Uppsägning av arbetstagare Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Uppsägning av arbetstagare

Senast ändrat Senast ändrat 2023-12-07
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 sidor
4,2 - 27 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-12-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Betyg: 4,2 - 27 röster

Fyll i mallen

Om en arbetsgivare önskar avsluta en arbetstagares anställning kan en uppsägning ske. Anställningen avslutas då efter beaktande av i avtalet bestämd uppsägningstid. Detta dokument fungerar som ett meddelande om att en anställning kommer upphöra.

Har en arbetstagare grovt åsidosatt sina skyldigheter kan avskedande bli aktuellt i stället för uppsägning. Vid en sådan situation upphör anställningen utan beaktande om uppsägningstid. Innan besked om avskedande delges en arbetstagare måste dock hen underrättas och aktuell fackorganisation/fackförening varslas.


Hur fungerar det?

För att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska anses giltig enligt lag, krävs att det funnits saklig grund. Uppsägning som sker antingen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl, som t.ex. arbetsvägran eller samarbetssvårigheter, omfattas av begreppet. Sådant som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelse får inte ligga till grund för uppsägning. Detsamma gäller om underrättelse inte skett två månader innan uppsägningen. Detta gäller förutsatt att dröjsmålet inte beror på arbetstagaren. Bevisbördan för om det föreligger saklig grund ligger hos arbetsgivaren.

Innan en uppsägning kan bli aktuell är arbetsgivaren skyldig att utreda möjligheten till omplacering av arbetstagaren. Vidare ställs även en förhandlingsskyldighet upp i lag som måste beaktas. Tanken är att uppsägning ska vara den sista utvägen. Beror en uppsägning på arbetsbrist uppfylls förhandlingsskyldigheten genom att alla berörda fackförbund kallas till förhandling. Beror uppsägningen på personliga skäl uppfylls plikten genom att arbetstagaren underrättas samt eventuellt fackförbund varslas minst två veckor i förväg. Begär arbetstagaren eller fackförbundet att överläggning ska ske kan uppsägningen inte genomföras innan denna är avslutad.

Formkrav

För att en uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara giltig krävs att den är skriftlig. Vidare ska den överlämnas personligen till arbetstagaren, eller om det inte är möjligt skickas med rekommenderat brev. Av uppsägningsbrevet ska det framgå parternas personuppgifter och information kring hur arbetstagaren ska gå tillväga om hen vill häva eller få beslutet rättsligt prövat. Om antingen arbetstagaren eller hens fackförbund kräver det, ska även skäl till uppsägningen framgå.

Om grunden till uppsägningen är arbetsbrist ska det även framgå att arbetstagaren har rätt till återanställning om det senare skulle visa sig att arbetsgivaren behöver anställa igen. Ställs det krav på att arbetstagaren måste göra en anmälan för att tillgodose denna rätt måste även detta anges.

När detta dokument är ifyllt ska det skrivas ut och signeras av båda parter. Arbetstagarens underskrift är dock inget krav för giltighet utan uppsägningen blir gällande även om arbetstagaren skulle vägra att signera handlingen. Uppsägningen blir giltig från att arbetstagaren meddelats, d.v.s. antingen när detta dokument personligen överlämnas eller tio dagar efter det skickats med post.


Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Föräldraledighetslag (1995:584)

Är arbetsgivaren ansluten till ett kollektivavtal är även detta gällande.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen