Avtal om avgångspension Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om avgångspension

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-25
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-25

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om avgångspension upprättas mellan en arbetsgivare och en arbetstagare då de är överens om att avsluta en anställning i förtid. Fram tills pensionsåldern, d.v.s. den ålder en person är berättigad att ta ut pension, är nådd kommer avgångspension i stället för lön betalas ut till arbetstagaren. Avgångspension är en förmån som innebär fortsatt ekonomisk ersättning trots avslutat arbete. Syftet med detta kan vara att uppmuntra äldre arbetstagare att göra plats för yngre arbetstagare.

I regel erbjuds en person avgångspension mellan 60 och 65 år.

När den som tilldelas avgångspension uppnår pensionsåldern kommer vanlig pension börja betalas ut i stället.


Vad är det för något?

Då en arbetsgivare önskar avsluta en arbetstagares anställning endast p.g.a. dennes ålder kan ett avtal om avgångspension upprättas, förutsatt att arbetstagaren accepterar detta. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs att det föreligger saklig grund, d.v.s. arbetsbrist eller personliga skäl. Att säga upp någon p.g.a. ålder räknas inte som saklig grund och det krävs alltså att parterna, d.v.s. arbetstagaren i fråga och arbetsgivaren, är överens för att en anställning ska kunna avslutas på denna grund. Går en arbetstagare inte med på att upprätta ett avtal om avgångspension, och ingen saklig grund för en "vanlig uppsägning" finns, kommer anställningen fortsätta som vanligt.

Föreligger arbetsbrist, d.v.s. att arbetsgivaren inte längre kan erbjuda tillräckligt med arbete, eller personliga skäl, t.ex. att arbetstagaren i fråga har arbetsvägrat, ska i stället ett uppsägningsbrev upprättas. Ska en uppsägning ske p.g.a. personliga skäl ska dessförinnan även en skriftlig underrättelse skickas/överlämnas till arbetstagaren i fråga.

En arbetsgivare och en arbetstagare kan komma överens om att avsluta en anställning p.g.a. annat än ålder. I sådant fall ska i stället ett avgångsavtal upprättas.


Hur fungerar det?

Ett första steg för att ett avtal om avgångspension ska komma till stånd är att arbetstagaren och arbetsgivaren i fråga tar upp en diskussion kring ämnet. Kommer parterna fram till att arbetstagaren ska avsluta sin anställning ska vad diskussionen utmynnar i fastställas i ett skriftligt avtal.

Av avtalet ska det framgå när arbetstagaren ska avsluta sin anställning samt vilken ersättning som ska utgå i avgångspension fram till den ordinarie pensioneringen. Hur stor ersättning som ska utgå varierar men ett riktmärke är att avgångspensionen bör omfatta ca 70-74 procent av arbetstagarens lön. Det ska även anges hur pensionen ska värdesäkras, t.ex. genom att knytas till ett index för att pensionen ska kunna ändras i takt med löne- eller prisutvecklingen i samhället.

Vidare ska det framgå hur arbetstagaren i fråga ska kompenseras så att denne inte får sämre allmän pension och tjänstepension i framtiden.

Har arbetstagaren, till följd av kollektivavtal eller individuellt tjänstepensionsavtal, rätt till efterlevandeskydd ska det av avtalet om avgångspension framgå att detta fortsätter att gälla fram tills 65 års ålder. Har arbetsgivaren tecknat gruppförsäkringar för sina anställda och arbetstagaren i fråga kan ha kvar dessa under avgångspensionen ska även detta framgå av avtalet.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parterna, detta kan antingen ske i person eller elektroniskt, och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Avgångspension är varken reglerat i lag eller kollektivavtal.

Det föreligger avtalsfrihet och tillämplig lag blir därför avtalslagen, lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen