Alkohol- och drogpolicy Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Alkohol- och drogpolicy

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-23
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 5 sidor
4,7 - 3 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 5 sidor

Betyg: 4,7 - 3 röster

Fyll i mallen

En alkohol- och drogpolicy upprättas av en arbetsgivare och fungerar som ett internt regelverk kring användning av alkohol och droger på arbetsplatsen och under arbetstid.

Vad är det för något?

Arbetsgivare har enligt lag en skyldighet att klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. För att tydliggöra vilka regler som gäller kring alkohol, och andra berusningsmedel, på arbetsplatsen och under arbetstid bör en alkohol- och drogpolicy upprättas.


Hur fungerar det?

Av en alkohol- och drogpolicy ska det framgå hur arbetsgivaren förhåller sig till alkohol och droger. Det bör framgå tydliga ställningstaganden om t.ex. huruvida alkohol får serveras på personalfester och hur arbetsgivaren ska hantera en situation där en anställd kommer påverkad till arbetet.

Förutom mål bör det även i policyn ställas upp en handlingsplan som ska fungera som en vägledning för hur målen kan uppnås. För att parterna som omfattas av policyn ska få en tydlig förståelse om vad som förväntas av dem bör även parternas skyldigheter samt ansvar inkluderas.

Det är inget krav på att policyn signeras men kan göras av en behörig person på arbetsplatsen om så önskas. När policyn är upprättad ska samtliga berörda parter meddelas och policyn ska därefter finnas lättillgänglig på arbetsplatsen. Vid upprättande av nya anställningsavtal bör det nämnas att gällande policys på arbetsplatsen utgör en del av anställningsavtalet.


Andra riktlinjer som kan vara av intresse att fastställa i en policy

Utöver en alkohol- och drogpolicy är det viktigt att en arbetsgivare upprättar en policy om arbetsmiljö och säkerhet för att klargöra hur arbetet kring detta ska skötas på arbetsplatsen samt en informationssäkerhetspolicy för att reglera hur arbetet för att skydda information och undvika att obehöriga ges åtkomst ska se ut.

Kommer arbetsgivarens verksamhet på någon sätt i kontakt med barn, t.ex. förskoleverksamhet, ska även en barnsäkerhetspolicy upprättas för att fastställa hur barns säkerhet ska garanteras.

Det är även viktigt att upprätta en personuppgiftspolicy för att reglera och klargöra hur arbetstagarnas personuppgifter kommer användas och lagras. Har arbetsgivaren en webbplats ska även en specifik personuppgiftspolicy som gäller för webbplatsen upprättas. En sådan reglerar hur webbplatsens användares personuppgifter behandlas. Utöver detta bör även en cookiepolicy upprättas för en arbetsgivare som har en webbplats. En sådan behandlar hur små textfiler som lagrar information på användarens dator behandlas. Cookies räknas många gånger som personuppgifter varför det är extra viktigt att det regleras.

Utöver vad som föreskrivits ovan kan det vara en god idé att upprätta en krishanteringspolicy, en diskrimineringspolicy och en jämställdhetspolicy. En krishanteringspolicy reglerar hur en krissituation ska hanteras på arbetsplatsen, t.ex. brand, stöld eller dödsfall. En diskrimineringspolicy syftar till att säkerställa att en person inte missgynnas eller särbehandlas p.g.a. någon av de sju diskrimineringsgrunderna (d.v.s. kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) och en jämställdhetspolicy till att säkerställa att män och kvinnor behandlas lika.

Säljer arbetsgivaren varor eller tjänster är det även viktigt att upprätta en reklamationspolicy för att klargöra för köparen hur denne ska gå tillväga om det uppstår fel i vad som köpts. Säljer arbetsgivaren varor i butik kan även en policy gällande öppet köp och bytesrätt upprättas om så önskas. En sådan reglerar kundernas möjligheter att ångra ett köp och antingen få pengarna tillbaka eller byta till en annan vara. Säljer arbetsgivaren varor online ska i stället en retur- och återbetalningspolicy upprättas för att behandla detta. Erbjuds leverans till kunderna kan även en leveranspolicy upprättas för att reglera hur detta går till.


Tillämplig lag

Arbetsmiljölagen (1977:1160)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen