Varsel om uppsägning på grund av personliga skäl till facklig organisation Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Varsel om uppsägning på grund av personliga skäl (till facklig organisation)

Senast ändrat Senast ändrat 2023-12-12
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-12-12

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Innan en uppsägning på grund personliga skäl kan gå igenom krävs att arbetstagarens eventuella fackliga organisation varslas. Arbetsgivaren är alltså skyldig att innan uppsägningen äger rum informera arbetstagarens fackförbund om att uppsägning kan komma att ske.

När underrätelse har skett, och uppsägning efter eventuell förhandling fortfarande är aktuellt, ska ett meddelande om uppsägning lämnas vilket utgör själva uppsägningen. Har arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter kan i stället ett avskedande bli aktuellt. Vid en sådan situation upphör anställningen utan beaktande om uppsägningstid.


Hur fungerar det?

En uppsägning som sker på grund av personliga skäl kan till exempel bero på att arbetstagaren har misskött sitt arbete eller arbetsvägrat. Innan en uppsägning kan genomföras ska den fackliga organisationen varslas, vilket ska ske minst två veckor i förväg. Den fackliga organisationen ges då möjlighet att begära en överläggning angående uppsägningen, blir detta aktuellt kan en uppsägning inte ske förrän sådan överläggning avslutas. Begäran om överläggning ska framställas inom en vecka från att organisationen har varslats om den eventuella uppsägningen, när en vecka har förflutit går denna rätt förlorad.

Av varslandet ska det framgå vem den eventuella uppsägningen rör, vilken facklig organisation hen är ansluten till, vem arbetsgivaren är, arbetstagarens anställning samt att en uppsägning faktiskt övervägs. Handlingen ska sedan signeras av arbetsgivaren och överlämnas till den fackliga organisationen.

I samband med att den fackliga organisationen varslas ska arbetstagaren underrättas. Se mall "Underrättelse om uppsägning på grund av personliga skäl (till arbetstagaren)".


Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen