Överst på sidan
Diskrimineringspolicy Fyll i mallen

Diskrimineringspolicy

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-08-30
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 4 till 6 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-08-30

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 6 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Diskrimineringspolicy

En diskrimineringspolicy upprättas på en arbetsplats och fungerar som ett ramverk för de riktlinjer och principer som ska gälla kring diskriminering på arbetsplatsen.


Vad är det?

På en arbetsplats fungerar en policy som ett internt regelverk gällande ett visst område. Diskriminering innebär enligt lag att en person missgynnas eller särbehandlas på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

1. Kön

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck

3. Etnisk tillhörighet

4. Religion eller annan trosuppfattning

5. Funktionsnedsättning

6. Sexuell läggning

7. Ålder

Det är olagligt att särbehandla någon på grund av ovan nämnda diskrimineringsgrunder och genom att upprätta en diskrimineringspolicy kan en arbetsgivare precisera de krav som ställs på arbetstagarna. En policy skapar bättre förutsättningar för att undvika diskriminering då det skapar en större medvetenhet bland de anställda.

Arbetsgivare har enligt lag en skyldighet att utföra aktiva åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering.


Hur fungerar det?

Det finns inga direkta regler för vad som ska framgå av en policy eller hur den ska upprättas men det är viktigt att den är konkret så att eventuella diskriminerande händelser och situationer kan bedömas mot den och att begrundade beslut därefter kan fattas. För att policyn ska få det genomslag som är tänkts krävs vidare att alla på arbetsplatsen känner igen dess språk och utformning.

För att skapa en förståelse kring varför policyn är upprättad är det bra om syftet med policyn framgår. Det är vidare fördelaktigt om vad som definieras som diskriminering samt exempel på en diskriminerande behandling framgår. På så sätt skapas en tydlig bild av vad policyn tar sikte på. För att parterna som omfattas av policyn ska få en tydlig förståelse om vad som förväntas av dem bör även parternas skyldigheter samt ansvar anges. Vidare bör det framgå hur en uppstådd diskriminerande situation ska hanteras och vilka konsekvenser som kan aktualiseras.

Det är inget krav på att policyn signeras men om så önskas kan det göras av en behörig person på arbetsplatsen. När policyn är upprättad måste alla berörda parter meddelas och policyn ska vara lättillgänglig på arbetsplatsen. Vid upprättande av anställningsavtal bör det nämnas att gällande policys på arbetsplatsen utgör en del av anställningsavtalet.


Andra riktlinjer som kan vara av intresse att fastställa i en policy

Utöver en diskrimineringspolicy är det viktigt att en arbetsgivare upprättar en policy om arbetsmiljö och säkerhet för att klargöra hur arbetet kring detta ska skötas på arbetsplatsen samt en informationssäkerhetspolicy för att reglera hur arbetet för att skydda information och undvika att obehöriga ges åtkomst ska se ut.

Kommer arbetsgivarens verksamhet på någon sätt i kontakt med barn, t.ex. förskoleverksamhet, ska även en barnsäkerhetspolicy upprättas för att fastställa hur barns säkerhet ska garanteras.

Det är även viktigt att upprätta en personuppgiftspolicy för att reglera och klargöra hur arbetstagarnas personuppgifter kommer användas och lagras. Har arbetsgivaren en webbplats ska även en specifik personuppgiftspolicy som gäller för webbplatsen upprättas. En sådan reglerar hur webbplatsens användares personuppgifter behandlas. Utöver detta bör även en cookiepolicy upprättas för en arbetsgivare som har en webbplats. En sådan behandlar hur små textfiler som lagrar information på användarens dator behandlas. Cookies räknas många gånger som personuppgifter varför det är extra viktigt att det regleras.

Utöver vad som föreskrivits ovan kan det vara en god idé att upprätta en krishanteringspolicy, en alkohol- och drogpolicy och en jämställdhetspolicy. En krishanteringspolicy reglerar hur en krissituation ska hanteras på arbetsplatsen, t.ex. brand, stöld eller dödsfall. En alkohol- och drogpolicy fastställer hur arbetsgivaren ser på de anställdas alkohol- och droganvändning och en jämställdhetspolicy syftar till att säkerställa att män och kvinnor behandlas lika.

Säljer arbetsgivaren varor eller tjänster är det även viktigt att upprätta en reklamationspolicy för att klargöra för köparen hur denne ska gå tillväga om det uppstår fel i vad som köpts. Säljer arbetsgivaren varor i butik kan även en policy gällande öppet köp och bytesrätt upprättas om så önskas. En sådan reglerar kundernas möjligheter att ångra ett köp och antingen få pengarna tillbaka eller byta till en annan vara. Säljer arbetsgivaren varor online ska i stället en retur- och återbetalningspolicy upprättas för att behandla detta. Erbjuds leverans till kunderna kan även en leveranspolicy upprättas för att reglera hur detta går till.


Tillämplig lag

Diskrimineringslag (2008:567)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen