cookiepolicy upprättas för en arbetsgivare som har en webbplats. En sådan behandlar hur små textfiler som lagrar information på användarens dator behandlas. Cookies räknas många gånger som personuppgifter varför det är extra viktigt att det regleras.

Utöver vad som föreskrivits ovan kan det vara en god idé att upprätta en diskrimineringspolicy, en jämställdhetspolicy och en alkohol- och drogpolicy. En diskrimineringspolicy syftar till att säkerställa att en person inte missgynnas eller särbehandlas p.g.a. någon av de sju diskrimineringsgrunderna (d.v.s. kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) och en jämställdhetspolicy till att säkerställa att män och kvinnor behandlas lika. En alkohol- och drogpolicy fastställer slutligen arbetsgivarens inställning till alkohol och droger samt hur missbruksproblematik bland de anställda ska hanteras.

Säljer arbetsgivaren varor eller tjänster är det även viktigt att upprätta en reklamationspolicy för att klargöra för köparen hur denne ska gå tillväga om det uppstår fel i vad som köpts. Säljer arbetsgivaren varor i butik kan även en policy gällande öppet köp och bytesrätt upprättas om så önskas. En sådan reglerar kundernas möjligheter att ångra ett köp och antingen få pengarna tillbaka eller byta till en annan vara. Säljer arbetsgivaren varor online ska i stället en retur- och återbetalningspolicy upprättas för att behandla detta. Erbjuds leverans till kunderna kan även en leveranspolicy upprättas för att reglera hur detta går till.


Tillämplig lag

Arbetsmiljölag (1977:1160)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen