Varsel om avskedande Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Varsel om avskedande

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-05
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-05

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Om en arbetsgivare har skäl att avskeda en anställd ska aktuell facklig organisation/arbetstagarorganisation först varslas, d.v.s. meddelas. Detta dokument fungerar som en förvarning om att avskedande kommer ske. Avskedande innebär att en arbetstagare måste avsluta sin anställning omedelbart utan beaktande av uppsägningstid. Avskedande kan endast bli aktuellt då en arbetstagare grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren. En arbetstagares skyldigheter framgår normalt av dennes anställningsavtal.


Vad är det för något?

Innan ett avskedande kan ske krävs att eventuell facklig organisation förvarnas om den framtida åtgärden. Anledningen till detta är att de har rätt att överlägga avskedandet med arbetsgivaren. Detta dokument fungerar alltså som en notifikation om att en person som är ansluten till en facklig organisation kommer avskedas.

En facklig organisation är en sammanslutning arbetstagare som bildar en gemensam grupp för att företräda sina intressen gentemot deras arbetsgivare. Syftet med en facklig organisation är att kollektivt förbättra arbetsvillkor, lönenivåer, arbetsmiljö och liknande för sina medlemmar.

Avskedande kan bli aktuellt när en arbetstagare handlar på ett sätt som medför att hens förtroende allvarligt rubbas. För att så ska bli fallet krävs att arbetstagaren allvarligt åsidosätter sina skyldigheter, hit räknas händelser som t.ex. utgör brott eller illojal konkurrens.


Hur fungerar det?

Det är arbetsgivarens uppgift att varsla eventuell facklig organisation om en anställd ska avskedas. Detta ska göras senast en vecka innan avskedandet. Det finns inga formkrav för hur varslandet ska utformas men då bevisbördan, gällande huruvida varsel har skett eller inte, ligger hos arbetsgivaren är det att föredra om det görs skriftligt. Varslandet bör upprättas i två exemplar så att arbetsgivaren kan behålla ett och lämna ett till aktuell facklig organisation. Det bör även signeras innan det överlämnas.

Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen