Överst på sidan
Diskrimineringspolicy Fyll i mallen

Diskrimineringspolicy

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-26
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-26

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Diskrimineringspolicy

En diskrimineringspolicy upprättas på en arbetsplats och fungerar som ett ramverk för de riktlinjer och principer som ska gälla kring diskriminering på arbetsplatsen.


Vad är det?

En policy på en arbetsplats fungerar som ett internt regelverk gällande ett visst område. Diskriminering innebär enligt lag att en person missgynnas eller särbehandlas på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

1. Kön,

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck,

3. Etnisk tillhörighet,

4. Religion eller annan trosuppfattning,

5. Funktionsnedsättning,

6. Sexuell läggning,

7. Ålder.

Det är olagligt att särbehandla någon på grund av ovan nämnda diskrimineringsgrunder och genom att upprätta en diskrimineringspolicy kan en arbetsgivare precisera de krav som ställs på arbetstagarna. En policy skapar bättre förutsättningar för att undvika diskriminering då det skapar en större medvetenhet bland de anställda.

Arbetsgivare har enligt lag en skyldighet att utföra aktiva åtgärder för att motverka och förebygga diskriminering.


Hur fungerar det?

Det finns inga direkta regler för vad som ska framgå av en policy eller hur den ska upprättas men det är viktigt att den är konkret så att eventuella diskriminerande händelser och situationer kan bedömas mot den och att begrundade beslut därefter kan fattas. För att policyn ska få det genomslag som är tänkt krävs vidare att alla på arbetsplatsen känner igen dess språk och utformning.

För att skapa en förståelse kring varför policyn är upprättad är det bra om syftet med policyn framgår. Det är vidare fördelaktigt om vad som definieras som diskriminering samt exempel på en diskriminerande behandling framgår. På så sätt skapas en tydlig bild av vad policyn tar sikte på. För att parterna som omfattas av policyn ska få en tydlig förståelse om vad som förväntas av dem bör även parternas skyldigheter samt ansvar anges.

Det är inget krav på att policyn signeras men den kan signeras av den som upprättar den om så önskas. När policyn är upprättad måste alla berörda parter meddelas och policyn ska vara lättillgänglig på arbetsplatsen. Vid upprättande av anställningsavtal bör det nämnas att gällande policys på arbetsplatsen utgör en del av anställningsavtalet.


Tillämplig lag

Diskrimineringslag (2008:567)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen