Underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl till arbetstagaren Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl (till arbetstagaren)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-07
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Innan en uppsägning på grund personliga skäl kan gå igenom krävs att arbetstagaren underrättas. Arbetsgivaren är alltså skyldig att innan uppsägningen äger rum informera arbetstagaren om att uppsägning kan komma att ske.

När underrätelse har skett kan sedan ett besked om uppsägning lämnas vilket utgör själva uppsägningen. Har arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter kan i stället ett avskedande bli aktuellt. Vid en sådan situation upphör anställningen utan beaktande om uppsägningstid.


Hur fungerar det?

En uppsägning som sker på grund av personliga skäl kan till exempel bero på att arbetstagaren har misskött sitt arbete eller arbetsvägrat. Arbetstagaren ska underrättas om eventuell uppsägning minst två veckor i förväg. Arbetstagaren ges då möjlighet att begära en överläggning angående uppsägningen, blir detta aktuellt kan en uppsägning inte ske förrän sådan överläggning avslutas. Arbetstagaren har en vecka på sig från underrättelsen att framställa eventuell begäran om överläggning, när en vecka har förflutit går denna rätt förlorad.

Av underrättelsen ska det framgå vem den eventuella uppsägningen rör, vem arbetsgivaren är, arbetstagarens anställning samt att en uppsägning faktiskt övervägs. Handlingen ska sedan signeras av arbetsgivaren och överlämnas till arbetstagaren.

I samband med att arbetstagaren underrättas ska eventuell facklig organisation varslas. Det vill säga den organisation som har till uppgift att ta tillvara den anställdas intressen. Se mall "Varsel om uppsägning på grund av personliga skäl (till facklig organisation)".


Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen