Arbetsgivarintyg Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Arbetsgivarintyg

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-12
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
4,2 - 74 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-12

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 4,2 - 74 röster

Fyll i mallen

Vad är ett arbetsgivarintyg?

Ett arbetsgivarintyg är ett dokument som styrker att en person arbetar eller har arbetat på en viss arbetsplats. Ett arbetsgivarintyg krävs t.ex vid ansökan om arbetslöshetsförsäkring och kan även efterfrågas vid t.ex. låneansökningar och ansökan om bidrag hos Försäkringskassan. Det kan även användas vid arbetsansökan i framtiden.

En arbetstagare, eller tidigare arbetstagare, har rätt till ett kostnadsfritt arbetsgivarintyg vid förfrågan.


Måste ett arbetsgivarintyg upprättas?

Det är arbetsgivarens skyldighet att på begäran av en nuvarande eller tidigare anställd utfärda ett arbetsgivarintyg. En arbetsgivaren kan inte vägra att upprätta ett arbetsgivarintyg oavsett av vilken anledning en anställning upphörde.


Vad kan inte inkluderas i ett arbetsgivarintyg?

Arbetstagaren har rätt att begära att anledningen till varför anställning upphörde exkluderas från arbetsgivarintyget.


Vem kan upprätta ett arbetsgivarintyg?

Ett arbetsgivarintyg upprättas av en persons aktuella eller tidigare arbetsgivare. Detta är en arbetsgivares skyldighet och det finns ingen begränsning i tid när det måste ske.

Vanligtvis är det en arbetstagares nuvarande eller tidigare chef som ansvarar för att upprätta ett arbetsgivarintyg.


Vem kan ett arbetsgivarintyg inte upprättas för?

Ett arbetsgivrintyg kan endast upprättas för tidigare eller nuvarande arbetstagare. Ett anställningsförhållande regleras i ett anställningsavtal mellan en arbetagare och en arbetsgivare.

Det är inte möjligt att upprätta ett arbetsgivarintyg för följande:

  • Frilansare
  • Uppdragstagare
  • Konsult

För ovan angivna kan i stället ett rekommendationsbrev efterfrågas för att använda vid ansökan om framtida uppdrag/arbeten.


Hur lång period kan ett arbetsgivarintyg vara gällande?

Det finns ingen satt gräns på hur lång tid en arbetsgivare har på sig att utfärda ett arbetsgivarintyg men om det dröjer oskäligt länge kan arbetstagaren eller den före detta arbetstagaren kontakta sin fackliga organisation för hjälp.

Ett upprättat arbetsgivarintyg gäller utan begränsning i tid.


Vad ska göras efter ett arbetsgivarintyg upprättats?

När arbetsgivarintyget är upprättat ska det signeras av arbetsgivaren, förslagsvis av arbetstagarens nuvarande eller tidigare chef. Signering kan antingen ske för hand eller elektroniskt. Efter signering ska arbetsgivarintyget överlämnas/skickas till arbetstagaren. Överlämnande kan antingen ske i person eller så kan arbetsgivarintyget skickas via post eller e-post.


Vilka dokument ska bofogas ett arbetsgivarintyg?

Med ett arbetsgivarintyg kan t.ex. utbildningsbevis och arbetsprov bifogas om arbetstagaren har genomgått någon arbetsutbildning eller genomfört något arbetsprov under sin anställning.

Ska arbetstagaren använda arbetsgivarintyget vid ansökan om ny anställning kan även ett rekommendationsbrev bifogas för att ytterligare framhäva sina kunskaper och erfarenheter samt öka chanserna för rekrytering.


Är det nödvändigt med notarisering för att ett arbetsgivarintyg ska vara giltigt?

Nej, det ställs inget krav på notarisering av arbetsgivarintyg. Ska arbetsgivarintyget användas vid ansökan om arbete utomlands kan det dock krävas att arbetsgivarintyget översätts och notarisering kan då krävas av översättningen.


Ska ett arbetsgivarintyg registreras någonstans?

Ett arbetsgivarintyg ska inte registreras någonstans.


Ska ett arbetsgivarintyg bevittnas?

Det ställs inget krav på att ett arbetsgivarintyg bevittnas.


Vilka kostnader är involverade vid upprättandet av ett arbetsgivarintyg?

Ska arbetstagaren använda arbetsgivarintyget vid ansökan om arbete utomlands och med sådan ansökan bifoga en officiell och bestyrkt översättning av handlingen tillkommer kostnad för detta. En officiell översättning görs av en av kammarkollegiet auktoriserad person och en notarisering av en Notarius Publicus.

Pris för en översättning varierar medan en notarisering kostar omkring 500 SEK.


Vad ska ett arbetsgivarintyg innehålla?

Ett arbetsgivarintyg ska innehålla följande information:

  • Personuppgifter: Det ska framgå personuppgifter till både arbetstagaren och arbetsgivaren så att dessa går att identifiera.
  • Anställningsperiod: Det ska framgå under vilken period arbetstagaren var anställd, eller om anställning fortfarande pågår vilket datum den påbörjades.
  • Anställningsform: Det ska framgå om arbetstagaren var/är tillsvidareanställd, behovsanställd, vikarie etc.
  • Anställningstid: Det ska framgå hur mycker en arbetstagare arbetat, d.v.s. arbetade timmar samt om anställning var/är på heltid eller deltid.
  • Inkomst: Det ska spercificeras vilken ersättning som utgått till arbetstagaren. Har t.ex. övertid eller OB-ersättning utbetalats ska även detta specificeras.
  • Anledning till upphörd anställning: Det ska framgå varför anställningen upphörde. Arbetstagaren har dock rätt att begära att denna del utelämnas.


Vilka lagar är tillämpliga på arbetsgivarintyg?

Arbetsgivarintyg regleras av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. I § 47 i samma lag fastställs arbetsgivarens skyldighet att upprätta ett arbetsgivarintyg. Vad som ska framgå av ett arbetsgivarintyg framgår dels genom angiven lag och dels genom eventuellt kollektivavtal.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen