Besked om avskedande Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Besked om avskedande

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-22
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
5 - 2 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-22

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 5 - 2 röster

Fyll i mallen

En arbetsgivare kan avskeda en arbetstagare om hen grovt har åsidosatt sina skyldigheter. Innebörden av ett avskedande är att anställningen i fråga upphör att gälla direkt, utan beaktande av uppsägningstid.


Vad är det för något?

Då en arbetstagare handlar på ett sätt som medför att hens förtroende allvarligt rubbas kan avskedande bli aktuellt. För att så ska bli fallet krävs att arbetstagarens åsidosättande av sina skyldigheter varit av mycket allvarlig grad. Vad som klassas som en allvarlig händelse får avgöras i varje enskilt fall men exempel på sådana är brottslighet och illojal konkurrens.

Ett avskedande ska inte förväxlas med en uppsägning som är en mindre allvarlig åtgärd. Uppsägning kan antingen ske p.g.a. arbetsbrist eller personliga skäl och innebär att en anställning kommer upphöra efter beaktande av en uppsägningstid.


Hur fungerar det?

Ett avskedande ska upprättas skriftligen och det ska tydligt framgå att det är ett avskedande det rör sig om. Även information om hur personen i fråga ska gå tillväga för att överklaga avskedandet och/eller begära skadestånd ska framgå. Om arbetstagaren begär det är arbetsgivaren skyldig att uppge de omständigheter som lett fram till avskedandet, detta ska om arbetstagaren begär det göras skriftligen.

Arbetsgivaren har bevisbördan för att det föreligger skäl för avskedande, d.v.s. skyldig att vid en eventuell tvist bevisa att avskedandet är rättfärdigat. En händelse som medför att arbetsgivaren vill avskeda en person får inte vara äldre än två månader, det finns undantag från detta men i de flesta fall ses avskedandet som preskriberat efter denna period.

Innan ett avskedande kan ske måste eventuellt fackombud varslas samt arbetstagaren i fråga underrättas, detta ska ske senast en vecka innan avskedandet. Arbetstagaren har rätt att tillsammans med fackombudet och arbetsgivaren överlägga kring det tänkta avskedandet, detta ska i så fall begäras av fackombudet inom en vecka från att de blivit varslade. Under perioden för överläggande får inget avskedande ske.

När ett besked om avskedande upprättats ska det signeras av arbetstagarens närmaste chef. Det ska därefter personligen överlämnas till arbetstagaren i fråga, från denna punkt anses anställningen avslutad. Är det inte rimligt med personlig överlämning kan det ske genom rekommenderat brev. Arbetstagaren kan välja att överklaga ett avskedande och ska då meddela detta inom utsatt tidsfrist. Under tiden för tvisten har arbetstagaren varken rätt till lön eller att komma till arbetsplatsen. Går tvisten till domstol kan dock arbetstagaren yrka skadestånd för den uteblivna lönen som avskedandet inneburit.


Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen